Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.02-0005-C0001
Номер на проект: К08-13-3/30.04.2008
Наименование: За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по оценка на въздействието в държавната администрация
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 04.07.2008
Начална дата: 09.07.2008
Дата на приключване: 09.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на по-добро качество на нормативните актове и стратегическите документи чрез институционализиране на процеса по оценка на въздействието в Република България.
Дейности: Подготовка на тръжната документация и техническите спецификации
Преглед на нормативните актове и практика за извършване на оценка на въздействието, както и оценка на съществуващия капацитет в България. Сравнителен анализ на практиките на оценка на въздействието в страни членки на ЕС
Предложения за промени в законодателство за регламентиране на системата за оценка на въздействието в Република България и институционално укрепване
Осъществяване на специално приспособена програма за обучение на администрацията относно извършването на оценка на въздействието
Извършване на 7 практически предварителни оценки на въздействието на законодателство и политики за вземане на добре информирани управленски решения и яснота на тяхното прилагане
Извършване на 7 практически последващи оценки на въздействието на законодателство и политики и предприемане на действия за усъвършенстване на тяхното прилагане
Сравнителен анализ на капацитета и практиките за оценка на въздействие на позиции на България при участието в процеса на вземане на решения в ЕС
Повишаване информираността на структурите на гражданското общество с цел ефективното им участие в процеса на вземане на решения на ЕС
Дейности за информация и публичност
Извършване на одит
Управление на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 314 137 BGN
Общ бюджет: 2 187 232 BGN
БФП: 2 187 232 BGN
Общо изплатени средства: 2 187 232 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 187 232 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 67 895 BGN
2009 2 119 337 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 187 232 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 859 147 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 57 710 BGN
2009 1 801 436 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 859 147 BGN
В т.ч. Национално финансиране 328 085 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 10 184 BGN
2009 317 901 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
328 085 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой осъществени посещения; брой на участващите в работните посещения
Индикатор 2 Одобрени и утвърдени от МС критерии
Индикатор 3 Одобрени и утвърдени методология и формуляр/и
Индикатор 4 Одобрени и стандарти за провеждане на обществени консултации
Индикатор 5 брой отпечатани издания
Индикатор 6 приети изменения и допълнения в нормативните актове (УП на МС и неговата администрация, ЗНА, устройствени правилници на министерства и др.)
Индикатор 7 работещ нов модул на портала за обществени консултации
Индикатор 8 Брой обучени служители в администрацията
Индикатор 9 брой проведени семинари
Индикатор 10 Брой извършени оценки
Индикатор 11 утвърдени оценки за внасяне в заседания на МС
Индикатор 12 брой на внесените в МС и Народното събрание оценки от общия брой;
Индикатор 13 брой на привлечените експерти
Индикатор 14 Брой извършени последващи оценки
Индикатор 15 Брой актуализирани документи на база на последващите оценки
Индикатор 16 брой проведени срещи във връзка с последващите оценки
Индикатор 17 Брой на привлечените експерти във връзка с последващите оценки
Индикатор 18 Брой обучени държавни служители във връзка със сравнителен анализ на капацитета и практиките за оценка на въздействие на позиции на България при участието в процеса на вземане на решения в ЕС
Индикатор 19 Брой обучени лектори във връзса със сравнителен анализ на капацитета и практиките за оценка на въздействие на позиции на България при участието в процеса на вземане на решения в ЕС
Индикатор 20 Приведени в действие изменения в съществуващата нормативна уредба, свързана с въпросите на ЕС
Индикатор 21 брой отпечатани ръководства
Индикатор 22 Брой проведени семинари относно повишаване информираността на структурите на гражданското общество с цел ефективното им участие в процеса на вземане на решения на ЕС
Индикатор 23 брой отпечатани брошури във връзка с повишаване информираността на структурите на гражданското общество с цел ефективното им участие в процеса на вземане на решения на ЕС
Индикатор 24 брой публикации във връзка с информираността на гражданите относно целите на проекта
Индикатор 25 брой организирани конференции във връзка с информираността на гражданите относно целите на проекта
Индикатор 26 проведена информационна кампания
Индикатор 27 Одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз