Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.4.01-0001-C0001
Номер на проект: К08-14-4/30.04.2008
Наименование: Усъвършенстване на координацията и мониторинга при реализацията на концесии
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 13.06.2008
Начална дата: 09.07.2008
Дата на приключване: 09.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на административния капацитет на дирекция “Икономическа и социална политика” и на администрациите на централно и местно ниво в областта на координацията и мониторинга при реализацията на концесии
Дейности: Изработване на документации за провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители на проекта
Проучване на нормативната уредба и на европейските практики в областта на координацията при подготовката и предоставянето на концесии, включително ИПЧП, и на мониторинга на реализацията им в държави членки на ЕС
Анализ на функциите, дейностите и административния капацитет на административните структури по концесиите в България на централно и местно ниво
Подобряване на дейността на Постоянната комисия за ПЧП към Съвета за координация и мониторинг при реализацията на инфраструктурните проекти с национално значение
Създаване на програмен продукт за мониторинг на изпълнението на проектите, включени в Националната стратегия за интегрирано развитие на инфраструктурата в Република България
Проучване на опита на държави членки в ЕС в развитието на градската техническа и социална инфраструктура чрез концесии, вкл. ИПЧП
Разработване на програма за обучение и провеждане на семинари за обучение за представители на целевите групи
Дейности за информация и публичност
Провеждане одит на изпълнението на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 363 173 BGN
Общ бюджет: 1 267 996 BGN
БФП: 1 267 996 BGN
Общо изплатени средства: 1 267 996 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 267 996 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 107 527 BGN
2009 1 160 468 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 267 996 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 077 796 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 91 398 BGN
2009 986 398 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 077 796 BGN
В т.ч. Национално финансиране 190 199 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 16 129 BGN
2009 174 070 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
190 199 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Сключени договори с изпълнителите на проекта
Индикатор 2 Аналитичнен доклад
Индикатор 3 Анализ на функциите, дейността и административния капацитет
Индикатор 4 Въпросници и анкети
Индикатор 5 Анализ на въпросниците и анкетите
Индикатор 6 Аналитичен доклад с мотивирано предложение за ефективна структура и функции на звената за ПЧП и оценка на нуждите от обучение
Индикатор 7 Вътрешни правила
Индикатор 8 Методически указания за повишаване на ефективността
Индикатор 9 Методически указания за координация при подготовката и мониторинга на реализацията на концесиите
Индикатор 10 Разработен програмен продукт
Индикатор 11 Аналитичен доклад
Индикатор 12 Наръчник
Индикатор 13 Брой обучени
Индикатор 14 Разработени и разпространени брошури
Индикатор 15 Проведени кръгли маси
Индикатор 16 Заключителна конференция


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз