Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.10-0030-C0001
Номер на проект: ESF-1110-07-13007
Наименование: Да учим докато търсим работа
Бенефициент: ОМЕГА 2011 ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.02.2013
Начална дата: 23.04.2013
Дата на приключване: 30.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Подпомагане интеграцията на трудовия пазар на безработни лица, регистрирани в ДБТ от област Русе чрез инвестиции за придобиване и/или повишаване на тяхната мотивация, професионална квалификация и компетентности съобразно съвременните условия на пазара на труда.
Дейности: 1. Управление и администриране на проектните дейности За постигане на общата и специфичните цели на проекта е необходимо осъществяването на следните конкретни действия:  Сформиране на екипа по проекта и разпределение на функциите и задълженията чрез възлагателни договори с членовете на екипа;  създаване, поддържане и подобряване при необходимост на организацията на работа на екипа по проекта, установяване на формите за комуникация, процедурите за администриране, документация, начините и периодиката на информационен обмен и отговорниците за всяка от тях;  финансово, материално-техническо и административно осигуряване дейността на екипа – определяне на място за работа, обезпечаване на компютърно и техническо оборудване, офис– консумативи, материали, средства за комуникации и др;  детайлизиране и актуализиране при необходимост на план-графика за изпълнение на дейностите на проекта;  непрекъснато наблюдение, периодично анализиране и прилагане на корективни действия при необходимост и/или по препоръка от Договарящия орган.  установяване отговорностите и формите за комуникация и информационен обмен с Договарящия орган, заинтересованите страни и преките бенефициенти.
2. Подбор на участници и обучение по професионална квалификация Дейността е насочена към постигане на специфична цел 1 на проекта - Организиране и провеждане на обучения на безработни лица за придобиване на професионална квалификация. В рамките на дейността ще се изпълнят конкретни действия по организиране и провеждане на обучения за придобиване на част от професията по следните професии и специалности:  професия Готвач (код по СППОО 811070), специалност Производство на кулинарни изделия и напитки (код по СППОО 8110701) – 300 учебни часа  професия Работник в заведенията за хранене и развлечения (код по СППОО 811090), специалност Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения (код по СППОО 8110902) - 200 учебни часа  професия Оператор на компютър (код по СППОО 482030), специалност Текстообработване (код по СППОО 4820301 ) – 200 учебни часа Конкретните действия включват:  Информиране и консултиране на представителите на целевата група чрез съгласувани със струкурите на АЗ в област Русе мероприятия;  Подбор на участниците, осъществен съвместно с ДБТ от област Русе;  Логистика на обученията – осигуряване на учебна и материална база, техническо и офис оборудване, преподавателски екип, учебници и учебни материали, план-графици на обученията, отчетни и други формуляри и т.н.  Мониторинг на обученията – текущо и периодично наблюдение и контрол, анкетиране на участниците за поддържане на обратна връзка и при необходимост предприемане на мерки за подобряване на качеството и организацията на обученията и др.  Организиране на практически занятия в реална работна среда със съдействието на заинтересовани работодатели;  Документация, отчетност и контрол;  Предоставяне на средства за стипендии на участниците в обучение, както и възстановяване на разходи за транспорт на обучаеми лица, живеещи извън населеното място на провеждане на обучението;  Издаване на удостоверение за професионална квалификация на успешно завършилите обучение лица
3. Обучение за придобиване на умения по ключови компетентности За постигане на общата цел и специфична цел 1 на проекта ще се организират и проведат обучения на 150 безработни лица за придобиване на ключови компетенции, съобразени с потребностите на бизнеса и администрацията в област Русе. Заемането и професионалното развитие на длъжности в областта на туризма, ресторантьорството, общественото хранене, хотелиерството изискват умения, адекватни на съвременните нива на компютърните технологии за обработка и обмен на информации. Успоредно с това членството на странати ни в ЕС, свободното движение на хора, стоки и услуги в общността, нарастващите трансгранични туристически, търговски и административни взаимоотншения, и включване в този процес на все по-голяма част от бизнес-структурите в област Русе изискват владеенето на поне минимален говорим и писмен английски език. За не малка част от хората и особено за тези, изпаднали в ситуация на социална и окномическа изолираност вследствие загубата на работа, е от изключително значение придобиването, възстановяването и развитието на персонални умения за учене. Отчитайки важността на тази дейност и предвид изизскването на схемата за наличие на двугодишен опит на кандидатстващите по операцията обучаващи организации, обученията по ключови компетентности ще се възложат на външен изпълнител/и. В рамките на дейността ще се изпълнят конкретни действия по организиране на обученията за придобиване на  Дигитални компетентности - за 45 лица (3 групи х 15 лица), продължителност 45 учебни часа;  Чуждоезиково обучение (английски език) – за 75 лица (5 групи по 15 лица) с продължителност 100 учебни часа;  Умения за учене – за 30 лица (2 групи по 15 лица) с продължителност 30 учебни часа Конкретните действия включват:  Информиране и консултиране на представителите на целевата група чрез съгласувани със струкурите на АЗ в област Русе мероприятия;  Логистика на обученията – осигуряване на учебна и материална база, техническо и офис оборудване, отчетни и други формуляри и т.н.  Сключване на договор с избрания по реда на ПМС 55/2007 външен изпълнител, изпълнение на договорните задължения като страна Възложител;  Мониторинг на обученията – текущо и периодично наблюдение и контрол, анкетиране на участниците за поддържане на обратна връзка и при необходимост предприемане на мерки за подобряване на качеството и организацията на обученията и др.  Документация, отчетност и контрол;  Предоставяне на средства за стипендии на участниците в обучение и транспорт на обучаеми лица, живеещи извън населеното място на провеждане на обучението
4. Провеждане на мотивационни обучения за безработните лица, включени в изпълнение на проектните дейности и разработване на планове за професионалното им развитие и усъвършенстване. Дейността ще се извърши за постигане на общата цел и специфични цели 2 и 3 на проекта. Предвижда се изпълнението да се възложи на изпълнител след провеждане на процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 55/2007. Външната услуга следва да обезпечи провеждането на мотивационно обучение, включващо следните основни модули и продължителност: - Техники за ефективна комуникация (минимална продължителност 5 учебни часа); - Подготовка на документи при кандидатстване за работа – CV (автобиография) и мотивационно писмо (минимална продължителност 7 учебни часа); - Подготовка за явяване на интервю/събеседване с работодател (минимална продължителност 6 учебни часа); - Изготвяне на план за търсене на работа и реализация (минимална продължителност 6 учебни часа). Дейността ще обхване 150 безработни лица, включени в проектните дейности. Конкретните действия включват:  Информиране и консултиране на представителите на целевата група чрез съгласувани със струкурите на АЗ в област Русе мероприятия;  Логистика на обученията – осигуряване на учебна, отчетни и други формуляри и т.н.  Сключване на договор с избрания по реда на ПМС 55/2007 външен изпълнител, изпълнение на договорните задължения като страна Възложител;  Мониторинг на обученията – текущо и периодично наблюдение и контрол, анкетиране на участниците за поддържане на обратна връзка и при необходимост предприемане на мерки за подобряване на качеството и организацията на обученията и др.  Документация, отчетност и контрол;  Предоставяне на средства за транспорт на обучаеми лица, живеещи извън населеното място на провеждане на обучението
5. Процедури по избор и възлагане на външни услуги Провеждането на процедури за избор на изпълнители на предвидените в проекта външни услуги се обосновава от недостатъчния опит на кандидатстващата организация. Изборът на външни доставчици на обучителни услуги и материали ще се извърши по регламента на ПМС 55/12.03.07 (изм. и доп.) за определяне на изпълнител, свързаните нормативни актове, правилата на ЕСФ за възлагане и Ръководството на бенефициента за изпълнение на проекти по схема „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда”. Документацията ще се изготви по формулярите, приложени към ръководството на бенефициента. Конкретни действия: - Изготвяне и внасяне за одобрение от ДО на график на тръжните процедури; - Избор на изпълнител за изработване на информационните материали чрез събиране на 1 оферта, отговаряща на техническите изисквания, посочени в изготвена от Бенефициента Спецификация; - Избор на организация за мотивационните обучения и разработването на планове за професионално развитие – събиране на 1 оферта, отговаряща на изискванията, посочени от Бенефициента; - Избор на фирма/и за доставка на учебни материали и офис консумативи - събиране на 1 оферта, отговаряща на изискванията, посочени от Бенефициента; - Избор на застрахователна фирма за застраховане на курсисите за времето на обучение по ПК - събиране на 1 оферта, отговаряща на изискванията, посочени от Бенефициента; - Избор на организация/и за провеждане на обученията по 3 ключови компетентности – английски език (75 лица), дигитални компетености (45 лица) и умения за учене (30 лица) – събиране на мин. 3 оферти, отговарящи на изискванията, посочени от Бенефициента.
6. Публичност и информиране Изпълнението на дейността ще осигури публичност и информираност на обществеността за предоставената от ЕСФ чрез ОП РЧР финансова помощ за изпълнение на дейностите по проекта. PR-кампанията за информиране относно планираните и постигнати резултати и ефекти от реализирането на проекта включва: - изработване на материалите по визуализация и публичност /2 постоянни табели, 10 плаката, 1000 бр брошури, 155 рекламни шапки и тениски с логото на ОПРЧР; - провеждане на 2 информационни събития с публикации за проекта в медиите и в интернет-страницата на ВО; - предоставяне на участници и заинтересовани страни на брошури за представяне на проектната идея и резултатите от изпълнението на проектните дейности; - монтиране на две постоянни информационни табели на обектите за реализация на проекта; - визуализиране местата за осъществяване на проектни дейности чрез 10 информацинни плаката (учебни, работни и информационни зали и др.) - предоставяне на рекламни шапки и тениски с логото на проекта на участниците в проекта; Дейността ще се извърши в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, в чл. 6 от Приложение I на Договора за безвъзмездна финансова помощ и в Ръководството за изпълнение на дейности за информация и публичност по ОП РЧР.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 190 747 BGN
Общ бюджет: 128 692 BGN
БФП: 128 692 BGN
Общо изплатени средства: 125 948 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 128 692 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 38 000 BGN
2014 87 948 BGN
2015 0 BGN
125 948 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 109 388 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 32 300 BGN
2014 74 756 BGN
2015 0 BGN
107 056 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 304 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 700 BGN
2014 13 192 BGN
2015 0 BGN
18 892 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Брой лица, преминали мотивационно обучение
Индикатор 6 Брой лица, на които са разработени планове за професионално развитие и усъвършенстване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз