Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0197-C0001
Номер на проект: Д01-3142/05.02.2013
Наименование: Подай ми ръка сега, защото утре може да е късно
Бенефициент: Община Болярово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.11.2012
Начална дата: 05.02.2013
Дата на приключване: 05.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Болярово
Описание
Описание на проекта: Образователна интеграция и успешна социална реализация на децата от ЦДГ “Здравец” и филиали
Дейности: Дейност 1. Управление на проекта Дейността ще стартира със създаване на екип за организия и управление на проекта. Екипът включва следният набор от експерти: Ръководител на проекта, Експерт образователни дейности, Технически сътрудник и Счетоводител. Така сформираният екип ще следи за: • организацията и управлението на предвидените дейностите по проекта; • изпълнението на договорените срокове; • постигането на заложените индикатори за изпълнение и целесъобразно разходване на средствата; • осъществяването на непосредствен мониторинг и контрол при осъществяване на проектните дейности; • отчитането на проекта в различните етапи от неговото изпълнение; • надлежното поддържане и съхраняване на необходимата документация, съгласно изискванията на Договарящия орган; • предоставянето на наличната документация на Договарящия при поискване; • за ефективното и ефикасното разходване на договорените средства; • упражняването на контрол при провеждането на процедури за избор на изпълнител по ЗОП за целите на проекта. Забележка: Предвид характера на дейността се предвижда се използване на канцеларски материали
Дейност 2*. Подобряване на физическата среда След направен анализ на средата от ЦДГ “Здравец” и филиали и община Болярово на преден план излезе необходимостта от вътрешно саниране на ЦДГ “Детски рай” с. Шарково. В него се отглеждат 17 деца, които са в предучилищна възраст и на които трябва да бъде създаден комфорт за игра и учебна дейност. Включването на тази дейност по проекта е продиктувана от желанието на ръководството на ЦДГ “Здравец” и община Болярово да се създадат подходящи условия за отглеждане на деца, превенция срещу заболявания и отпадане на децата от заведението поради влошени условия. В рамките на дейността се предвижда провеждане на процедура по ЗОП за избор на външен изпълнител.
Дейност 3*. Обучение на педагогически специалисти, свързано с интерактивни билингвистични технологии за усвояване на български език от деца, за които българският език не е майчин. Провеждане на обучение на педагогическия персонал от външен обучител, свързано усвояване на интерактивни техники за усвояване на български език от деца, за които българския език не е майчин. Провеждане на процедура по ЗОП за избор на външен изпълнител.
Дейност 4*. Обучение на персонала на ЦДГ “Здравец” и филиали за работа в мултикултурна среда Необходимостта от повишаване капацитета на персонала за работа в мултикултурна среда произтича от факта, че над 62 % от децата, посещаващи детското заведение са от ромски произход. Тук стои въпросът не само за работа с деца, но индиректно се повлиява и върху работата учител-родител. Конфликтите и конфликтните ситуации, които могат да възникнат на ниво детска игра могат да се прехвърлят върху отношенията родител-учители или родител-родител. Поради това е от изключителна важност педагогическия и помощен персонал да бъдат подготвени за работа в мултикултурна среда. В рамките на обучението те ще получат необходимите им знания и умения за преодоляване на конфликти и комуникация в мултикултурна среда и развитие на междукултурна чувствителност и толерантност у децата. Провеждане на процедура по ЗОП за избор на външен изпълнител
Дейност 5. Разработване на иновационна билингвистична програма Разработване на иновационна билингвистична програма за подготовка на децата в ранна детска възраст за бъдещо пълноценно включване в образователния процес, особено на деца от малцинствени етнически групи. Провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител.
Дейност 6. Осигуряване на допълнителни учебни материали; Провеждане на процедура по ЗОП за избор на доставчик; Закупуване на материали, учебни материали и пособия съгласно и във връзка с разработената билингвистична програма и установени потребности.
Дейност 7. Допълнителна подготовка на деца от етническите малцинства в детските градини за постъпване в първи клас. Провеждане на изпити. Установяване на нивото. Идентифициране на децата с възможни проблеми. Разработване на програми за допълнителни занимания. Организиране и провеждане на допълнителни занятия с деца, изоставащи с материала и деца, за които българския език не е майчин.
Дейност 8*. Организиране на информационни и обучителни срещи с родители на деца от етнически малцинствени групи. В рамките на дейността се предвижда организиране на две срещи с родители на деца-билингви. На първата среща се предвижда да бъдат изложени основните цели и дейности по проекта и да се ангажират родителите при разработването на програмата. На втората среща ще бъде представена разработената билингвистична програма и ще бъдат обучени родителите да продължават дейностите, заложени в програмата у дома. Провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител за отпечатване на брошурите.
Дейност 9*. Информационна кампания за оповестяване на резултатите от проекта – представяне на разработената програма Провеждане на 2 конференции за представяне на проблемите, стоящи пред образователната интеграция на деца, за които българския език не е майчин още в ранна възраст, за представяне на резултатите от проекта и представяне на билингвистичната програма с цел споделяне и създаване на възможност за използването й от други заинтересовани страни чрез адаптирането й за техните нужди. Порвеждане на две публични мероприятия в гр. Болярово и околността. Провеждане на едно семинарно обучение по разработената иновационна билингвистична програма. Изготвяне на брошури. Избор на изпълнител.
Дейност 10. Визуализация и публичност. Предвидените дейности за информация и публичност са съгласно коригендума на Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/ 2006 от 8.12.2006 г. Предвиждат се следните дейности: Ще бъдат изработени плакати (в размер А3) в тираж 500 бр., които ще бъдат изложени на обществени места в гр. Болярово, с. Воден, с. Шарково и с. Стефан Караджово и околността. Ще бъде издадена дипляна (1500 бр.), чрез която ще се популяризират целите на ОП „Развитие на човешките ресурси” и постигнатите резултати по проекта. Ще бъде изработена информационна брошура (1500 бр.), която ще включва информация за проекта и проектните дейности, също така ще популяризира целите на ОП „Развитие на човешките ресурси”, постигнатите резултати по проекта и ще се споделят добри практики. Ще бъде поставена табела за визуализация (4 бр.) на сградата на ЦДГ “Здравец” и филиалите ЦДГ „Снежанка” – с. Воден; ЦДГ „Детски рай” – с. Шарково; ЦДГ „Иван Илчев” – с. Стефан Караджово Ще бъдат изготвени банери (10 броя), които ще бъдат поставени в залите за провеждане на семинарите, обученията и конференциите. Ще бъдат изработени флаери (1500 бр.), които ще се раздадат на местната общественост. Ще бъдат направени значки (110 бр.), които ще бъдат раздадени на децата от ЦДГ “Здравец” и филиали и на персонала.
Дейност 11. Одит по проекта Провеждане на процедура за избор на одитор. Финансов одит на разходите от избрания лицензиран одитор.
подготовка на Д 11 Одит по проекта
Подготовка на Д1
Подготовка на Д3*
Подготовка на Д4*
Подготовка на Д5*
Подготовка на Д7
Подготовка на Д8*
подготовка на Д9*
Подготовка на Д10*
Подготовка на Д2*
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 107 010 BGN
Общ бюджет: 91 799 BGN
БФП: 91 799 BGN
Общо изплатени средства: 91 799 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 91 799 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 400 BGN
2014 0 BGN
2015 70 399 BGN
91 799 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 78 029 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 190 BGN
2014 0 BGN
2015 59 839 BGN
78 029 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 770 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 210 BGN
2014 0 BGN
2015 10 560 BGN
13 770 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз