Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-3.2.01-0002-C0001
Номер на проект: 0018-ЦИО-3.2
Наименование: Разработване на модел за оценка на въздействието на СКФ
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 18.12.2008
Начална дата: 18.12.2008
Дата на приключване: 31.12.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е разработване на инструмент за оценяване на въздействието на финансирането от СКФ с цел подобряване на макроикономическата ситуация в България.
Дейности: Дейност 1 Разработване и тестване на HERMIN модел за оценка на въздействието на финансирането от ЕС и влиянието върху отделните сектори В България няма разработен иконометричен инструмент, чрез който да се направи оценка на въздействието от фондовете на ЕС върху отделните сектори на икономиката. Дейността ще стартира с работна среща с експертите, които ще трябва да предоставят необходимите данни и информация – Национален статически институт, Управляващите органи на оперативните програми и др. с цел да се информират за стартирането на проекта и да се установява редът и начинът за предоставяне на данните. В рамките на работна среща ще бъдат представени основните характеристики на HERMIN модела, теоретичните рамки на модела, като същевременно ще бъде направена илюстрация с реално функциониращ модел в страна членка на ЕС. Преди разработване на самия модел дейността ще включва събиране и обработване на статистическа информация, необходима за захранване на модела. При необходимост (ако се окаже, че липсва информация за ключова променлива от теоретичния блок на модела) ще бъде предложен метод за запълване на „празните пространства” и генериране на данни-приближения до необходимите. Построяването на HERMIN модел включва практическото захранване на теоретичната концепция за модела със съществуващите данни. Ще бъдат анализирани и иконометрично оценени икономически зависимости в рамките на отделните компоненти на модела. Тестването на модела ще демонстрира до каква степен ще може да се отчита въздействието от фондовете на ЕС върху отделните сектори. Ще се направи проверка доколко са надеждни получените резултати и ще се отчете наличието на слаби страни и недостатъци на модела. Ще се разработи ръководство, описващо основните характеристики на HERMIN модела в България. Документът ще включва описание на разработения модел, теоретична концепция и практическа реализация. Разработването на Ръководството ще даде представа за специфичните характеристики, силните и слабите страни на HERMIN модела в България. Същевременно, то ще бъде средство за увеличаване на познанията на експертния състав за работа с модела. Така разработеното ръководство ще гарантира устойчивостта на проекта, тъй като ще създаде възможност за бързо преодоляване на загубата на някои от експертите в екипа. Така създаденият модел ще бъде представен публично. Чрез това събитие ще се даде възможност да се представят крайните резултати, като бъдат поканени всички потенциално заинтересовани страни (Управляващи органи на ОП, членове на Комитета по наблюдение на НСРР и ОП), които участват в процеса на програмиране, управление и контрол на средствата от фондовете на ЕС.
дейност 2 Обучаване на експертен състав за работа с HERMIN модела В рамките на тази дейност експертен екип ще бъде обучен на специализиран софтуер, необходим за работа с HERMIN модела. Чрез симулации ще се подготви експертният състав за работа с модела, както и ще се демонстрира до каква степен ще може да се отчита въздействието от фондовете на ЕС върху отделните сектори и доколко са надеждни получените резултати. Ще се даде възможност да се отчете и наличието на слаби страни и недостатъци на модела. До момента HERMIN модел не е бил разработван в страната. В тази връзка е необходимо да се почерпи опит и добри практики от другите страни членки, които са адаптирали и работят с HERMIN моделa. Запознаването със специфичните характеристики на този тип иконометричен инструмент, който се ползва от релевантна институция в страна членка, ще даде възможност за увеличаване на познанията на експертния състав. Обмяната на опит ще подпомогне успешното прилагане на модела. Също така ще се закупи специализирана литература, касаеща теоретични основи на модела Hermin, , приложения на модела, практически проблеми, оценка на макроикономически показатели с цел осигуряване правилно функциониране и експлоатиране на изградения модел.
Разходи за управление и изпълнение на проекта Разходи за управление и изпълнение на проекта
Непредвидени разходи Непредвидени разходи
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕКОРИС-СПМ-НЮАЙ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 293 700 BGN
Общ бюджет: 258 275 BGN
БФП: 258 275 BGN
Общо изплатени средства: 258 275 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 258 275 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 58 740 BGN
2010 6 797 BGN
2011 62 646 BGN
2012 130 092 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
258 275 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 219 534 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 49 929 BGN
2010 5 777 BGN
2011 53 249 BGN
2012 110 578 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
219 534 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 741 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 8 811 BGN
2010 1 019 BGN
2011 9 397 BGN
2012 19 514 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
38 741 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Адаптиран модел HERMIN за оценка на въздействието на финансирането от ЕС върху макроикономическата ситуация в България
Индикатор 2 Изготвени документи
Индикатор 3 Обучени експерти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз