Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0187-C0001
Номер на проект: A12-22-185
Наименование: „Повишаване квалификацията на служителите в Община „Марица””
Бенефициент: Община Марица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 26.04.2013
Дата на приключване: 26.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Марица
Описание
Описание на проекта: Да се повиши квалификацията на служителите в администрацията на община „Марица” и да се придобият нови умения и компетентности за работа
Дейности: Дейност 1. Организация и управление Организационната дейност ще започне след сключване на Договора за финансиране на проекта между Договарящия орган и Бенефициента. Официалния старт на проекта ще бъде даден с публикация в регионалния печат. Ще бъде проведена начална пресконференция.Ще се проведат първите срещи на екипа по проекта и ще се изготви подробен план-график за функциите и отговорностите на екипа в изпълнението на проекта. Ще бъдат сключени договори с екипа на проекта.Екипът на проекта ще се състои от: ръководител, координатор,счетоводител и юрист. Ръководителят на проекта ще подготви система за работа на екипа, съдържаща методика и срокове за възлагане и изпълнение на всяка задача в съответствие със заложения план на действие, система за конфиденциалност, отчетност и контрол, той отговаря за цялостното управление на. Координаторът на проекта проекта отговаря за планиране и контрол при изпълнение на предвидените дейности, планиране и организация на отчетната дейност по проекта, подготовка на изискваните доклади за изпълнението. Юристът планира и контролира дейностите по подготовка на тръжна документация за възлагане изпълнение на дейности на външни изпълнители. Счетоводителят на проекта носи отговорност за финансовата отчетност на проекта, като следи, контролира и изготвя необходимата финансова документация и оперативно отговаря за разплащанията по проекта. Дейността включва и провеждането на процедури за избор на изпълнители за дейностите по проекта. Процедурите ще бъдат организирани в съответствие с изискванията на приложимото законодателство – ЗОП, нормативните актове уреждащи изискванията за допустимост на разходите по ОПАК и др.
Дейност 2. Провеждане на индивидуални специализирани обучения към Институт за публична администрация Ще бъдат проведени следните обучения:1.Индивидуални обучения на служителите от Отдел «Бюджет, финанси и човешки ресурси», Дирекция «Обща администрация» по темата «Умения за набиране и подбор на служители в държавната администрация»; 2. Индивидуални обучения на служители-юристи от Дирекция «Обща администрация» по темата «Основни производства по АПК; 3. Индивидулни обучения по темата «Прилагане на ГПК» за юристи от Дирекция «Обща администрация»; 4.Индивидуални обучения на служители в ИТ звеното на общината на тема «Изграждане на среда за практическо прилагане на Закона за електронното управление»; 5. Индивидуални обучения по темата «Счетоводна отчетност в бюджета на средствата по проекти, финансирани по оперативните програми» и темата „Актуални въпроси при изготвянето на годишните финасови отчети на бюджетните предприятия” на служителите в отдел «Финансово-счетоводен», Дирекция «Обща администрация» - общо 9 човека;6. Индивидуални обучения по темата „Презентационни умения. MS POWER POINT” на 3 служители от Дирекция „Инвестиционни технологии”; 7.Индивидуални обучения по темата „Новите моменти при извършването на одитите за съответствие при финасовото управление и одитите за заверка на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия” на 5 служители от Дирекциите „Обща администрация”, Отдел „Финансово-счетоводен”, ръководител на вътрешния одит и финансов контрольор;8. Индивидуални обучения по темата „Стратегически мениджмънт в държаваната администрация” и „Управление на електронната администрация. Облачни технологии. Архитектури, модели и виртуална среда” на заместник кмета на общината по Международно сътрудничество и инвестиции
Дейност 3. Провеждане на групови специализирани обучения към Институт за публична администрация Дейността предвижда провеждане на обучения по следните теми: 1.Курс «Основни производства по АПК» за неюристи - 50 човека, от които 19 кмета на населените места, 3 зам.-кметове на общината, 1 секретар на общината, 3 служители на Дирекция «Местни приходи», 10 служители на Дирекция «Устройство на територията», 6 служители на Дирекция «Общинска собственост», 1 директор на Дирекция «Обща администрация», 1 главен счетоводител, 1 началник отдел «Бюджет, финанси и човешки ресурси» и 1 директор на Дирекция «Инвестиционни технологии» и 4 служители на същата дирекция; 2.Семинар «Семеен кодекс и кодекс на международното частно право» - 20 човека, от които 19 служители от специализираната администрация на кметствата от общината на длъжност «Комплексно административно обслужване на населението» и «Гражданско състояние» и един служител от Отдел «Административно-правно и информационно обслужване» в Дирекция «Обща администрация»; 3.Курс: «Практически умения за деклариране и управление на конфликта на интереси» - 40 човека, от които 19 кметове на населени места, 3 зам.-кметове на общината, 1 секретар, 4 директори на 4-те Дирекции на Община «Марица», 2 началник отдели от Дирекция «Обща админстрация», 5 служители от Дирекция «Общинска собственост», 3 от Дирекция «Устройство на територията» и 1 служител от Дирекция «Инвестиционни технологии»; 4.Модул: «Публичен имидж – елемент на доброто управление» - 30 човека, от които кмета на община «Марица», 4 зам.-кметове на общината, 19 кмета на населените места, секретар на общината и ръководителя на звеното «Връзки с обществеността».Обученията по темите «Основни производства по АПК» за неюристи и Семеен кодекс и кодекс на международното частно право» ще се провеждат извън общината, като организацията по превоз, настаняване и хранодни ще бъде възложена на външен изпълнител, който ще извършва логистичната подкрепа на проекта. Всички останали обучения ще се провеждат в Общинска админстрация «Марица», тъй като общината разполага с голяма и оборудвана зала за провеждане на мероприятия от различен характер.
Дейност 4. Организиране и провеждане на обучение – тиймбилдинг на тема „Умения за работа в екип” Провеждане на двудневно обучение на служители и ръководители на Дирекции, отдели, заместник – кметове от Общинска Администрация «Марица» - общо 25 човека /4 зам.-кметове, 4 дирекции от общинската администрация/. Обученията ще се проведат извън общината, ще бъдат структурирани в модули и ще се организират от лицензирани обучителни организации.Логистичната подкрепа на проекта ще бъде възложена на външен изпълнител.
Дейност 5. Организиране и провеждане на обучение с внедрени системи от фамилия програмни продукти АКСТЪР Дейността предвижда провеждането на общо четири групови обучения по 20 човека за работа със системата АКСТЪР ОФИС /общо 80 човека/ с практическа насоченост за експертите от администрацията. Предвижда се и обучение за работа със системите АКСТЪР КАСА /20 човека/ и АКСТЪР НАЕМИ И ИМОТИ – 7 човека. Продуктът АКСТЪР е интелектуална собственост и обучение то може да се извърши само от собствениците на продукта.
Дейност 6. Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема „Публични финанси на общините” Дейността предвижда провеждане на двудневно обучение на общо 12 човека от Общинската администрация, от които двама заместник-кметове и 10 служители от Дирекция «Местни данъци», Дирекция «Общинска собственост», Дирекция «Устройство на територията» и отдел «Бюджет, финанси и човешки ресурси». Обучението се провежда по модул «Модели за определяне на общинските такси» и ще се извърши в сградата на Община «Марица», тъй като общината разполага със собствена оборудвана конферентна зала.
Дейност 7. Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема „Общината като инвестиционна дестинация” Дейността предвижда провеждане на 1 двудневно и 1 еднодневно обучение на кмета на Община «Марица», 4 зам.-кметове на общината и общо 7 служители на Общинската администрация от Дирекция «Инвестиционни технологии», Дирекция «Общинска собственост», Дирекция «Устройство на територията» и отдел «Бюджет, финанси и човешки ресурси». Обучението се провежда по 2 два модула: Модул «Фактори за открояване на общината като водеща инвестиционна дестинация » и Модул «Бенчмаркинг, сравнителен анализ на местните условия за бизнес и клъстериране на общини» и ще се извърши в сградата на Община «Марица», тъй като общината разполага със собствена оборудвана конферентна зала.
Дейност 8. Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема „Алтернативни модели за предоставяне на публични услуги” Провеждане на двудневно обучение на 12 човека по модул «Аутсорсинг на дейности» - 3 човека, от които кмет и заместник-кметове, директори и служители от дирекциите «Общинска собственост», «Обща администрация», «Устройство на територията» и «Местни данъци».
Дейност 9. Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема „Целесъобразност на общинските предприятия като форма на предоставяне на публични услуги” Дейността предвижда обучение на 12 човека от общината по модул «Ефективно управление на общинската собственост», като 2 са ресорни заместник-кметове, 2 юристи от Дирекция «Обща администрация», директор «Обща администрация» 2 представители на Дирекция «Общинска собственост», 1 директор на Дирекция «Местни данъци», началник отдел «Финансово-счетоводен».
Дейност 10. Организиране и провеждане на специализирано обучение по английски език Дейността предвижда специализирано тримесечно обучение на общо 20 човека по английски език, организирано на 2 групи и са включени ключови кадри от Общинската Администрация.Двете групи са сформирани въз основа на напредналостта и индивидуалните познания по английска лексика и граматика на служителите. Обучението ще се провежда в сградата на общината. Обучен ще бъде Директорът на Дирекция „Инвестиционни технологии” и служителите към Дирекцията. Обучението ще преминат и служители на Дирекция „Обща администрация” – 3 души, изпълняващи Фронт офис обслужващи и информационни функции, 3 юристи към Дирекция „Обща администрация”, Главният счетоводител и 2 служители от Дирекция „Местни данъци и такси”.
Дейност 11. Информация и публичност Изборът на този вид дейности е обоснован от необходимостта за информиране на местната общност за целите на проекта и постигане на широка гласност за предвидените дейности и мероприятия. В началото на проекта се предвижда провеждането на пресконференция, която ще предостави информация за целите на проекта, основните дейности и предоставената финансова помощ от Оперативаната програма и ЕСФ. Предвижда се и заключителна пресконференция, даваща информация за постигнатите резултати от изпълнението на дейностите по проекта.Ще бъдат направени две платени публикации в пресата на областно ниво, които ще дават информация за предоставената безвъзмездна финансова помощ, хода на проекта, обхванатите целеви групи, планираните мероприятия и в заключителен етап постигнатите резултати. Ще бъдат изработени информационни материали: брошури представящи целите на проекта и планираните резултати от неговото изпълнение, табели за Общинската администрация и офиса на проекта, банер за провеждането на пресконференциите, плакати за населените места от общината, химикалки и тефтери с логото на оперативната програма, необходими за обученията в съответствие с Насоките на ЕС за визуална идентификация при външни действия, които ще информират местното население, медиите и заинтересованите лица. Ще се публикува периодично информация на сайта на общината.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 84 474 BGN
Общ бюджет: 77 665 BGN
БФП: 77 665 BGN
Общо изплатени средства: 77 665 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 77 665 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 895 BGN
2014 60 770 BGN
2015 0 BGN
77 665 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 66 015 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 361 BGN
2014 51 655 BGN
2015 0 BGN
66 015 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 650 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 534 BGN
2014 9 116 BGN
2015 0 BGN
11 650 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 По Дейност 1 - Сключени договори с екипа (по проекта)
Индикатор 6 По Дейност 1 - Възложени договори с изпълнители
Индикатор 7 По Дейност 1 - Успешно приключени договори с изпълнители
Индикатор 8 По Дейност 1 - Приети отчети от УО на ОПАК и верифицирани плащания по проекта
Индикатор 9 По Дейност 2 - Проведени индивидуални обучения - 8
Индикатор 10 По Дейност 2 - 26 човека обучени
Индикатор 11 По Дейност 3 - Проведени 4 групови обучения
Индикатор 12 По Дейност 3 - 100 човека обучения
Индикатор 13 По Дейност 4 - Обучени 25 човека
Индикатор 14 По Дейност 4 - Проведено двудневно обучениe
Индикатор 15 По Дейност 5 - Проведени 4 обучения по Модул „ОФИС” на 80 човека
Индикатор 16 По Дейност 5 - Проведено 1 обучение за Модул „Каса” на 20 човека
Индикатор 17 По Дейност 5 - Проведено 1 обучение за Модул „Наеми и имоти” – на 7 човека
Индикатор 18 По Дейност 6 - Проведено двудневно обучение
Индикатор 19 По Дейност 6 - Обучени 12 човека
Индикатор 20 По Дейност 7 - Проведени 2 обучения
Индикатор 21 По Дейност 7 - Обучени 12 човека
Индикатор 22 По Дейност 8 - Проведено двудневно обучение
Индикатор 23 По дейност 8 - Обучени 12 човека
Индикатор 24 По Дейност 9 - Проведено обучение
Индикатор 25 По Дейност 9 - Обучени 12 човека
Индикатор 26 По Дейност 10 - Проведено 1 тримесечно обучение на 2 групи
Индикатор 27 По Дейност 10 - Обучени 20 човека
Индикатор 28 По Дейност 11 - Проведени 2 пресконференции
Индикатор 29 По Дейност 11 - Публикувани 2 платени публикации
Индикатор 30 По Дейност 11 - Направени 3 публикации в сайта на общината
Индикатор 31 По дейнсот 11 - Периодични публикации в интернет страницата на общината
Индикатор 32 По Дейност 11 - Разпространени информационни материали: 500 бр.брошури, 50 бр.плаката, 300 бр. тефтери, 300 бр. химикалки;
Индикатор 33 По Дейност 11 - Изработен 1 банер за нуждите на пресконференциите
Индикатор 34 По Дейност 11 - Изработени 2 информационни табели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз