Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.10-0080-C0001
Номер на проект: ESF-1110-05-10001
Наименование: Знания,умения и мотивация за успех
Бенефициент: ЕТ "Пламък - 96 - Калинка Жекова"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.02.2013
Начална дата: 25.04.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Берковица
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да предостави възможност за обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, както и за обучение по ключови компетенции на безработни лица, регистрирани в Бюрата по труда в област Монтана, които ще преминат през мотивационно обучение и ще им бъдат разработени планове за професионално развитие и усъвършенстване.
Дейности: 1. Организация, управление и отчитане на проекта При организиране дейността на проекта за неговото управление и отчитане ще бъде сформиран тричленен екип в състав: ръководител на проекта, координатор и счетоводител на проекта. Членовете на екипа ще сключат граждански договори, в които ще бъдат определени задачите и отговорностите им по изпълнение на проекта. Сформираният екип ще актуализира план-графика на дейностите и ще формулира показатели за напредък на проекта. Екипът ще провежда ежемесечно работни срещи, ще се запознава с мненията на участниците в проекта, ще осигурява участието на всички заинтересовани страни. Екипът за организация и управление на проекта ще изготвя и представя пред Договарящия орган междинни отчети за напредъка на проекта. След приключване на дейностите по проекта ще изготви заключителен технически доклад за постигнатите резултати и обобщаващ финансов отчет за изразходваните средства. Кандидатът носи цялата отговорност за правилното разходване на финансовите средства, за верността на финансовата отчетност и съхранява документацията по проекта съгласно ПМС № 180/27.07.2007 г. и изискванията на Регламент (ЕО) № 1083/2006 г.
2. Избор на изпълнители по ПМС № 55/2007 г. При стартиране на дейността кандидатът ще изготви график на тръжните процедури и ще го представи за утвърждаване от ДО. Кандидатът ще проведе тръжните процедури за избор на изпълнители в съответствие с ПМС № 55/2007 г. при спазване на основните принципи за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност на участниците и недопускане на дискриминация. Кандидатът ще извърши процедури за избор на изпълнители за извършване на мотивационното обучение на безработните лица, обучението за придобиване на ключови компетентности, за доставка на необходимите материали и консумативи, материали за информиране и публичност и др. В обявените процедури по съответни критерии кандидатът посредством назначени комисии извършва избора на конкретни изпълнители и сключва договори с участниците, класирани на първо място.
3. Информиране и публичност Описание и обосновка на дейността: Със стартиране изпълнението на проекта кандидатът предвижда да проведе широка и открита информационна и рекламна кампания на територията на област Монтана. Ще бъдат използвани регионалните средства за масово осведомяване – вестник «Ком», вестник „Слово”, кабелна телевизия „Монт-7” и др. за информиране на обществеността относно приоритетите, целите и задачите на проекта и ОП „Развитие на човешките ресурси 2007 г. – 2013 г.”. В Дирекции «Бюро по труда» – Берковица и Лом, филиал с. Медковец, намиращи се в обхвата на Дирекция «Регионална служба по заетостта» – Монтана, ще бъдат поставени плакати и раздадени цветни диплянки и цветни флаери с рекламна цел за стартирането и изпълнението на проекта. На мястото за управление на проекта ще бъде поставена информационна табела за визуализация на проекта, информационни табели ще бъдат поставени и на обектите за практическо обучение на всяка от учебните групи по професионална квалификация. Ще бъдат изработени рекламни бележници, рекламни папки, рекламни календари, химикалки, рекламни тениски, носещи отличителните знаци на програмата. Върху предоставеното работно облекло на курсистите – куртка и светлоотразителна жилетка, ще бъдат направени надписи с логото на програмата. Всички материали за информиране и публичност, предназначени за бенефициентите и широката общественост, ще съдържат емблемата на ЕС и ще отбелязват финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд. В края на дейностите по проекта ще бъде проведена заключителна пресконференция, на която ще бъдат поканени представители на медиите, служители от областна администрация – Монтана, общински администрации Берковица и Медковец, ДРСЗ – Монтана и от ДБТ в област Монтана, НПО, фирми и представители на местната общност и др. Участващите ще бъдат запознати с дейностите и резултатите от осъществяване на проекта, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на ЕС, както и с приоритети на ОП „РЧР”.
4. Подбор на представители на целевата група В рамките на тази дейност ще бъде извършена селекция на лица от целевата група и приоритетните подгрупи по проекта, с цел включване в мотивационно обучение, получаване на професионално квалификация по специалност «Външни облицовки и настилки» и обучение за придобиване на умения по предпприемачество. За определяне на преките участници в проекта ще бъде сформирана комисия от представители на кандидата, Дирекция „Бюро по труда” и Договарящия орган. Изборът ще се извърши по процедура, разработена от Договарящия орган Агенцията по заетостта при спазване на принципите за прозрачност, равенство между половете, равни възможности и превенция на дискриминацията. В програмата за обучения по проекта ще бъдат включени 84 безработни лица, разпределени в 6 групи за обучение. Комисията за подбора на безработните лица ще проведе среща разговор с всеки кандидат за потвърждаване на желанието му за участие в проекта, разясняване на целите на проекта и ОП РЧР, както и преките задължения и отговорности на участниците в него.
5. Провеждане на мотивационно обучение за безработните лица и разработване на планове за професионалното им развитие и усъвършенстване Описание и обосновка на дейността: Мотивационно обучение на 84 безработни лица, включени в изпълнение на дейностите по проекта ще се извърши по стандартна програма от определен по реда на ПМС № 55/2007 г. изпълнител. Мотивационното обучение цели да подкрепи повишаване на компетентностите и социалните умения за самостоятелност на представителите на целевата група, които да бъдат включени в професионално обучение и обучение за придобиване на ключова компетентност „Инициативност и предприемачество” по проекта. Мотивационното обучение е с обща продължителност 36 уч. ч. (6 дни) и включва следните основни модули: - Техники за ефективна комуникация – 5 уч. ч. - Подготовка на документи при кандидатстване за работа – CV (автобиография) и мотивационно писмо – 7 уч. ч. - Подготовка за явяване на интервю/събеседване с работодател – 6 уч. ч. - Изготвяне на план за търсене на работа и реализация – 6 уч. ч. Освен стандартните теми в мотивационното обучение, предоставено по настоящия проект, ще бъдат разяснени и темите: - „Ролята на принципа за равенство между половете и превенция на дискриминацията” – 3 уч. ч. - „Опазване на околната среда” - 3 уч. ч., в контекста на ОП РЧР. Мотивационното обучение по настоящия проект представлява комплекс от дейности с цел изграждане на умения у участващите за ефективно търсене на работа, подготовка за кандидатстване и участие в интервю с работодатели. Включва консултации по въпроси, свързани със заетостта, професионалното информиране и консултиране, предоставяне на съвети на хората, които имат нужда от помощ за намиране на работа, съобразени с индивидуалните им потребности: помощ при изготвяне и редактиране на автобиография, анализ на различните техники на търсене на работа, избор на подходящо обучение и т.н. Мотивационното обучение, предоставено по проекта, има задачата да създаде умения и навици за търсене на работа у лицата и подпомагане включването им в заетост; предоставяне на практически насоки за намиране на работа – търсене на обяви в различни източници като вестници, списания, интернет и др. с оглед намиране на най-подходящата за безработното лице работа. В рамките на тази дейност от избрания изпълнител ще бъдат разработени и планове за професионалното развитие и усъвършенстване на безработните лица, включени в изпълнение на дейностите по проекта. В края на обучението всеки представител на целевата група ще получи сертификат за участие в мотивационно обучение, издаден от избрания изпълнител за нуждите на проекта.
6. Организиране и провеждане на професионално обучение Професионално обучение за придобиване на професионална квалификация по част от професия „Строител”, специалност „Външни облицовки и настилки” ще бъде предоставено на 84 безработни лица по проекта. То ще бъде извършено по учебна програма и екип преподаватели на кандидата ЦПО към ЕТ „Пламък-96” , който е лицензирана в НАПОО обучаваща организация с богат опит в професионалното обучение на лица над 16-годишна възраст. Обучението по част от професия „Строител”, специалност „Външни облицовки и настилки” е насочено към предоставяне на теоретични знания и придобиване на практически умения, отговарящи на съвременните изисквания в конкретната специалност, която придобива все по-голямо приложение в стопанската практика, свързано с подобряване на енергийната ефективност на сградите и благоустрояване на градската среда. Обучителният процес ще протече в рамките на 300 уч. часа – 50 дни по 6 уч. часа на ден и 10 уч. ч. – два дни изпити по професията. Преди започване на обучението ще бъдат сключени договори с обучаваните безработни лица, в които ще бъде отразен размерът на получаваната стипендия, срокът и условията на обучение. По време на обучението ще бъде осъществяван текущ контрол за присъствието на участниците, резултатите от който ще се използват при изплащането на месечните стипендии. Ще бъде проведена анкета за обратна връзка и анализиране работата на преподавателския екип. Ще се следи за стриктно спазване на седмичното разписание и учебната програма. Практическите занятия ще бъдат провеждани на места, определени от местните администрации в локацията на проекта, с цел възпитаване на младите хора в общественополезна дейност. Учебният процес приключва с провеждането на квалификационни изпити - по теория на професията в рамките на 4 уч. ч. и изпит по практика на професията под формата на практическо задание за определено време (6 уч. ч.) Успешно завършилите пълния курс на обучение от 310 уч. ч. лица ще получат Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОМН, издадено от обучаващата организация кандидат.
7. Провеждане на обучение за придобиване на умения по ключова компетентност „Инициативност и предприемачество” Обучението за придобиване на умения по ключова компетентност „Инициативност и предприемачество” ще бъде предоставено на 84 безработни лица, включени в проекта. Дейностите по обучение ще бъдат извършени от определен по реда на ПМС № 55/2007 г. изпълнител. Обучението представлява провеждане на последователни и логично свързани обучително-консултационни дейности, които имат като крайна цел формирането на предприемачески нагласи и базисна грамотност за стартиране на собствен микро бизнес или самонаемане сред целевата група. То е ориентирано към специфичните нужди на лица от целевата група, притежаващи необходимите качества, мотивация над средната и идеи за започване на самостоятелна стопанска дейност. Участниците трябва да бъдат запознати с основните принципи и постановки на предприемачеството. Обучението е адаптирана форма на стандартния подход за подпомагане на предприемачи (“Как да започнем собствен бизнес”). Адаптацията ще се състои в засилване на консултантския компонент, работа в малки групи и индивидуално подпомагане на обучаемите в хода на осъществяване на всички предвидени по проект дейности. При такъв подход се повишават възможностите на обучаемите да дефинират, подбират и при определени обстоятелства – да реализират собствени бизнес идеи, както и да използват по-успешно всички разкриващи се възможности за самонаемане. Основна цел на обучението по инициативност и предприемачество също е подобряване на възможностите на представителите на целевата група да участват пълноценно в локалните и международни програми за трудова заетост чрез самонаемане, да кандидатстват и усвояват средствата за микрокредитиране (заделяни за регионално развитие и тези, предоставяни по общия ред), което в крайна сметка е съществен принос за социалната им интеграция. Косвена цел представлява, освен това, убеждаването на представителите на целевата група и информирането им чрез обучение и консултации за налични стопански алтернативи в условията на пазарна икономика, което в крайна сметка повишава общообразователното и културно равнище и създава условия за развитие на инициативи на пазара на труда за преодоляване на пасивността и негативизма. Това ще позволи подобряване на общата стопанска информираност, ще засили трудовата мотивация на обучаемите и ще повиши шансовете им за социално-икономическа интеграция в стопанския живот на региона Обучителният процес ще протече в рамките на 60 уч. часа – 10 дни по 6 уч. часа на ден. Основната тематика може да бъде формулирана най-общо по следния начин: І. Психологически нагласи, подпомагащи инициативността и предприемаческата дейност. 1. Групово-динамичен сензитивен тренинг - 6 уч. ч. 2. Групово-динамичен видеотренинг за социални умения, водене на делови разговори и преговори - 6 уч. ч. ІІ. Основи на мениджмънта, организационно изграждане и развитие на малката фирма. 1. Увод в предприемачеството- 6 уч. ч. 2. Основи на маркетинга- 6 уч. ч. 3. Финансиране и кредитиране на предприемаческите инициативи- 6 уч. ч. 4. Законова и нормативна уредба на малкия бизнес- 6 уч. ч. 5. Управление на човешките ресурси- 6 уч. ч. ІІІ. Основи на плановата дейност в частната фирма, стратегическо развитие, изготвяне на бизнес план. 1. Основи на предприемаческия бизнес план- 6 уч. ч. 2. Счетоводство и финансов мениджмънт- 6 уч. ч. 3. Развитие на фирмата във времето- 6 уч. ч. След провеждането на тренинга се предвижда специализирано индивидуално консултиране от типа COACHING – т.е. предоставяне на индивидуална информация на всеки от участниците, който “навлезе” в цикъла на предприемаческата дейност. За целта ще бъде провеждан активен контакт /диалог/ с всеки от участниците, които решат да приложат активно новопридобитите знания и стъпка по стъпка започнат да решават конкретни проблеми. Тематичната насоченост на консултациите ще бъде съсредоточена по целия кръг въпроси, с най-голямо значение в предстартовия период, но и ще се развива впоследствие съобразно конкретните потребности. Учебният процес приключва с провеждането на заключителен изпит под формата на тест в рамките на 6 уч. ч., оценяван от тричленна изпитна комисия. Успешно завършилите пълния курс на обучение от 66 уч. ч. лица ще получат Сертификат по ключова компетентност „Инициативност и предприемачество”, издаден от избрания изпълнител.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 189 433 BGN
Общ бюджет: 165 556 BGN
БФП: 165 556 BGN
Общо изплатени средства: 165 556 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 165 556 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 37 887 BGN
2014 0 BGN
2015 127 670 BGN
165 556 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 140 723 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 32 204 BGN
2014 0 BGN
2015 108 519 BGN
140 723 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 833 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 683 BGN
2014 0 BGN
2015 19 150 BGN
24 833 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Брой лица, преминали мотивационно обучение
Индикатор 6 Брой лица, на които са разработени планове за професионално развитие и усъвършенстване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз