Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.02-0002-C0001
Номер на проект: K08-13-2/30.04.2008
Наименование: Съвместни действия за по-добри резултати - усъвършенстване на координацията в държавната администрация
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 04.07.2008
Начална дата: 09.07.2008
Дата на приключване: 09.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Усъвършенстване на междуведомствените механизми за координация при разработване и изпълнение на хоризонтални и междусекторни политики
Дейности: Подготовка на тръжна документация за провеждане на търгове по ЗОП
Разработване на правен анализ на нормативната уредба за идентифициране на консултативните съвети по състав и функции и сравнителен анализ на практиките в работата на консултативните съвети
Разработване на предложения за усъвършенстване на нормативната уредба и практиките на консултативните съвети, и за оптимизиране на консултативните механизми
Създаване на портал за консултативните съвети за подобряване на прозрачността в дейността им
Разработване на насоки за подготовка на работни програми и съвместно със секретариатите на съветите разработване на работни програми за дейността на съветите за 2009 г., обвързани със съответните стратегически документи
Разработване на конкретни проекти на нормативни актове в областта на координационните механизми
Провеждане на дейности за информация и публичност
Провеждане на одит на проекта
Управлевление на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 599 089 BGN
Общ бюджет: 552 742 BGN
БФП: 552 742 BGN
Общо изплатени средства: 552 742 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 552 742 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 48 556 BGN
2009 504 186 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
552 742 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 469 831 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 41 273 BGN
2009 428 558 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
469 831 BGN
В т.ч. Национално финансиране 82 911 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 7 283 BGN
2009 75 628 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
82 911 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Утвърдена тръжна документация
Индикатор 2 Утвърдени спецификации за експерти
Индикатор 3 Консултативни съвети, идентифицирани с нормативната уредба за създаването им, целите и въздействието им при изпълнинеи на политиките
Индикатор 4 Консултативни съвети, въвели добри практики в дейността си
Индикатор 5 Усъвършенствана нормативна уредба
Индикатор 6 Оптимизирани консултативни механизми - брой закрити и слети съвети
Индикатор 7 Подобрена отчетност и прозрачност, чрез работещ портал с навреме осъвременявана информация - брой съвети, въвели информация в портала
Индикатор 8 Брой секретариати на съвети, обучени да въвеждат данни в портала
Индикатор 9 Брой съвети, изполващи насоките за разработване на работни програми
Индикатор 10 Брой съвети с въведени работни програми за 2009 г.
Индикатор 11 Брой съвети, използващи индикаторите при отчитане на изпълненито на работните програми
Индикатор 12 Приети изменения и допълнения в нормативните актове - брой изменени и допълнени нормативни актове
Индикатор 13 Утвърден примерен правилник за дейността на съветите
Индикатор 14 Брой закрити или слети съвети
Индикатор 15 Брой проводени конференции
Индикатор 16 Копия от отпечатани брошури
Индикатор 17 Брой публикувани статии в ежедневници
Индикатор 18 Предадени междинни и окончателен одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз