Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.2.03-0002-C0001
Номер на проект: К 08-12-2/30.04.2008
Наименование: Подобряване на вътрешния административен контрол върху дейността на администрацията
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 13.06.2008
Начална дата: 09.07.2008
Дата на приключване: 09.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на механизмите за контрол, прозрачност и отчетност на дейността на администрацията чрез укрепване на капацитета на инспекторатите по чл. 46 и чл. 46а от Закона за администрацията (ЗА).
Дейности: Подготовка на тръжната документация за проектните дейности. Предвижда обединяването на Дейности 2, 3, 4 и 5 с цел провеждането на една обществена поръчка за избор на изпълнител, който ще осъществява и четирите основни дейности.
Изготвяне на анализ на административния капацитет на инспекторатите Извършване на анализ на съществуващия капацитет – щатни бройки, квалификация, анализ на ефективността при наличния административен капацитет,извеждане на стандарт и принципни управленски подходи за определяне на административен капацитет на инспекторатите, разработване на доклад с изводи и препоръки от направения анализ
Разработване на Единни стандарти за работа на инспекторатите – условия на работа, етични норми, правомощия Извършване на анализ на съществуващата практика на работа на инспекторатите , изготвяне на оценка на приложението на правилата за работа на инспекторатите , изготвяне на препоръки и предложения за подобряване и усъвършенстване на правилата за работа на всички инспекторати, разработване на Единни стандарти за работа, изготвяне на доклад, съдържащ анализ и конкретните препоръки и предложения
Извършване на анализ на нуждата от засилване на координиращата функция на Главния инспекторат Извършване на анализ и оценка на правомощията на дирекция „Главен инспекторат” спрямо другите инспекторати и администрацията на централната изпълнителна власт, анализ и оценка на Методическите указания за контролните функции на инспекторатите и за взаимодействието между тях с акцент върху координацията по между им, определяне задължителните изисквания към тях като основен методически документ за работа на инспекторатите, анализ на организирането на дейността по провеждане на държавната антикорупционна политика и ролята на Главния инспекторат при координирането и взаимодействието с другите инспекторати по чл. 46 от ЗА, изготвяне на доклад, съдържащ анализите и оценката със съответните предложения и препоръки.
Разработване на програма и провеждане на обучителен семинар за всички служители в инспекторатите Организиране на обучение на 10 обучители (представители от инспекторатите) в държава – членка на Европейския съюз, разработване на програма за обучителен семинар на целевата група, подготовка на учебни помагала и материали за семинара, провеждане на обучителен семинар на служителите от инспекторатите – за всичките 350 служители – двудневен семинар за 10 групи, изготвени и разпространени специализирани знания и учебни помагала и материали.
Управление на проекта Сформиране на екип, който осъществява цялостното изпълнение на проекта, Подготовка на проектната документация, Подготовка на междинни и окончателни доклади, Осъществяване на контактите с изпълнителите и контрол върху резултатите от дейностите, Изготвяне на междинните и окончателните финансови отчети
Одит Осъществяване на консултации по време на реализацията на проекта, Извършване на цялостен одит след приключване на основните дейности по проекта, Изготвяне на одитен доклад
Дейности за информация и публичност Организиране и провеждане на „откриваща”конференция, Организиране и провеждане на закриваща конференция, Публикации и съобщения в централни медии, Разработване, отпечатване и разпространение на информационни материали
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 500 000 BGN
Общ бюджет: 1 219 804 BGN
БФП: 1 219 804 BGN
Общо изплатени средства: 1 219 804 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 219 804 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 204 392 BGN
2009 1 018 602 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 - 3 190 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 219 804 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 036 833 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 173 733 BGN
2009 865 812 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 - 2 712 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 036 833 BGN
В т.ч. Национално финансиране 182 971 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 30 659 BGN
2009 152 790 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 - 479 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
182 971 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Утвърдена тръжна документация.
Индикатор 2 Изготвен доклад, съдържащ конкретни предложения
Индикатор 3 Изведени Единни стандарти за работа 1изготвен Доклад с конкретни предложения
Индикатор 4 1 Доклад с конкретни предложения
Индикатор 5 1 програма за обучение.
Индикатор 6 10 обучени обучители
Индикатор 7 Проведени 10 двудневни обучителни семинара
Индикатор 8 350 обучени служители
Индикатор 9 Окончателен доклад с постигнати цели по отделните дейности
Индикатор 10 Положителен одитен доклад
Индикатор 11 2 конференции
Индикатор 12 4 броя публикации в централни медии
Индикатор 13 2 броя съобщения в централни медии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз