Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.10-0038-C0001
Номер на проект: ESF-1110-07-13006
Наименование: Професионална квалификация и мотивация за трудова реализация
Бенефициент: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" - РУСЕ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.02.2013
Начална дата: 23.04.2013
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Трудова реализация и адаптация към динамичните условия на пазара на труда на безработните лица регистрирани в бюрата по труда чрез придобиване на нова или повишаване на професионалната квалификация, обучение по ключови компетентности и мотивационно обучение с разработени планове за професионално развитие и усъвършенстване.
Дейности: Дейност 1. Организационни дейности – провеждане на работни срещи с екипа за организация и управление на проекта. След сключване на договора за предоставяне на безвъзмездана помощ с договарящия орган – АЗ, определяне с вътрешен акт на бенефициента на екипа за управление на проекта. Функциите на екипа ще бъдат ясно разписани и определени съобразно заложените в проектното предложение и ще включват отговорности за всеки от членовете – ръководител по проекта, координатор и счетоводител по проекта. Към тази дейност ще бъде създадена и система за информиране и вътрешен мониторинг. Екипът за управление ще бъде отговорен за изготвянето на техническия и финансов междинен и финален отчети.
Дейност 2. Подбор на целевата група от региони Русе, Бяла, Ветово и Сливо поле по процедура на Възложителя. За подбор на целевата група от безработни лица регистрирани в бюрата по труда ще е определено минималното образователно равнище към обучаемите, което за целите на настоящото предложение (придобиване на втора степен на ПК) е основно образование, съобразно изискванията на ЗПОО и ЗНП. Няма да бъдат поставени никакви дискриминационни условия за пол, възраст, раса или религия за подбора на кандидатите. Кандидатите ще бъдат избрани, от тези които отговарят на условията по „дълъг списък” и подбрани от комисия в „кратък списък”.
Дейност 3. Публично-информационни дейности. Кандидатът е отговорен за информирането на широката общественост за финансовото подпомагане, което му е отпуснато от фондовете в приложение на мерките, предвидени в точки 1.2.2, 1.2.3 и 1.2.4. от Ръководстовото за изпълнение на дейности за информиране и публичност по ОП «РЧР». Кандидатът ще предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на обстоятелството, че Европейският съюз съфинансира проекта. При информирането ще бъде посочено ясно, че операцията, която се изпълнява, е избрана в рамките на ОП, съфинансирана от ЕСФ.
Дейност 4. Тръжна процедура за доставка и избор на изпълнител на обществена поръчка за доставка. 4 .1.Подготвяне и обявяване на тръжна процедура за доставка на материали и консумативи. Изпращане на обява до АОП за провеждане на открита процедура за избор на изпълнител на дейността, в която ще са упоменати изискванията на кандидата за избор на изпълнител.
Дейност 5. Обучителни дейности: 5.1. Професионално обучение. 5.1.1. Професионално обучение по професия код 481010 „Програмист”, специалност 4810101 „Програмно осигуряване” Квалификационният курс включва теоретично обучение – 330 учебни часа и практическо обучение – 330 уч. часа, основани на модулен принцип, по обща, отраслова и специфична професионална подготовка. Входящото образователно равнище на обучаемите е основно образование. Пълният курс на обучение приключва с полагане на държавни квалификационни изпити /ДКИ/ по теория и практика на професията и специалността. На успешно издържалите ДКИ се издава документ-Свидетелство за професионална квалификация, обр. 3-54 на МОН. За обучението по специалност „Програмно осигуряване” безработните ще получат ІІ-ра степен на професионална квалификация.
Дейност 6. Тръжна процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга. 6 .1.Подготвяне и обявяване на тръжна процедура за избор на изпълнител на мотивационно обучение и разработване на планове за професионално развитие и усъвършенс Изпращане на обява до АОП за провеждане на открита процедура за избор на изпълнител на дейността, в която ще са упоменати изискванията на кандидата за избор на изпълнител .
Дейност 7. Изплащане на стипендии и транспортни разходи на обучаемите. 7.1 Изплащане на стипендии на обучаемите Кандидатът със своя административен капацитет осигурява изплащането на стипендии в размер на 8 лева за ден на всеки обучаем за периода на провеждане на професионалното обучение и обучението по ключови компететности.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
САНСИ ООД
"АРТ Принт Петров"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 119 771 BGN
Общ бюджет: 83 679 BGN
БФП: 83 679 BGN
Общо изплатени средства: 83 679 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 83 679 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 23 954 BGN
2014 22 339 BGN
2015 37 386 BGN
83 679 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 71 127 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 361 BGN
2014 18 988 BGN
2015 31 778 BGN
71 127 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 552 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 593 BGN
2014 3 351 BGN
2015 5 608 BGN
12 552 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Брой лица, преминали мотивационно обучение
Индикатор 6 Брой лица, на които са разработени планове за професионално развитие и усъвършенстване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз