Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.10-0002-C0001
Номер на проект: ESF-1110-04-01003
Наименование: Обучение и професионално развитие и усъвършенстване на безработните лица
Бенефициент: ЕТ "Ангелин Бахчеванов- ГелеСофт"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.02.2013
Начална дата: 25.04.2013
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Горна Оряховица
Описание
Описание на проекта: Обща цел (цели) на проекта е чрез заложените дейности за мотивационно, професионално и мотивационно обучение да се постигне:  Повишаване на икономическата им активност;  Интеграция на уязвимите групи и неактивните лица на пазара на труда;  Постигане на високи нива на заетост.;  Достъп до качествено образование и учене през целия живот
Дейности: 1. Сформиране на екип и създаване на система за управление на проекта. В управлението и организацията на дейностите по проекта ще вземат участие три лица - ръководител, счетоводител и координатор. Със събирането на екипа ще се разпределят задълженията и ще се планира организацията на дейностите по проекта. Ще се разработи вътрешен Правилник за дейността по проекта, където ще бъдат разписани точно задълженията и отговорностите на всеки член на екипа.
2. Осигуряване на материалите и консумативите за нуждите на обучителните курсове и офиса. Ще се закупят и осигурят материалите и консумативите, които се необходими за нормалното и по-добро протичане на учебния процес и усвояването на заложения учебен материал за всички групи на всички обучения. При раздаването на материалите, ще се състави списък на курсистите с описани материалите по вид и количество и подписи за получаването им. Също така ще се закупят и необходимите консумативи за нормалната работа и отчетност на екипа по проекта.
3. Информиране и популяризиране на проекта. Проекта ще бъде обозначен с информационно табло пред офиса на Кандидата, а също така и с обяснителни табели, които ще се поставят пред и в офиса на Кандидата, също така и в учебните зали. Ще се отпечатат и рекламни листовки, които ще съдържат информация за дейностите и целите на проекта, данни за броя обучаващи се безработни лица, за проведените курсове за професионално обучение и ключови компетентности. Ще се проведат и пресконференции за местните медии при стартиране и при приключване на дейностите по проекта. По време на изпънение на проекта ще се направи и публикация/интервю в местната преса. Ще бъде създадена Интернет страница на проекта. Тъй като Интернет вече е един от основните начин за получаване на информация за голяма част от хората, в страницата ще бъдат публикувани подробна информация за дейностите и целите на проекта, данни за обучените безработни лица, за проведените квалификационни курсове. По този начин всички работодатели и други заинтересовани лица от региона ще имат директен достъп до актуална информация за възможностите за провеждане на обучителни курсове и резултатите след това обучение. По този начин изключително много ще разшири кръга от заинтересованите, които ще са косвени бенефициенти по проекта.
4. Подбор на курсистите за обучение. Обучаемите безработни трябва да отговарят на следните начални изисквания: да са регистрирани в ДБТ. Също така лицата трябва да отговарят и на условията за минимално входящо образователно ниво за съответната професия или специалност и не са включвани в същите дейности, финансирани по ОП РЧР, държавния бюджет или друг публичен източник. По нататъшния подбор на безработните лица ще се осъществи по Процедура утвърдена от Агенцията по Заетостта, с активното участие на водещата организация и служители от ДБТ.
5. Провеждане на входящ тест за курсистите по КК 2 – Общуване на чужд език. Преди започване на обученията на 4-те групи по курс 3 „Английски език – ниво А1”, ще се проведе входящ тест за всички курсисти. Целта на теста е да се определи какво е нивото на знания по езика на курсистите.
6. Провеждане на курс 1 - “Оператор на компютър”. Ще се проведе курс за професионално обучение за 1 квалификационна степен по професия “Оператор на компютър” за 24 участника. Учебните занятия ще се провеждат 5 дни в седмицата по 6 часа на ден. Продължителността на курса е 300 часа. Обучението ще се проведе от Кандидата ЦПО ГелеСофт, който има лиценз за обучение по тази професия. Наименованието на обучението по съответната специалност, съдържанието на курса, броят на участниците, хорариумът и вида документ за завършване са дадени в таблицата към т. 5.2.1, а учебния план на курса е в Приложение А.УП. Ще бъдат сформирани 2 групи от по 12 курсиста. Едната група ще бъде от безработни лица, регистрирани в ДБТ-Г.Оряховица, а другата група ще е от безработни лица, регистрирани в ДБТ-Бургас. По време на обучението ще се водят присъствени списъци за посещенията на курсистите и за изплащането на пътни и стипендии. Също така за контрол при провеждане на обучението ще се попълнят от курсистите входящи и изходящи анкетни карти.
7. Провеждане на курс 2 - “Офис-секретар” Ще се проведе курс за професионално обучение по част от професия “Офис - секретар” за 24 участника. Учебните занятия ще се провеждат 5 дни в седмицата по 6 часа на ден. Продължителността на курса е 300 часа. Обучението ще се проведе от Кандидата ЦПО ГелеСофт, който има лиценз за обучение по тази професия. Наименованието на обучението по съответната специалност, съдържанието на курса, броят на участниците, хорариумът и вида документ за завършване са дадени в таблицата към т. 5.2.1, а учебния план на курса е в Приложение А.УП. Ще бъдат сформирани 2 групи от по 12 курсиста. Едната група ще бъде от безработни лица, регистрирани в ДБТ-филиал Стражица, а другата група ще е от безработни лица, регистрирани в ДБТ Г.Оряховица. По време на обучението ще се водят присъствени списъци за посещенията на курсистите и за изплащането на пътни и стипендии. Също така за контрол при провеждане на обучението ще се попълнят от курсистите входящи и изходящи анкетни карти.
8. Провеждане на курс 3 - “Английски език – А1” Ще се проведе курс за обучение по ключова компетентност 2 - курс 3 „Английски език – ниво А1” за 48 участника. Учебните занятия ще се провеждат 5 дни в седмицата по 6 часа на ден. Продължителността на курса е 100 часа. Обучението ще се проведе от Кандидата ЦПО ГелеСофт, който има лиценз за обучение по тази професия. Наименованието на обучението по съответната ключова компетентност, съдържанието на курса, броят на участниците, хорариумът и вида документ за завършване са дадени в таблицата към т. 5.2.1, а учебния план на курса е в Приложение А.УП. Ще бъдат сформирани 4 групи от по 12 курсиста. Едната група ще бъде от безработни лица, регистрирани в ДБТ-филиал Стражица, още една група ще е от безработни лица, регистрирани в ДБТ-Бургас и две групи от безработни лица, регистрирани в ДБТ-Горна Оряховица. По време на обучението ще се водят присъствени списъци за посещенията на курсистите и за изплащането на пътни и стипендии. Също така за контрол при провеждане на обучението ще се попълнят от курсистите входящи и изходящи анкетни карти.
9. Полагане на изпит и издаване на документи на успешно завършилите курсовете. Приключване на обучението е с полагане на изпит по теория и практика, като оценяването се извършва съгласно ДОИ за придобиване на квалификация по професия или част от професия чрез изпитен тест и практическа задача. По ключова компетентност изпита е под формата на тест.
10. Провеждане на мотивационно обучение и изготвяне на планове за професионално развитие и усъвършенстване. Ще се проведе мотивационно обучение „Професионално развитие и усъвършенстване” за 48 участника. Учебните занятия ще се проведат за 4 дни по 6 часа на ден. Продължителността на курса е 24 часа. Обучението ще се проведе от Изпълнител, който ще бъде избран с тръжна процедура по ПМС 55 – с оферта. Наименованието на мотивационното обучение, съдържанието по теми и хорариумът са дадени в учебния план, който е в Приложение А.УП. Ще бъдат сформирани 4 групи от по 12 курсиста. Едната група ще бъде от безработни лица, регистрирани в ДБТ-филиал Стражица, още една група ще е от безработни лица, регистрирани в ДБТ-Бургас и две групи от безработни лица, регистрирани в ДБТ-Горна Оряховица. По време на обучението ще се водят присъствени списъци за посещенията на курсистите и за изплащането на пътни. Съвместно лектора с курсистите ще изготвят и индивидуални планове за професионално развитие и усъвършенстване, като се отчитат спецификите, желанията и уменията на всеки един курсист.
11. Изготвяне на междинни отчети за изпълнението на проекта. Ще се изготвят междинни отчети - технически и финансови, съгласно договора за финансиране. Ще се събират и документи и материали, доказващи напредъка и изпълнение на дейностите по проекта (договори, фактури, декларации, протоколи, заповеди, снимки, присъствени форми, удостоверения, анкетни карти и други).
12. Заключителен отчет. Приключване на работата по проекта и изготвяне на финални технически и финансови отчети. Ще се съберат всички необходими материали и документи (договори, фактури, декларации, протоколи, заповеди, снимки, присъствени форми, анкетни карти и други), както и такива, които доказват успешното приключване на обученията (заповеди и протоколи от изпитите и комисиите, документи за завършено обучение).
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 97 378 BGN
Общ бюджет: 83 837 BGN
БФП: 83 837 BGN
Общо изплатени средства: 83 834 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 83 837 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 476 BGN
2014 64 359 BGN
2015 0 BGN
83 834 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 71 261 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 554 BGN
2014 54 705 BGN
2015 0 BGN
71 259 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 576 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 921 BGN
2014 9 654 BGN
2015 0 BGN
12 575 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Брой лица, преминали мотивационно обучение
Индикатор 6 Брой лица, на които са разработени планове за професионално развитие и усъвършенстване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз