Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.10-0043-C0001
Номер на проект: ESF-1110-07-13010
Наименование: Адаптивни на динамичния трудов пазар
Бенефициент: ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.02.2013
Начална дата: 25.04.2013
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Подкрепа на регистрирани безработни за интегриране и адаптация на трудовия пазар, чрез обучение за професионална квалификация, обучение по ключови компетентности, мотивационно обучение и планиране на професионалното развитие за включване в заетост.
Дейности: Дейност 1. Управление и администриране на проектните дейности и избор на изпълнители Описание: Дейността е насочена към техническото и финансово осигуряване на изпълнението на проектните дейности. Стартира с първа работна среща на екипа и привлечените заинтересовани страни за конкретизиране изпълнението по Плана за действие, отговорностите и ангажиментите, съгласно договора. Планираните регулярни срещи на екипа ще бъдат са ежемесечни, при необходимост и по-често. С цел оценка на удовлетвореността на преките бенефициенти по време на обученията ще бъдат проведени 3 анкети - при стартирането, в хода и при приключване на обучението по ПК и КК. За провеждане на обученията за ключови компетентности, за провеждане на мотивационното обучение и разработване на индивидуални планове за развитие ще се проведе избор на външни изпълнители по реда на ПМС 55/2007. За доставката на материалите и консумативите за обучението по ПК също ще бъде приложено ПМС№55/2007, както и за застраховане на обучаемите, разработване на материали за информация и визуализация, и др. външни услуги. Обосновка: Изпълнението на проектните цели и постигането на очакваните резултати в планираните времеви и финансови параметри изисква непрекъснати координация, наблюдение и контрол на изпълнението и оценка на текущия напредък. Поетите ангажименти и задължения пред Договарящия орган за обезпечаване на административно и техническо обслужване на дейностите по проекта, за изготвяне, поддържане и съхранение на регламентираната техническа и финансова отчетност налагат сформирането на екип и поемане на персонални отговорности от членовете му, уредени юридически и финансово. Възлагането изпълнението на дейности на външни изпълнители изисква спазването на нормативно определения ред за избор и договаряне с доставчик на съответните стоки и услуги.
Дейност 2. Подбор и предоставяне на обучение на 75 регистрирани безработни лица с висше или средно образование, за придобиване на професионална квалификация. Професионалното обучение ще се извърши по професиите: - “здравен аситент”, код 723010, специалност “здравни грижи”, код 7230101, ІІІ степен професионална квалификация, 970 уч. часа; - “сътрудник социални дейности”, код 762020, специалност “социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201, ІІІ степен професионална квалификация, 986 учебни часа; - “сътрудник социални дейности”, код 762020, специалност “социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания”, код. 7620202, ІІІ степен професионална квалификация, 988 учебни часа. - “социален асистент”, код 762040, специалност “подпомагане на деца”, код 7620401, ІІ степен на професионална квалификация, 675 учебни часа - “социален асистент”, код 762040, специалност “подпомагане на възрастни”, код 7620402; ІІ степен на професионална квалификация, 692 учебни часа Първият етап от дейността включва провеждането на подбор на кандидати и определяне на допустимите и одобрени участници в проектните дейности, което ще се извърши съвместно с екипите на ДБТ Русе, Бяла и Тутракан по утвърдената процедура. Подбраните подходящи безработни лица ще се разпределят в 5 групи по 15 обучаеми, в зависимост от заявените от тях желания при кандидастването им. Дейността по провеждане на професионалните обучения ще се извърши от Кандидата, като предвид продължителността на обученията ще се приложи паралелно-последователно стартиране и провеждане на обученията по ПК и КК. Част от групите ще стартират обучение по ПК, а друга по КК, като се предвижда всички обучения да се проведат в рамките на 6-месечен период. За целта ще се разработят гъвкави учебни графици, включващи частично или цялостно обучение при 8-часов учебен ден, 6-дневна учебна седмица. Всички обучения ще се проведат присъствено при дневна форма на обучение, което ще се отчита и документира по определения ред. Обученията завършват с изпит, проведен от Кандидата-обучаваща организация, по ред и форма, определени в съответните Наредба на МОН и Правила на ЦПО за провеждане на финални изпити при обучения за ПК и КК на възрастни. Успешно завършилите професионално обучение ще бъдат сертифицирани със свидетелство за придобита ІІ-ра или ІІІ-та степен на квалификация. Съгласно условията на грантовата схема, обучаемите ще получават стипендии за всеки присъствен ден /минимум 6 уч.часа/ в размер на 8,00 лв. На курсистите с местоживеене извън гр. Русе ще се възстановяват транспротните разходи за всеки присъствен ден в обучение за ПК. Обосновка: Необходимостта от изпълнение на дейността се обосновава от поставените цели и очаквани резултати от изпълнението на настоящия проект. Организацията за изпълнението й, както е посочено по-горе е съобразена с продължителността на избраните обучения за професионална квалификация, от наличието на достатъчно капацитет и експертиза на Кандидата да проведе обученията за ПК по описания начин и времева рамка.
Дейност 3. Провеждане на обучение за придобиване на умения по ключови компетентности Обучение за придобиване на ключови компетентности по: - “дигитална компетентност”, 45 уч. часа, на 30 лица от включените в проектнтие дейности - “общуване на чужди езици - английски език”, 100 учебни часа, на 45 от включените в проекта лица. При извършване на първоначалния подбор на кандидати от целевата група за включване в обученията по проекта ще се проучи нагласата и желанието на безработните лица за обучение по английски език и компютърни умения. Това ще бъде отчетено при формиране на групите за обучение по ПК и КК, с цел осигуряване на достатъчно времеви интервал и оптималното му разпределение за организиране на паралелно-последователно провеждане на двата вида обучения за всяка обособена група. На тази основа подбраните подходящи безработни лица ще се разпределят в 5 групи по 15 обучаеми. При провеждането на избор и договарянето с изпълнителя/ите на обученията, Кандидатът ще постави специфични условия, произтичащи от планираните по настоящия проект цели и дейности. От изпълнителя/ите ще се изисква съобразяване, освен с обявената единична цена за всяко обучение, но и с организацията на обученията във времето, основни изисквания към учебната програма, учебните материали, оформяне на документацията и др. пряко свързани с параметрите на настоящия проект и изизскванията на схемата и ОПРЧР. Съгласно условията на операцията, обучението по КК по съответства по брой часове на учебната програма на разпоредбите на чл.5, ал.2 от ПМС 251/2009 г. – 45 уч.часа за обучение по дигитални компетентности и 100 учебни часа за обучението по английски език. С оглед вместване във времевата рамка на схемата – до 31.10.2013 г. и отчитайки продължителността на обученията по ПК (повече от 960 уч.часа), обученията по ключови компетентности също ще бъдат възложени да се провеждат при 8-часов учебен ден, 5-дневна учебна седмица. Всички обучения ще се проведат присъствено при дневна форма на обучение, което Изпълнителят/ите следва да отчита и документира по определения ред. Успешно завършилите двата вида обучение ще бъдат сертифицирани със съответния документ за завършено обучение – сертификат за завършено дигитално обучение или чуждоезикиво обучение. Съгласно условията на грантовата схема, обучаемите ще получават стипендии за всеки присъствен ден /минимум 6 уч.часа/ в размер на 8,00 лв. На курсистите с местоживеене извън гр. Русе ще се възстановяват транспротните разходи за всеки присъствен ден в обучение за ПК и КК. Обосновка: Дейността по провеждане на обученията за придобиване на ключови компетености ще се извърши от избран/и по реда на ПМС 55/2007 външен/и изпълнител/и. Това се налага от факта, че Кандидатът, е натрупал значителния си в това направление опит за по-малък от изисквания в т. 3.1.2. от Насоките за кандидатстване по схемата период от две календарни години.
Дейност 4. Провеждане на мотивационно обучение минимум 24 учебни часа на 75 регистрирани безработни лица, включени в изпълнение на проектните дейности и разработване на планове за търсене на работа и професионална реализация Описание: Водещата организация извършва избор на изпълнител по условията на ПМС №55/2007 г. за извършване на мотивационното обучение. Избраният изпълнител включва в учебната програма за мотивационното обучение задължително следните модули: - Техники за ефективна комуникация (минимална продължителност 5 уч. часа); - Подготовка на документи при кандидатстване за работа – CV (автобиография) и мотивационно писмо (минимална продължителност 7 уч. часа); - Подготовка за явяване на интервю/събеседване с работодател (минимална продължителност 6 уч. часа); - Изготвяне на план за търсене на работа и реализация (минимум 6 уч. часа). Обучението се провежда само в присъствена форма в рамките на 4 учебни дни (до една седмица), като отчетната документация се предава на бенецициента съгласно клаузите в договора между възложител и изпълнител. Периодът за провеждането му ще се конкретизира след сформирането на групите и определянето на изпълнителя, при съобразяване и търсене на максимален ефект от провеждането му на подходящ етап от изпълнението на проектните дейности. Мотивационното обучение приключва със сертификат за успешно завършилите представители на целевата група, включени в проекта. Обосновка: Чрез изпълнението на дейността ще се допълни и осигури цялостен пакет от обучителни услуги на всеки участник в проекта. Темите от мотивационното обучение и разработването на индивидуален план за развитие ще доразвие уменията на курсистите, ще активизира тяхната позиция и самочувствие на знаещи и можещи кандидати за работа, с адекватни на търсените професионални харктеристики и компетенции. За постигане на целите, тази дейност е целесъобразно да се извърши от обучители и експрети, притежаващи необходимата квалификация и опит, поради което ще се възложи на външна специализирана в тази дейност организация.
Дейност 5. Публичност и информиране Описание: Предвидените информационни събития и дейности по информиране и публичност са съобразени с изискванията към бенефициентите, дефинирани в Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по ОП “РЧР”. Обхват: Подготовка на информационни материали по публичност и визуализация в съответствие с член 6 от Общите условия към Договора по проекта: -1 информационна табела, която ще бъде монтирана на сградата на ЦПО; -8 бр. информационни плакати, предназначени за разпространение на проектната идея; -500 бр.- брошури за проектната идея и за разпространение на проектните резултати и добри практики по проекта сред заинтересованите страни; -75 рекламни пакета (папка-чанта, химикал, блокнот) с логото на ОПРЧР, предназначени за преките бенефициенти; -2 публикации Организиране на информационни събития: - Информиране и мотивиране за участие в проекта на целевата група - чрез информационна среща на екипа на проекта с преките бенефициенти по проекта, както и предоставяне на консултации от експертите в бюрата по труда при подбора /ДБТ-Русе, ДБТ Бяла, ДБТ Тутракан/; -Информиране на обществеността и заинтересованите страни: -провеждане на 1 стартова и 1 финална пресконференция; -подготовка и тиражиране на 2 прессъобщения за напредъка на проекта; -провеждане на финална среща със заинтересовани страни за популяризиране на проектните резултати и добри практики/ -разпространение на 500 бр. проектни брошури за проектната идея и за резултатите от проекта. Дейността ще се извърши в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, в чл. 6 от Приложение I на Договора за безвъзмездна финансова помощ и в Ръководството за изпълнение на дейности за информация и публичност по ОП РЧР. Обосновка: Дейността се обосновава от задълженията на всеки бенефициент и ползвател на БФП от ЕС да информира обществеността по най-подходящ и достъпен начин за финансиращата институция, целите и размера на получената подкрепа. Необходимостта от достигане на информацията до различен кръг нейни ползватели, определя и различието на формите и методи за информиране. Информационните материали ще бъдат насочени към кандидати за участие и заинтересовани страни (брошури, информационни плакати, информационни събития), към включените безработни лица и тяхното настоящо и бъдещо обкръъжение (рекламен пакет - папка-чанта, химикал, блокнот), към обществеността (пресконференции, информационна табела, плакати, публикации в медиите).
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 190 823 BGN
Общ бюджет: 162 042 BGN
БФП: 162 042 BGN
Общо изплатени средства: 162 041 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 162 042 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 38 165 BGN
2014 123 877 BGN
2015 0 BGN
162 041 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 137 736 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 32 440 BGN
2014 105 295 BGN
2015 0 BGN
137 735 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 306 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 725 BGN
2014 18 581 BGN
2015 0 BGN
24 306 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Брой лица, преминали мотивационно обучение
Индикатор 6 Брой лица, на които са разработени планове за професионално развитие и усъвършенстване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз