Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.10-0019-C0001
Номер на проект: ESF-1110-04-11002
Наименование: Европейско обучение за трудова заетост
Бенефициент: "ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.02.2013
Начална дата: 25.04.2013
Дата на приключване: 30.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Чрез обучение да повиши професионалната и трудовата конкурентноспособност на безработни лица, регистрирани в ДБТ Плевен с цел стимулиране включването и интегрирането в пазара на труда на най-уязвимата група.
Дейности: Дейност 1 Формиране на екип, назначаване на комисии. Сключване на договори с членовете на екипа за управление. Разясняване на функциите и отговорностите. Избират се членовете на Комитета за наблюдение. Ръководителят на проекта назначава със заповед комисиите за избор на изпълнители и крайни бенефициенти. Сключват се договори с преподавателите. Уточняват се формите на комуникация и образците на документи. Обосновка: За реализация на проекта е необходим действащ екип за управление. Комитетът за наблюдения ще осъществява вътрешен мониторинг и контрол върху проекта. Комисиите се назначават в първия месец на реализация с цел навременно провеждане на процедурите и осигуряване на материали, консумативи и услуги, необходими за обученията. Процедурата за подбор на крайни бенефициенти също следва да е проведена достатъчно рано за навременното започване на обученията. Своевременното формиране на преподавателския екип е фактор за изготвяне на графиците за обучение и следва да е приключено до края на месец 2. От първостепенно значение е поддържане качеството на документацията по проекта.
Дейност 2 Провеждане на процедури за избор на изпълнители съгласно ПМС 55 и доставка на материали и консумативи Изготвяне на график на тръжните процедури и получаване на одобрение от ДО. Тръжните процедури ще бъдат проведени след получаване на одобрение, както са заложени в графика и в съответствие с ПМС 55. За тази дейност е предвидено назначаването на комисия. Необходимите материали, консумативи, оборудване за наемане и външни услуги са подробно описани в приложенията на бюджета. Обосновка: За обезпечаване на дейностите по проекта са необходими материали, консумативи, оборудване и външни услуги, подробно описани в приложенията на бюджета. Предвидено е доставките да се изпълнят до месец 4 на проекта, с цел навременно започване на обученията изпълнение да всички дейности.
Дейност 3 Провеждане на процедура за подбор на крайни бенефициенти Провеждане на процедура за подбор на крайни бенефициенти при спазване „Процедура за подбор на представители на целевата група по ПО1” Обосновка: Проектът предвижда обучение на 75 безработни лица.
Дейност 4 Провеждане на обучения по професионална квалификация Проектът предвижда обучение по професии както следва: Една група от 15 безработни лица часа ще премине обучение по професия „Касиер” с продължителност 300 уч.ч. Една група от 15 безработни лица ще премине обучение по част професия „Продавач - консултант” с продължителност 300 уч.ч Една група от 15 безработни лица ще премине обучение по специалност „Сътрудник в малък и среден бизнес” с продължителност 300 учебни часа. Две групи по 15 безработни лица всяка ще премине обучение по професия „Оператор на компютър” с продължителност 300 уч.ч. Учебните планове по всяка професия са разработени на модулен принцип. При приключването на всеки модул обучаемите ще бъдат оценявани с помощта на тестове, курсови проекти или самостоятелни задания. Обученията ще се проведат по предварителни изготвени графици. За провеждане на всички обученията са предвидени до 9 месеца, като се допуска курсовете да не започнат едновременно. Обучаемите ще получават стипендии за всеки присъствен ден. При успешно полагане на изпити по теория и практика, обучаемите получават Свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение, в зависимост от преминатото обучение.
Дейност 5 Провеждане на обучения по ключова компетентност Проектът предвижда обучение на 75 лица по английски език в две нива по Общата европейска езикова рамка х 150 часа всяко. Общата продължителност на обучението е 300 уч.ч.. Всеки обучаем ще положи входящ тест за определяне ниво на владеене. На база на резултатите от тестовете ще бъдат формирани групите за обучение. Курсовете ще се водят по оригинални учебни помагала на издателства от Великобритания, доказали ефективността си в обучението на възрастни по различни програми и проекти. С цел по-ефективно развиване на уменията за общуване на англ. език са предвидени по 150 уч. часа за всяко ниво. Обученията ще се проведат по предварителни изготвени графици за всяка група. За провеждане на всички обученията са предвидени до 9 месеца, като се допуска курсовете да не започнат едновременно. Обучаемите ще получават стипендии за всеки присъствен ден. При успешно завършване на курса всеки обучаем ще получи Сертификат удостоверяващ придобитите знания и умения по Общата европейска езикова рамка.
Дейност 6 Провеждане на мотивационни обучения и изготвяне на индивидуални планове за развитие Проектът предвижда мотивационно обучение на 75 лица с продължителност 24 учебни часа по теми както следва:Техники за ефективна комуникация – 5 уч.ч.;Подготовка на CV и мотив. писмо – 7 уч.ч.;Подготовка за събеседване – 6 уч. ч.;Изготвяне на индивидуален план за търсене на работа и реализация– 6 уч.ч. Обучението ще се проведе от изпълнител по предварително изготвен график.За провеждане на всички обученията са предвидени до 9 месеца, като се допуска курсовете да не започнат едновременно. Обучаемите не получават стипендии за мотивационното обучение, но им се покриват пътните разноски.
Дейност 7 Изготвяне на съдържание и материали за изпити по теория и практика на специалността и финални тестове Изготвяне на съдържание и материали за изпитите по теория и практика на специалността за приключване на обученията по професионална квалификация, съобразени с ДОИ и Националните изпитни програми. Изготвяне на съдържание и материали за финалните изпити за приключване на обученията ключова компетентност, съобразени с Общата европейска езикова рамка. Предвижда се материалите да бъдат изготвени от изпълнителя преди приключване на първите обучения.
Дейност 8 Провеждане на изпити по теория и практика на специалността и финален тест по ключова компетеност. Предвижда се провеждането на изпити по теория и практика на специалността след всяко обучение по професионална квалификация. Изпитите се провеждат от комисии, назначени от ръководителя на проекта по предварително подготвените материал в Дейност 7 и в съответствие Националните изпитни програми, Наредба No 3 на МОМН, и всички свързани нормативни документи. Право на явяване имат обучаемите получили оценки различни от „слаб” по всички модули. При успешно полагане на изпитите по теория и практика обучаемите по професиите „Касиер” и „Оператор на компютър” ще получат Свидетелство за професионална квалификация. Успешно положилите изпитите по професии „Продавач-консултант” и „Сътрудник в малък и среден бизнес” ще получат удостоверение за професионално обучение. Проектът предвижда провеждането на финални изпити след приключване на обучението по ключова компетентност. Изпитите се провеждат от комисии, назначени от ръководителя на проекта по предварително подготвените в Дейност 7 материали. Право на явяване на финален изпит имат обучаемите положили финален тест с минимум 60 % за всяко от двете нива на обучение. При успешно полагане на финалния изпит лицата ще получат Сертификат съгласно Общата европейска езикова рамка.
Дейност 9 Информиране и публичност Проектът предвижда отпечатване на. 500 постера и 1000 дипляни. Печатните материал ще бъдат с обща визия. Предвидени са 7 табели – за вратите на 5-те зали за обучение и входните точки на двата учебни центъра. 10 публикации в местните медии ще информират широката общественост за проекта. Всички рекламни материали и дейности ще бъдат напълно съобразени с Ръководството за изпълнение на дейности за публичност и визуализация. Дейността ще се извършва в целия период на обучение.
Дейност 10 Вътрешен мониторинг и контрол върху изпълнението на проекта Мониторинг и вътрешен контрол е предвиден да се извършва от Комитет за наблюдение. Предвидено е комитетът да се състои от представител на ДБТ, счетоводителя на проекта, методик по проекта, представител на ЦЧЕМ без други ангажименти по проекта, лице с опит в реализацията на други проекти по ОП РЧР. Ръководителят на проекта ще представя ежемесечно резултатите от изпълнението на дейностите с отбелязване на заложените индикатори, проведените от външен изпълнител анкети, присъствени форми, протоколи с резултати и др. документи. Текущо проследяване качеството на обучението ще се осъществява по индикатори, присъствие, успех и анализ на проведени сред обучаемите външни анкети в начало, среда и край на обучението.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 184 981 BGN
Общ бюджет: 168 698 BGN
БФП: 168 698 BGN
Общо изплатени средства: 168 698 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 168 698 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 36 996 BGN
2014 131 702 BGN
2015 0 BGN
168 698 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 143 393 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 31 447 BGN
2014 111 947 BGN
2015 0 BGN
143 393 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 305 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 549 BGN
2014 19 755 BGN
2015 0 BGN
25 305 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Брой лица, преминали мотивационно обучение
Индикатор 6 Брой лица, на които са разработени планове за професионално развитие и усъвършенстване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз