Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0099-C0001
Номер на проект: A12-22-94
Наименование: Ефективна и компетентна администрация
Бенефициент: Община Карлово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 26.04.2013
Дата на приключване: 26.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Карлово
Описание
Описание на проекта: Ефикасно и пълноценно използване на човешките ресурси в общинската администрация
Дейности: Дейност 1. Провеждане на обучения на общинските служители в ИПА Служителите на общината ще вземат участие в следните обучения, избрани от каталога на Института за публична администрация: УА 1 - Стратегически мениджмънт в държавната администрация – 4 служители; ПР 14 - Основи на материалното право на ЕС – 2 служители; ФС 2 - Актуални въпроси при изготвянето на годишните финансови отчети на бюджетни предприятия – 4 служители; ЧР 6 - Практически аспекти в работата на звената по човешки ресурси – 4 служители; ПР 19 - Форми на сътрудничество между администрацията, граждански и бизнес организации- 4 служители ИТО 5 - Работа с електронно подписани документи – 4 служители ИТО 23 - Презентациони умения. MS Power Point – 3 служители
Дейност 2. Провеждане на индивидуални специализирани обучения за общинските служители, извън ИПА Дейността включва провеждане на специализирани обучения за придобиване на специфични умения на служителите на общинската администрация, като: • Работа със софтуерни продукти - пакет (MS Excel, MS Access и AutoCAD) – 7 дневно обучение за 5 общински служители; • Работа с неграмотни и със специфични потребности клиенти - 3 дневно обучение за 4 общински служители; • Развитие на ефективни комуникационни и презентационни умения и работа с медии - 3 дневно обучение за 10 общински служители
Дейност 3. Обучения за развиване на ключови компетентности на общинските служители Основни теми, които ще обхващат обученията са: 1. Умения за комуникация 2. Ефективно управление на времето 3. Умение за вземане на решение и управление на конфликти 4. Работа в екип Ще се включат преобладаващата част от служителите на общината и кметствата, както експертите, така и ръководителите им. Обученията ще се проведат на три групи по 40 участника, за по три дни за да не се нарушава работния процес в общината.
Дейност 4. Дейности за информация и публичност Провеждане на две пресконференции – начална пресконференция и за отчитане резултатите от изпълнение на дейностите по проекта; Разработени, отпечатани и разпространени 150 брошури
Дейност 5. Дейности за управление на проекта В екипа за управление на проекта се предвиждат да вземат участие двама служители – ръководител и счетоводител на проекта. Екипът ще отговаря за успешното провеждане на дейностите, както и за отчетността при тяхното изпълнение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 84 651 BGN
Общ бюджет: 79 822 BGN
БФП: 79 822 BGN
Общо изплатени средства: 79 822 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 79 822 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 930 BGN
2014 62 892 BGN
2015 0 BGN
79 822 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 67 849 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 391 BGN
2014 53 458 BGN
2015 0 BGN
67 849 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 973 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 540 BGN
2014 9 434 BGN
2015 0 BGN
11 973 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 По Дейност 1 - Бр. Обучени служители на общинската администрация
Индикатор 6 По Дейност 1 - Бр. Проведени обучения по теми
Индикатор 7 По Дейност 1 - % обучени жени
Индикатор 8 По Дейност 2 - Бр. Общо обучени общински служители
Индикатор 9 По Дейност 2 - % обучени жени
Индикатор 10 По Дейност 3 - Бр. Проведени групови обучения
Индикатор 11 По Дейност 3 - Бр. Обучени служители
Индикатор 12 По Дейност 3 - % обучени жени
Индикатор 13 По Дейност 4 - Бр. Проведени пресконференции
Индикатор 14 По Дейност 4 - Бр. Разработени, отпечатани и разпространени брошури
Индикатор 15 По Дейност 5 - Бр. Изготвени междинни и окончателен доклади


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз