Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.10-0098-C0001
Номер на проект: ESF-1110-06-11001
Наименование: Заедно напред
Бенефициент: "Бизнес линия Р" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.02.2013
Начална дата: 23.04.2013
Дата на приключване: 01.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Карлово
Описание
Описание на проекта: Проект „Заедно напред” има за цел осъществяване на обучения за придобиване/повишаване на професионалната квалификация, заедно с обучение по ключови компетентности и провеждане на мотивационно обучение с разработване на планове за професионално развитие и усъвършенстване на безработни лица, регистрирани в Бюрата по труда, с което да се подпомогне процеса на интеграцията им на трудовия пазар и по-лесната им адаптация към динамичните условия на пазара на труда.
Дейности: Дейност 1 – Управление на проектните дейности Тази дейност е основополагаща за цялостното изпълнение на проекта и постигане на набелязаните цели. От степента на вътрешна организация и контрол на екипа по проекта зависи навременното и качествено изпълнение на всяка проектна дейност. Проектното предложение формира екип за управление в състав – Ръководител, Координатор – квалификационна дейност и Счетоводител. След старта на проекта ще бъде проведена първата обща среща на екипа, на която ще се очертаят основните насоки и приоритети на работа. В процеса на изпълнение на проекта ще бъдат провеждани редовни мониторингови срещи. Ръководителят на проекта ще запознае екипа с принципите и правилата на работата в екип, както и с механизмите за оценка, отчетност и обратна връзка. Тази дейност включва още непрекъсната координация; мониторинг на проекта; оценка на резултатите; вътрешна оценка и контрол. Ще бъде изработен и подробен план за изпълнение на дейностите по проекта, задания за работа за всеки от членовете на екипа, подробно разписани задължения, актуализиран график за изпълнение на дейностите, индикатори, които да бъдат следени на всеки етап от изпълнението на проекта. Планът ще предвиди и времевата рамка и методика за регулярна и финална техническа и финансова отчетност по проекта. Екипът ще провежда срещи всеки месец като следи изпълнението на графика и прави необходимата актуализация.
Дейност 2 – Подбор на представителите на целевата група В рамките на тази дейност ще бъде проведена процедура за подбор на представители на целевата група за участие в предвидените по проекта дейности. Изпълнението на дейността ще даде възможност на 90 регистрирани безработни лица в ДБТ Карлово да преминат предвидените обучения за придобиване/повишаване на професионалната квалификация, заедно с обучение по ключови компетентности и провеждане на мотивационно обучение с разработване на планове за професионално развитие и усъвършенстване. Провеждането на процедурата ще бъде в пълно съответствие с изискванията на Договарящия орган и специфичните условия на договора за безвъзмездна финансова помощ.
Дейност 3 – Провеждане на обучения за придобиване/повишаване на професионалната квалификация В рамките на дейността се предвижда да се проведат следните обучения:  Обучение по част от втора квалификационна степен по Професия „Готвач”, код 811070, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701 - за 30 безработни лица  Обучение по част от втора квалификационна степен по Професия „Строител”, код 582030, специалност „Вътрешни облицовки и настилки”, код 5820306 - за 15 безработни лица  Обучение по част от втора квалификационна степен по Професия „Строител”, код 582030, специалност „Външни облицовки и настилки” код 5820307- за 15 безработни лица  Обучение по първа квалификационна степен по Професия „Шивач”, код 542110, специалност „Шивачество” код 5421101 - за 30 безработни лица Дейността ще бъде осъществена от кандидата с предвидените лектори, с богат опит в областта на професионалното обучение. Разпределението на подбраните представители на целевата група ще бъде в групи по 15 участника. За нуждите на адекватен обучителен процес ще бъдат наети специализирани зали за провеждане на теоритични и практически занимания.
Дейност 4 – Провеждане на обучения по ключови компетенции В рамките на дейността ще бъде осъществено обучение „Начални умения за работа с компютър, интернет и електронна поща” попадащо в обхвата на ключова компетентност 4 – „Дигитална компетентност, съгласно Европейската референтна рамка. Обучението ще бъде предоставено на всички 90 избрани безработни лица, регистрирани в ДБТ Карлово, след провеждане на процедурата за подбор, съгласно дейност 2. Дейността ще бъде осъществена от кандидата с предвидените лектори, с богат опит в областта на обучения за придобиване на ключови компетенции. За постигане на максимален ефективен и адекватен процес по натрупване на знания и придобиване на специфини умения, безработните лица ще бъдат разпределени в групи по 5 участника. За нуждите на адекватен обучителен процес ще бъдат наети специализирани зали за провеждане на теоритични и практически занимания.
Дейност 5 – Провеждане на мотивационно обучение и разработване на планове за професионално развитие и усъвършенстване В рамките на дейността ще бъде проведено мотивационно обучение заедно с разработване на планове за професионално развитие и усъвършенстване. Обучението ще бъде предоставено на всичките 90 избрани безработни лица, регистрирани в ДБТ Карлово, след провеждане на процедурата за подбор, съгласно дейност 2. Дейността ще бъде възложена на изпълнител, който ще бъде избран по реда на ПМС 55/2007.
Дейност 6 – Дейности за информация и публичност В рамките на тази дейност ще бъдат подготвени и осъществени мерки свързани с информиране на обществеността за получената безвъзмездна финансова помощ, съгласно правилата на на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия от 8 декември 2006 г. и специфичните изисквания на ОП „Развитие на човешките ресурси”.  изработка на 1000 брошури за популяризиране на проекта и тяхното разпространение сред местни работодатели и заинтересовани страни.  3 информационни табели по проекта, съдържащи: наименованието на проекта, номера и името на схемата, областта на интервенция и приоритетната ос;  Организиране и провеждане на 2бр. пресконференции – съответно в началото и края на проекта;  стикери за учебните пособия по проекта, съдържащи логото на ЕС, приоритетната ос, областта на интервенция, номера на договора и името на схемата.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 192 537 BGN
Общ бюджет: 113 655 BGN
БФП: 113 655 BGN
Общо изплатени средства: 112 324 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 113 655 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 38 506 BGN
2014 73 818 BGN
2015 0 BGN
112 324 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 96 607 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 32 730 BGN
2014 62 745 BGN
2015 0 BGN
95 475 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 048 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 776 BGN
2014 11 073 BGN
2015 0 BGN
16 849 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Брой лица, преминали мотивационно обучение
Индикатор 6 Брой лица, на които са разработени планове за професионално развитие и усъвършенстване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз