Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0152-C0001
Номер на проект: A12-22-130
Наименование: „Подобряване на управлението и развитието на човешките ресурси в община Белово, чрез повишаване квалификацията на служителите”
Бенефициент: Община Белово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 26.04.2013
Дата на приключване: 26.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Белово
Описание
Описание на проекта: Подобряване управлението на човешките ресурси чрез повишане на професионалната компетентност на служителите в общинска администрация Белово за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
Дейности: Дейност 1. Управление на проектните дейности В рамките на тази дейност се включва - цялостната организация и управление на проектните дейности; функционалното разпределение на задълженията и контролните функции на екипа по проекта; изпълнение на процедурите и спазване на план-графика на дейностите; подготовка и реализация на процедурите за избор на изпълнител; осъществяване на мониторинг и отчетност на изпълняваните дейности и извършваните разходи; анализиране на напредъка на проекта и постигането на предвидените резултати; осъществяване на корективни действия при възникване на непредвидени обстоятелства. В рамките на тази дейност се предвижда изпълнението на следните поддейности: 1.1 Сформиране на екипа по проекта – за изпълнението на проекта ще бъде определен екип от четирима експерта, а именно – Ръководител на проекта, Координатор на проект, Счетоводител на проекта и Технически сътрудник. В рамките на тази поддейност ще бъдат изготвени съответните вътрешни правила/заповеди за работата на екипа; 1.2 Провеждане на регулярни месечни срещи – в рамките на тази поддейност ще бъдат провеждани месечните срещи на екипа по проекта, на които ще бъдат обсъждани както физическия и финансов напредък по изпълнение на проекта, така и съответните бъдещи действия за гарантиране спазването на план-графика за изпълнение на дейностите по проекта; 1.3 Организиране и провеждане на процедури за избор на външни изпълнители – екипът по проекта ще изготви график за планираните за изпълнение от външни изпълнители дейности по проекта и ще организира и проведе обществените поръчки в съответствие със Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове. 1.4 Организиране и изпълнение на задълженията за отчитане на напредъка по проекта – екипът за изпълнение на проекта ще подготвя и изпраща на Договарящия орган изискуемите по проекта отчети и доклади за отчитане на техническия и финансов напредък по проекта. В рамките на тази поддейност ще бъде осъществявана и цялата кореспонденция с Договарящия орган, свързана с изпълнението на проекта.
Дейност 2. Повишаване на квалификацията на служителите в общинската администрация чрез организиране и провеждане на специализирани обучения В рамките на дейността ще бъдат удовлетворени нуждите на целевата група и потребностите на общинска администрация Белово, чрез осъществяване на следните специализирани обучения: Осъществени от ИПА: - „Административно регулиране на стопанската дейност”, 2 дни, 16 ч., с номер ПР-2, от каталог 2013г. на ИПА, за 20 служителя - „Форми на сътрудничество м/у администрацията , граждански и бизнес организации” , 2 дни, 16 ч., с номер ПР-19 от каталог 2013г. на ИПА, за 20 служителя Осъществени от избран изпълнител по реда на ЗОП: - "Работа с лични данни", 2 дни, 16 ч., за 10 служителя, основно обработващи чувствителна информация и бази от лични данни; - "Специализирано обучение по ЗБУТ", 1 ден, 8 ч., за 10 служителя, фокусирани върху адекватни мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; - „Софтуер за работа със специализирани системи - кадастър, имоти, наеми, каса, електронно деловодство”, 5 дни, 40 ч., за 12 служителя, отговорни за изготвяне и обработване на специализирани софтуерни системи; - „Общуване на чужди езици” – английски език – едно ниво по европейската рамка, 100 ч., за 12 служителя, необходимостта от което се определя от ежедневната работа с чужди граждани, изпълнение на транснационални проекти на общината и взаимстване на добри европейски практики за ефективно местно управление; - „Машинопис”, 3 дни, 24 ч. присъствено + 40 ч. самоподготовка, за 8 служителя, ангажирани за ефективно изработване и издаване на електронно изготвяни документи, справки и отчети; - „Умения за работа в екип, делова комуникация и етика”, изнесено обучение за 2 дни, 16ч., за 30 служителя, фокусирана необходимост за осигуряване на адекватен работен процес, партньорство и взаимодопълняемост на функциите и критичните звена в общинската администрация; - „Специализирано обучение за преминаване от MS Офис 2003 към използване на MS Офис 2010 - Електронен стандартизиран курс, заедно с осигурена сертифицирана електронна платформа за управление и отчитане на електронно обучение”, 40ч. дистанционно, за 20 служителя, отговорни за прилагане на съвременни софтуерни решения за осигуряване на адекватен работен процес в общинската администрация Електронен стандартизиран курс /Уеб-базирана сертифицирана система за управление на електронно обучение/ позволява провеждане, управление и множество типове обучения: електронни курсове, присъствени курсове, смесено обучение, тестове и др. Системата предоставя достъп на всички потребители по всяко време, 24 часа в денонощието. Е-курсовете могат да се провеждат след работно време - от вкъщи. Системата гарантира пълна проследимост на провежданите електронни обучения. Тя предоставя възможност за създаване на индивидуални потребителски регистрации за ръководители и наблюдаващи, чрез които те могат да проследяват учебния напредък. Ръководителите и наблюдаващите (външни проверяващи) получават достъп до информация за напредъка на обученията по всяко време за всеки един участник в обучение. След завършване на обучение, системата позволява изготвяне на отчети за всеки участник поотделно или за всички участници в обучение. Съвместимостта на системата със SCORM 2004 (световен стандарт за формата на електронните курсове) гарантира, че провежданото е-обучение ще бъде проследяемо и че електронните курсове, които бъдат закупени и/или разработени ще бъдат съвместими/стандартизирани с платформата.
Дейност 3. Дейности за информация и публичност В рамките на тази дейност се включват мерки за визуализация и публичност относно конкретните цели, дейности и резултати на проекта. Съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на ЕК № 1828/2006, в рамките на тази дейност ще бъдат предприети действия за информация и публичност. Община Белово ще предостави информация и ще осигури публичност на изпълнявания проект в медиите, чрез използване на подходящи комуникационни средства описани по-долу: 1. Спазване на правилата за визуализация при оформянето на всички документи по проекта; 2. Изработване и разпространение на информационни брошури; 3. Изработване на транспарант за визуализация на изпълнението на дейностите; 4. Изготвяне на публикации в местни и регионални медии за осъществяване на дейностите по проекта; 5. Подготовка и провеждане на 2 бр. пресконференции Всички дейности, свързани с осигуряването на необходимата информация и публичност по проекта ще бъдат съобразени с изискванията към бенефициентите по ОПАК, представени в Приложение 13 към Насоките за кандидатстване. При изготвянето на материалите осигуряващи публичност и информираност ще бъдат съобразени специфичните изисквания на донора и ще бъде разпространена подкрепата на ЕС в процеса на финансиране и реализация на проектните дейности. Дейността за информация и публичност на осъществявания проект и финансовия принос на ЕСФ ще бъде възложена на изпълнител с предварително определени детайли от възложителя, в пълно съответствие с процедурите предвидени в ЗОП.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ТЕЗА" ЕООД
ЕТ "Нитос - 2 - Иван Стоев"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 81 267 BGN
Общ бюджет: 26 628 BGN
БФП: 26 628 BGN
Общо изплатени средства: 26 628 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 26 628 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 253 BGN
2014 24 662 BGN
2015 - 14 287 BGN
26 628 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 22 634 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 815 BGN
2014 20 963 BGN
2015 - 12 144 BGN
22 634 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 994 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 438 BGN
2014 3 699 BGN
2015 - 2 143 BGN
3 994 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 4 По Дейност 1 - Брой срещи на екипа (по проекта)
Индикатор 5 По Дейност 1 - Брой сключени договори за екипа (на проекта)
Индикатор 6 По Дейност 1 - Брой осъществени процедури за избор на изпълнител по реда на ЗОП
Индикатор 7 По Дейност 1 - Брой анализи за напредъка (на проекта)
Индикатор 8 По Дейност 1 - Брой идентифицирани проблеми и предприети действия по проекта
Индикатор 9 По Дейност 2 - Брой проведени обучения от ИПА
Индикатор 10 По Дейност 2 - Брой проведени обучения от избран изпълнител
Индикатор 11 По Дейност 2 - Брой изготвени учебни програми
Индикатор 12 По Дейност 2 - Брой получени сертификати за преминато обучение
Индикатор 13 По Дейност 2 - Брой осъществени обратни връзки от целевите групи
Индикатор 14 По Дейност 2 - Общ брой обучаеми лица
Индикатор 15 По Дейност 2 - Брой служители на общинската администрация
Индикатор 16 По Дейност 3 - Брой пресконференции
Индикатор 17 По Дейност 3 - Брой информационни брошури
Индикатор 18 По Дейност 3 - Брой информационни транспаранти
Индикатор 19 По Дейност 4 - Брой публикации в местни и регионални медии
Индикатор 20 Обучени жени от общия брой обучени (по проекта)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз