Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.10-0008-C0001
Номер на проект: ESF-1110-04-02003
Наименование: Заедно
Бенефициент: Веда Консулт ЕООД - Габрово, ЦПО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.02.2013
Начална дата: 25.04.2013
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: 1.Насърчаване на икономическата активност чрез квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда на уязвими групи. 2. Повишаване на адаптивността към изискванията на пазара на труда и конкурентноспособността на 105 безработни лица от област Габрово. 3. Създаване на условия за по-широко прилагане на принципите за Учене през целия живот, в съответствие със стратегиите на ЕС и целите за създаване на икономика, основана на знанието.
Дейности: 1. Наименование на дейността: Организационна среща на екипа - Разпределяне на отговорностите между членовете на екипа за добро управление на дейностите по проекта и по-добра ефективност в работата на екипа. - Набелязване на оперативните задачи, - Изготвяне на работен план
2. Наименование на дейността: Стартиране на дейностите по проекта 1. Разработени учебни графици: – 7 бр. по специалностите: «Организация на хотелиерството” «Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца» /2 бр./, «Сътрудник в малък и среден бизнес» /1 бр./, «Производство на кулинарни изделия и напитки» /1бр./ и «Текстообработване» /2бр./; – 7 бр. по ключова компетентност «Асертивно поведение в работна среда»; – 7 бр. - мотивационно обучение.; 2. Подготвени 20 бр. Учебни помагала по четири / 4 бр./ за всяка от 5-те специалности 3. Размножени 420 бр. учебни помагала за 105 човека. 4. Закупени 105 тетрадки, 105 химикалки, 105 CD. 5. Разработени и размножени 105 бр. Правила за работа в групата. 6. Закупено работно облекло и материали за практика по спец. „«Производство на кулинарни изделия и напитки»”.
3. Наименование на дейността: Мониторинг - организационна среща с преподавателския екип. - Запознаване с плана за действие, с Учебните графици и учебните помагала. - Запознаване със спецификата на целевата група и отговорностите на преподавателския екип за по-добра ефективност от обучението и постигане на добра успеваемост.
4. Наименование на дейността: Визуализация на проекта. Изготвяне на информационни материали за проекта в съответствие с техническите характеристики на действията за информиране и публичност -. емблемата на ЕС, позоваване на ЕСФ, посланието , избрано от Управляващия орган на ОПРЧР „Инвестираме във вашето бъдеще”.
5. Наименование на дейността: Анкета Разработване на 2 вида анкетни карти: - за установяване на удовлетвореността на обучаемите от предоставените видове обучение и - за организацията и управлението на проекта.
6. Наименование на дейността: Мониторинг - Работна среща с целевата група. Разпределение в групи по специалности. Запознаване с учебните програми, графика на обучение, изискванията към групите, с дейности по проекта.
7.Наименование на дейността: Пресконференция за информираност и публичност сред широката общественост. Пресконференция за стартирането на проекта с участието на представените масмедии, представители на ДБТ-Габрово и проявяващи интерес институции и граждани. Информират се за стартирането на проекта и за дейностите по проекта.
8. Наименование на дейността: Документиране на дейностите по проекта. - Заснемане на дейностите на целевата група и създаване на презентации за отделните видове обучения по групи.
9.Наименование на дейността: Професионално обучение • Стартиране и провеждане на професионално обучение по специалности: «Организация на хотелиерството” - ІІІ ПСК - 960 уч.ч. /1 група/, „Помощник-възпитател в отглеждане и възпитание на деца”-ІІІ ПСК - 960 уч.ч. /2 групи/ , „Сътрудник в малък и среден бизнес”-ІІ ПСК-660 уч. ч./1 група/, „Производство на кулинарни изделия и напитки” - ІІ ПСК - 660 уч. ч./1група/, „Текстообработване” - ІПСК - 300 уч.ч./2 групи/; • Държавен изпит.
10.Наименование на дейността:Междинен доклад . Подготовка на документацията по проекта за междинен технически и финансов доклад.
11.Наименование на дейността: Обучение по ключова компетентност КК7 Предоставяне на обучение на 105 лица по ключова компетентност - КК7 «Инициативност и предпримачество» - «Асертино поведение в работна среда» . Обучението е насочено към развитие на личните ресурси на обучаваните лица . Чрез ролеви и симулативни игри участниците достигат до съгласуваност със себе си и другите, усвоявайки умения за влияние и взаимодействие, за ефективна комуникация.
12.Наименование на дейността: Мотивационно обучение и разработване на планове за професионално развитие и усъвършенстване. Обучението е насочено към усвояване на техники за ефективна комуникация, подготовка на документи при кандидатстване за работа, подготовка за явяване на интервю/събеседване с работодател и изготвяне на план за търсене на работа и реализация.
13.Наименование на дейността: Анкетиране и анализ. 1. Анкетиране на обучаемите 2. Обработване на анкетите 3. Изготвяне на анализ за удовлетвореността на обучаемите от предоставените видове обучение и от организацията и управлението на проекта.
14.Наименование на дейността: Мониторинг - работна среща на екипа Запознаване на екипа с анализите от проведеното анкетиране. Обсъждане, изводи за резултатите от дейностите по проекта и неговия напредък.
15.Наименование на дейността: Презентация - Изработване на презентации за проекта от документираните дейности.
16.Наименование на дейността: Работна среща на екипа и преподавателите с целевата група - участници в обучението безработни лица. -Оценка на дейностите по проекта. - Официално връчване на Свидетелства за професионална квалификация и Удостоверения за мотивационно обучение, и обучение по ключова компетентност на обучаемите. - Презентации на проекта пред обучаемите безработни лица.
17.Наименование на дейността: Закриване на проекта -Пресконференция - Пресконференция с участието на представените масмедии, представители на ДБТ - Габрово, представители на ГТПП, на обучаващи институции, работодатели. В съответствие с ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност се представят резултатите от дейностите по проекта и възможностите за реализация на обучените безработни лица. - Презентация на проекта
18.Наименование на дейността: Заключителен доклад на проекта. Подготовка на документацията по проекта за окончателен доклад пред ДО. Описание и оценка на дейностите. Ефективност.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 177 760 BGN
Общ бюджет: 165 652 BGN
БФП: 165 652 BGN
Общо изплатени средства: 165 651 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 165 652 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 35 552 BGN
2014 73 290 BGN
2015 56 809 BGN
165 651 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 140 804 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 30 219 BGN
2014 62 297 BGN
2015 48 288 BGN
140 804 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 848 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 333 BGN
2014 10 994 BGN
2015 8 521 BGN
24 848 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Брой лица, преминали мотивационно обучение
Индикатор 6 Брой лица, на които са разработени планове за професионално развитие и усъвършенстване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз