Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.02-0001-C0001
Номер на проект: К08-13-4/30.04.2008
Наименование: Усъвършенстване на координацията за изпълнение на задълженията, произтичащи от членството на Република България в ЕС
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 04.07.2008
Начална дата: 09.07.2008
Дата на приключване: 09.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: По-добро изпълнение на задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз на основата на усъвършенствана координация между административните структури
Дейности: Изготвяне на технически спецификации за създаване на електронна база данни за новоприето законодателство, информационна фаза и досъдебна фаза на процедурата по чл. 226 ДЕО и на елетронна база данни на БСЦ
Подготовка на документите за провеждане на процедура по ЗОП, в т.ч. и документите за обществена поръчка за дейностите по публичност и одит
Учебно посещение в държава-членка на ЕС за запознаване с използваната информационна система в областта на координацията на процеса на вземане на решения на ЕС
Изготвяне на анализ на функционалността на съществуващата система EUnet.
Изготвяне на технически спецификации за усъвършенстване (надстройка) на системата EUnet
Същинска реализация на усъвършенстването (надстройката) на системата EUnet
Актуализация на Ръководството за потребители на системата EUnet
Отпечатване на Ръководството за потребители на системата EUnet
Обучение на потребителите на системата EUnet
Анализ на съществуващите в държавите-членки на ЕС практики за координиране на досъдебната фаза
Разработване и отпечатване на учебни материали по въпросите на нарушение на задължението за прилагане на правото на ЕО
Възлагане и разработване на софтуерен продукт
Закупуване на сървър и на 2 бр. скенери
Изготвяне и отпечатване на два вида Ръководства за потребители на продукта
Обучения на потребителите на електронната база данни
Обучение на служители от администрацията на Министерския съвет и от Постоянното представителство на Република България към ЕС
2 Семинара за представители на централната и общинските администрации относно досъдебната фаза по чл. 226 ДЕО
Семинар насочен към лицата, ангажирани в изготвянето на отговори до Европейската комисия във връзка с досъдебната фаза по чл. 226 ДЕО.
Проучване на добрите практики на СОЛВИТ центровете и провеждане на учебни посещения в две държави-членки на ЕС
Изготвяне и отпечатване на вътрешни правила за работа на българския СОЛВИТ център
Разработване на вътрешна база данни
Изготвяне и отпечатване на наръчник на потребителите на вътрешната база данни.
Провеждане на семинар с представители на СОЛВИТ центровете от Централна и Източна Европа
Провеждане на семинар в гр. София в рамките на 2 дни с участие на представители на централната администрация и на структури на гражданското общество
Изготвяне на брошури и дипляни за дейността на БСЦ
Дейности за информация и публичност
Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 692 019 BGN
Общ бюджет: 641 096 BGN
БФП: 641 096 BGN
Общо изплатени средства: 641 096 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 641 096 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 182 080 BGN
2009 459 016 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
641 096 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 544 932 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 154 768 BGN
2009 390 163 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
544 932 BGN
В т.ч. Национално финансиране 96 164 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 27 312 BGN
2009 68 852 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
96 164 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Проведено учебно посещение (обучение) в държава-членка на ЕС за запознаване с използваната информационна система в областта на координацията на процеса на вземане на решения в ЕС
Индикатор 2 Реализиран анализ, одобрен от ръководителя на проекта
Индикатор 3 Разработени и одобрени от ръководителя на проекта технически спецификации
Индикатор 4 Реализирана, тествана и приета от ръководителя на проекта надстройка на системата EUnet
Индикатор 5 Въведена в действие новмата версия на EUnet
Индикатор 6 Разработено и одобрено от ръководителя на проекта актуализирано Ръководство на потребителите на EUnet
Индикатор 7 Обучени 300 служители за новостите в EUnet
Индикатор 8 Извършен анализ на практиките в държавите-членки на ЕС за координиране на досъдебната фаза, одобрени от ръководителя на проекта
Индикатор 9 Издадени 1000 бр. Учебни материали по въпросите на нарушение на задължението за прилагане на правото на ЕО, одобрен от ръководителя на проекта
Индикатор 10 Разработена и пусната в експлоатация електронна база данни за новоприетото законодателство на ЕО, информационната фаза и процедурата за нарушение по чл. 226 и сл. от ДЕО
Индикатор 11 Закупени 1 бр. сървър и 2 бр. скенери
Индикатор 12 Издадени 200 бр. Ръководства за потребителите на електронната база данни
Индикатор 13 Обучени 22 служители от администрацията на МС и 31 лица за контакт за извършване на предварителните нотификации
Индикатор 14 Обучени по 10 служители от администрацията на МС и по 2 представители на ПП на РБ към ЕС за всяко учебно посещение
Индикатор 15 Обучени 40 служители от централната администрация и 40 служители от общинските администрации и представители на НСОРБ
Индикатор 16 Обучени 80 служители от администрациите, представени в СЕВ
Индикатор 17 Изготвен анализ на установените практики на СОЛВИТ центровете на държави-членки на ЕС, одобрен от ръководителя на проекта
Индикатор 18 Разработени анкетни карти зa последващо изготвяне на вътрешни правила, одобрени от ръководителя на проекта
Индикатор 19 Проведени две учебни посещения в две държави-членки и обучени по 4 служителя от администрацията на МС
Индикатор 20 Изготвени и отпечатани вътрешни правила на БСЦ, одобрени от ръководителя на проекта
Индикатор 21 Разработена и пусната в експлоатация електронна база данни съгласно направените технически спецификации
Индикатор 22 Издадено ръководство на потребителите
Индикатор 23 Проведен семинар с участници на СОЛВИТ центровете от Централна и Източна Европа
Индикатор 24 Разработен и одобрен от ръководителя на проекта анализ на анкетните карти за попълване от представителите на СОЛВИТ
Индикатор 25 Проведен семинар с 40 служителя от администрацията и 40 представителя на СГО
Индикатор 26 Разработени и отпечатани информационни материали за дейността на българския център, одобрени от ръководителя на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз