Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0084-C0001
Номер на проект: A12-22-77
Наименование: Повишаване на квалификацията на служителите от Общинска администрация - Троян
Бенефициент: Община Троян
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 26.04.2013
Дата на приключване: 26.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Троян
Описание
Описание на проекта: Подобряване на ефективността в работата и повишаване на професионалните и ключови компетентности на служителите в общинската администрация чрез провеждане на обучения
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта В началото на изпълнение на проекта ще бъде издадена заповед за сформиране на екип за управление на проекта. Той ще включва трима членове: ръководител на проекта, координатор, счетоводител по проекта. В началото на проекта ще бъде организирана среща на екипа по управление, по време на която ще се прецизират конкретните отговорности на членовете на екипа и графика за изпълнение на дейностите. Екипът по управление на проекта ще осъществява регулярни междинни срещи. Екипът ще носи отговорността за техническото и финансово отчитане на проекта и предаване на необходимите отчети в срок. Екипът на проекта ще изгради прозрачна система на съхраняване на документите, свързани с изпълнението на проекта. Чрез нея, те ще бъдат картотекирани и архивирани, така че да се улеснят последващите проверки за проследяване на дейностите, извършени по проекта. Ще бъде изготвено досието на проекта с опис на всички документи, включени в него По време на изпълнение на проекта ще се осъществяват текущ и периодичен мониторинг. Екипът на проекта ще ръководи, контролира и наблюдава реализацията на дейностите по проекта. Мониторингът ще се извършва въз основа на предварително изработени критерии и индикатори, които ще измерват междинното ниво на постигане на съответните продукти и резултати. За осъществяване на основните дейности по проекта, ще бъдат избрани изпълнители в съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки. Преди всяко извършване на плащане към изпълнител, екипът на проекта ще извършва пълна документална проверка и проверка на място за удостоверяване на извършените и заявените за плащане дейности. Въз основа на резултатите, екипът ще изготвя доклад за документална проверка, който ще се предоставя на УО при поискване.
Дейност 2: Подготовка на тръжна документация и избор на изпълнители Дейността включва подготовка на документация съгласно изискванията на ЗОП за избор на изпълнител за: - подготовка и провеждане на Компютърно обучение в MS WORD, EXCEL, Internet и Компютърно обучение в Auto Cad; - подготовка и провеждане на обучение за развиване на уменията за работа със специфични групи, в това число неграмотни, хора от различни етноси; - подготовка и провеждане на обучения за ключови компетенции, в това число: обучение за личностна ефективност; обучение за екипна ефективност; обучение за ефективно лидерство; - кетъринг и наем на конферентна зала; - публичност и визуализация на проекта.
Дейност 3: Провеждане на обучения за професионално развитие, включени в каталога на ИПА По тази дейност ще бъдат осъществени пет обучения, провеждани от ИПА на служители от общинската администрация в съответствие с техните потребности и нужди за по-ефективно изпълнение на задачите им. Обученията са: 1) Изграждане на среда за практическо прилагане на Закона за електронното управление – в това обучение ще вземат участие 10 служители от администрацията, в това число ръководители и ключови експерти, чиито отговорности и задължения са обвързани с информационните технологии. Обучението им ще допринесе за усвояване на необходимата информация, за да могат после успешно да внедрят наученото в информационната система на общината и да бъде успешно приложен закона за електронно управление. 2) Работа с електронно подписани документи – в това обучение ще се включат 47 служители в това число: кметовете на селата, в община Троян, Кметски наместници от селата в община Троян; служителите от отдел „Услуги на гражданите”. На всички тях съгласно служебните им функции, се налага да работят с електронно подписани документи – да приемат такива, трябва да могат да проверяват валидността на подписа, когато се налага да редактират, обработват и да изпращат електронно подписани документи. 3) Делова етика – в обучението ще се включат 15 служители на експертни и ръководни позиции от различни отдели, чиито функции са свързани със осъществяване на делови срещи във и извън общината, вземане на решения, които в определени случаи биват комплексно обвързани с морални и етични дилеми. 4) Делова комуникация и етикет – в обучението ще участват 40 служители от общината. Това са служители, чиито служебни функции са пряко обвързани с провеждане на делови срещи, вземане на решения и са заявили потребност за повишаване на уменията си в тази сфера. 5) Управление на промяната времето и стреса – ще бъдат обучени 25 служители, в това число ръководители и експерти от различни отдели, заявили потребност да придобият умения за справяне със стреса на работното място, да могат да вземат решения в ситуация на промени, да могат да прокарват решенията си по добър начин в организацията – що се касае до ръководителите. Продължителността на всяко обучение е заложеното в каталога на ИПА, провеждането им ще е съобразено с времето и мястото, подадено от ИПА, но в рамките на периода за провеждане на обученията, заложени в план-графика на проекта.
Дейност 4: Провеждане на обучения за повишаване на професионалните компетенции извън обученията, предлагани от ИПА Дейността включва провеждането на 3 обучения на служители от общинската администрация за повишаване на квалификацията им за по-ефективно изпълнение на служебните задачи и ангажименти. Изпълнител съгласно изискванията на ЗОП, избран в дейност 2, ще проведе компютърно обучение в MS WORD, EXCEL, Internet – базисно ниво с продължителност 8 дни по четири часа на ден за 14 служители. Обучението обхваща кметовете на села и кметски наместници, които имат ограничени познания и слаба възможност за придобиване на умения в компютърната сфера. Тези умения са изключително необходими за тяхната работа и повишаването на квалификацията им в боравенето с основните компютърни програми, ще облекчи работата и взаимодействието с цялата общинска администрация. Второто компютърно обучение е за придобиване на умения за боравене с Auto Cad и обхваща онези специалисти, чиито функции включват проектиране и чертаене и проверка на чертежи – ползването на програмата значително ще облекчи работата им и ще повиши резултатите от нея – 10 служители. Продължителността му отново е 8 дни по четири часа. Третото обучение ще бъде проведено отново от външен изпълнител, избран по ЗОП в дейност 2 с продължителност 2 дни. То е насочено към развиване на уменията за работа със специфични групи, в това число неграмотни, хора от различни етноси. От придобиване на умения в тази сфера ще се възползват 10 служители в общината, предимно такива, чиито функции обхващат обслужване на граждани. Когато гражданите са неграмотни това често затруднява тяхната работа и понижава резултатите поради липса на умения на служителите да общуват ефективно с тях. Обученията се провеждат в град Троян.
Дейност 5: Провеждане на обучения от външен изпълнител за подобряване на ключови компетентности на служителите Дейността предвижда провеждането на обучения в ключови компетентности на служителите в общината, които да доведат до подобрени умения за работа в екип и повишено сътрудничество между отделите, повишена личностна ефективност на служителите и лидерски умения на ръководителите. По този начин се таргетира цялостно подобряване на работата в общината. Предвидени са 3 обучения, които ще бъдат проведени от външен изпълнител избран по ЗОП в дейност 2. Обученията са: 1) Екипна ефективност – обучението ще обхваща подобряване на уменията за работа в екип на ниво отдел и взаимодействие между отдели – ще се провежда поетапно и по групи и ще обхване 105 души - служители в общинската администрация. 2) Личностна ефективност – 13 служители от различни отдели, заявили потребност да развият съответния набор от компетенции, включени в личностна ефективност, за да се справят по-добре в своята професия и в личния и социален живот. 3) Ефективно лидерство – обучението обхваща ръководителите на отдели и ключови експерти – 42 души. Тяхната роля е изключително важна в подобряване координацията на работата между отделите и вземането на решения, които са съвместни и не зависят само от един отдел. Продължителността на всяко едно от тези обучения е 2 дни в град Троян.
Дейност 6. Информиране и публичност Дейностите за информация и публичност ще бъдат осъществени в съответствие с изискванията за публичност съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006. Предвижда се да бъдат направени три публикации в местни печатни издания при стартиране на проекта, по средата на изпълнение на проекта и при приключване на проекта. Ще бъдат разработени 600 брошури, съдържащи очакваните резултати по проекта и действия на общината по проекта за повишаване на квалификацията на служителите и подобряване ефективността на работата. Те ще бъдат разпространени между гражданите в общината, институциите, фирмите и държавната администрация. Две прес-конференции ще бъдат проведени в началото на проекта и при финализиране на проекта. На тях ще бъдат поканени представители на гражданското общество в община Троян, служители на общината, представители на частния и неправителствен сектор и представители на централната и областна държавна администрация. Ще бъде изработен банер съгласно задължителните изисквания за осигуряване на публичност и визуализация, който ще бъде поставен на видно място и ще присъства на пресконференциите, всички обучения и на други мероприятия във връзка с проекта. Информация за проекта ще има на интернет страницата на общината. Всички материали, които ще бъдат изработени ще бъдат съгласно изискванията за осигуряване на информация и публичност по програмата. Ще включват, че проектът се изпълнява по Оперативна програма „Административен капацитет и че проектът се съфинансира от ЕСФ и ще включват още: o флага на ЕС; o логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие”; o логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората”.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 83 402 BGN
Общ бюджет: 65 089 BGN
БФП: 65 089 BGN
Общо изплатени средства: 65 089 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 65 089 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 680 BGN
2014 48 409 BGN
2015 0 BGN
65 089 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 55 326 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 178 BGN
2014 41 148 BGN
2015 0 BGN
55 326 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 763 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 502 BGN
2014 7 261 BGN
2015 0 BGN
9 763 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Сключени договори с членовете на екипа на проекта
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Междинни и финални технически и финансови отчети по проекта
Индикатор 6 (Д) По Дейност 2 - Проведени процедури
Индикатор 7 (Д) По Дейност 2 - Избрани изпълнители
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - Сключени договори
Индикатор 9 (Д) По Дейност 3 - Обучени лица
Индикатор 10 (Д) По Дейност 3 - Сертификати
Индикатор 11 (Д) По Дейност 4 - Обучени лица
Индикатор 12 (Д) По Дейност 4 - Сертификати
Индикатор 13 (Д) По Дейност 5 - Обучени лица
Индикатор 14 (Д) По Дейност 5 - Сертификати
Индикатор 15 (Д) По Дейност 6 -
Индикатор 16 (Д) По Дейност 6 - Публикувани платени съобщения в медиите
Индикатор 17 (Д) По Дейност 6 - Разработени и разпространени информационни и рекламни материали - брошури
Индикатор 18 (Д) По Дейност 6 - Банер


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз