Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.10-0012-C0001
Номер на проект: ESF-1110-04-06002
Наименование: Квалификация и мотивация на безработни лица-предпоставка за успешна реализация на трудовия пазар
Бенефициент: Према 2010 ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.02.2013
Начална дата: 18.04.2013
Дата на приключване: 30.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Ловеч
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за провеждане на обучения за придобиване на професионална квалификация и умения по ключови компетентности за безработни лица от страна на фирмата-кандидат, включително провеждане на мотивационно обучение и разработване на планове за професионално развитие и усъвършенстване, извършени от компетентен външен изпълнител. Комплексът от обучения и кариерното ориентиране на безработните лица цели да допринесе за повишаване на общата им конкурентоспособност на пазара на труда, да увеличи тяхната адаптивност към динамично променящите се фактори, оказващи влияние на търсенето и предлагането на работна сила и да повиши възможностите им за устойчива заетост. Мотивационното обучение и индивудалните планове за професионално развитие и усъвършенстване за всички представители на целевата група имат за цел да активизират лицата при търсенето и намирането на работа – важна предпоставка за активното включване на пазара на труда за по-голямата част от тях. С настоящия проект се цели о
Дейности: Дейност 1. „Сформиране на екип, отговорен за организацията и управлението на проекта. Цялостно администриране на проекта” Описание: С цел успешно управление и изпълнение на проекта е формиран екип от експерти, които ще ръководят и координират проектните дейности в съответствие с клаузите на сключения с Договарящия орган договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Екипът е съставен от експерти от различни области, имащи отношение към успешното изпълнение на дейностите по проекта. Екипът за управление на проекта (ЕУП) ще изпълнява следните задачи:  изготвяне на подробен план за действие за изпълнението на предвидените по договора дейности;  осигуряване на постоянен контрол на място върху изпълнението на проектните дейности;  извършване на своевременната подготовка и провеждане на предвидените тръжни процедури по реда, определен в ПМС 55/2007 г. както и да осъществява контрол върху изпълнението на договорните задължения на определените изпълнители/доставчици;  своевременно изготвяне и представяне на изискваните технически и финансови отчети по изпълнението на проекта, и да осъществява ефективна комуникация с Договоращия орган. Обосновка: Успешното изпълнение на проекта се основава на добро техническо и финансово управление на предвидените по договор дейности. То предполага екип от експерти, които задълбочено познават различните аспекти, свързани със спецификата на управлението на дейности както в компанията, така и в проектен формат. С оглед успешното управление на проекта, ЕУП ще създаде и поддържа ефективна система за комуникация в екипа, редовни срещи на екипа с цел да се следи цялостния напредък по проекта и своевременно да се вземат решения за коригиращи действия.
Дейност 2. „Провеждане на мотивационно обучение на 105 безработни лица и разработване на планове за професионалното им развитие и усъвършенстване от компетентен външен изпълнител, избран по реда на ПМС 55/2007 г.” Описание: Компетентен външен изпълнител ще проведе мотивационно обучение и ще разработи планове за професионално развитие и усъвършенстване за всички 105 лица, предвидени да преминат през интервенциите в настоящото проектно предложение. При провеждане на обучението, изпълнителят задължително ще спази минималните изисквания за провеждането му, заложени в Насоките за кандидатстване по процедурата. Ще бъдат застъпени всички модули с не по-малка от указаната в Насоките за кандидатстване. Обосновка: Мотивационното обучение и разработените планове за професионално развитие и усъвършенстване ще спомогнат за това, представителите на целевата група да бъдат убедени в необходимостта от последователното прилагане на принципа за учене през целия живот, като най-адекватно средство за успешна интеграция на пазара на труда и отговор на бързо променящите се фактори, които му влияят.
Дейност 3. „Провеждане на обучение за 105 безработни лица от фирмата-кандидат за придобиване на умения в областта на 7-а група ключови компетентности (умения за инициативност и предприемачество), съгласно Европейската референтна рамка на ключовите ко Описание: Компетентен външен изпълнител ще проведе обучение по ключови компетентности на 105 безработни лица по предприемачество и менидьмънт. При провеждане на обучението, изпълнителят задължително ще спази минималните изисквания за провеждането му, заложени в Насоките за кандидатстване по процедурата. Ще бъдат сформирани групи с численост на обучаваните до 15 души, за да се спазят изискаванията в Насоките за кандидатстване и за да се гарантира високо качество и ефевктивност на преподаване и обучение. Към изпълнителя ще бъде отправено изискване за осигуряване на преподаватели с висок професионален опит в провеждането на подобен тип обучения. Обосновка: В стратегията „Европа 2020“ предприемачеството и самостоятелната заетост се признават за ключов елемент за постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Подкрепата на предприемачеството и самостоятелната заетост е важна за страните-членки, тъй като тя в максимална степен спомага за създаване на работни места, развиване на умения и предоставяне на възможност на безработни и хора в неравностойно положение да участват пълноценно в обществения и икономическия живот. Изпълнението на тази дейност ще допринесе за появата на нови предприятия от доскоро безработни хора, устойчивост и качество на работата на самостоятелно заетите лица, ще формира пазарна и бизнес-култура сред представителите на целевата група и ще повиши познанията им в областта на икономиката, финансите и управлението на малък и среден бизнес.
Дейност 4. „Организиране и провеждане на обучение за 15 безработни лица от фирмата-кандидат за придобиване на първа квалификационна степен по специалност „Текстообработване” Описание: Кандидатът разполага с дългогодишен опит в провеждането на професионални обучения и по конкретната специалност. При провеждане на обучението, ще бъде сформирана група с численост на обучаваните 15 души, за да се спазят изискаванията в Насоките за кандидатстване и за да се гарантира високо качество и ефевктивност на преподаване и обучение. Осигурени са преподаватели с висок професионален опит в провеждането на подобен тип обучения, които отговарят и на изискванията на ДОИ (Държавни образователни изисквания) за преподавателския състав. Съгласно изискванията на ПМС 55/2007 г. и ПМС 121/2007 г. автобиографиите на преподавателите са приложени към проектното предложение, за да бъде оценен капацитета им от Комисията по оценка на проектните предложения. Обосновка: Успешното приключване на дейността предполага разширяване на възможностите за заетост на безработните лица, тъй като новопридобитата квалификация ги прави по-конкурентоспосбни на пазара на труда, по-устойчи и адаптивни към динамично променящите се фактори, влияещи на пазара на труда. Придобитата квалификация допринася и за постигане на европейските и национални цели в областта на образованието и заетостта, и спомага за намаляване на неравновесието между предлагане и търсене на квалифицирана работна ръка.
Дейност 5. „Организиране и провеждане на обучение за 15 безработни лица от фирмата-кандидат за придобиване на първа квалификационна степен по специалност „Заваряване” Описание: Кандидатът разполага с дългогодишен опит в провеждането на професионални обучения и по конкретната специалност. При провеждане на обучението, ще бъде сформирана група с численост на обучаваните 15 души, за да се спазят изискаванията в Насоките за кандидатстване и за да се гарантира високо качество и ефевктивност на преподаване и обучение. Осигурени са преподаватели с висок професионален опит в провеждането на подобен тип обучения, които отговарят и на изискванията на ДОИ (Държавни образователни изисквания) за преподавателския състав. Съгласно изискванията на ПМС 55/2007 г. и ПМС 121/2007 г. автобиографиите на преподавателите са приложени към проектното предложение, за да бъде оценен капацитета им от Комисията по оценка на проектните предложения. Обосновка: Успешното приключване на дейността предполага разширяване на възможностите за заетост на безработните лица, тъй като новопридобитата квалификация ги прави по-конкурентоспосбни на пазара на труда, по-устойчи и адаптивни към динамично променящите се фактори, влияещи на пазара на труда. Придобитата квалификация допринася и за постигане на европейските и национални цели в областта на образованието и заетостта, и спомага за намаляване на неравновесието между предлагане и търсене на квалифицирана работна ръка.
Дейност 6. „Организиране и провеждане на обучение за 15 безработни лица от фирмата-кандидат за придобиване на първа квалификационна степен по специалност „Основни и довършителни работи” Описание: Кандидатът разполага с дългогодишен опит в провеждането на професионални обучения и по конкретната специалност. При провеждане на обучението, ще бъде сформирана група с численост на обучаваните 15 души, за да се спазят изискаванията в Насоките за кандидатстване и за да се гарантира високо качество и ефевктивност на преподаване и обучение. Осигурени са преподаватели с висок професионален опит в провеждането на подобен тип обучения, които отговарят и на изискванията на ДОИ (Държавни образователни изисквания) за преподавателския състав. Съгласно изискванията на ПМС 55/2007 г. и ПМС 121/2007 г. автобиографиите на преподавателите са приложени към проектното предложение, за да бъде оценен капацитета им от Комисията по оценка на проектните предложения. Обосновка: Успешното приключване на дейността предполага разширяване на възможностите за заетост на безработните лица, тъй като новопридобитата квалификация ги прави по-конкурентоспосбни на пазара на труда, по-устойчи и адаптивни към динамично променящите се фактори, влияещи на пазара на труда. Придобитата квалификация допринася и за постигане на европейските и национални цели в областта на образованието и заетостта, и спомага за намаляване на неравновесието между предлагане и търсене на квалифицирана работна ръка.
Дейност 7. „Организиране и провеждане на обучение за 15 безработни лица от фирмата-кандидат за придобиване на първа квалификационна степен по специалност „Пътища, магистрали и съоръжения” Описание: Кандидатът разполага с дългогодишен опит в провеждането на професионални обучения и по конкретната специалност. При провеждане на обучението, ще бъде сформирана група с численост на обучаваните 15 души, за да се спазят изискаванията в Насоките за кандидатстване и за да се гарантира високо качество и ефевктивност на преподаване и обучение. Осигурени са преподаватели с висок професионален опит в провеждането на подобен тип обучения, които отговарят и на изискванията на ДОИ (Държавни образователни изисквания) за преподавателския състав. Съгласно изискванията на ПМС 55/2007 г. и ПМС 121/2007 г. автобиографиите на преподавателите са приложени към проектното предложение, за да бъде оценен капацитета им от Комисията по оценка на проектните предложения. Обосновка: Успешното приключване на дейността предполага разширяване на възможностите за заетост на безработните лица, тъй като новопридобитата квалификация ги прави по-конкурентоспосбни на пазара на труда, по-устойчи и адаптивни към динамично променящите се фактори, влияещи на пазара на труда. Придобитата квалификация допринася и за постигане на европейските и национални цели в областта на образованието и заетостта, и спомага за намаляване на неравновесието между предлагане и търсене на квалифицирана работна ръка.
Дейност 8. „Организиране и провеждане на обучение за 15 безработни лица от фирмата-кандидат за придобиване на първа квалификационна степен по специалност „Сухо строителство” Описание: Кандидатът разполага с дългогодишен опит в провеждането на професионални обучения и по конкретната специалност. При провеждане на обучението, ще бъде сформирана група с численост на обучаваните 15 души, за да се спазят изискаванията в Насоките за кандидатстване и за да се гарантира високо качество и ефевктивност на преподаване и обучение. Осигурени са преподаватели с висок професионален опит в провеждането на подобен тип обучения, които отговарят и на изискванията на ДОИ (Държавни образователни изисквания) за преподавателския състав. Съгласно изискванията на ПМС 55/2007 г. и ПМС 121/2007 г. автобиографиите на преподавателите са приложени към проектното предложение, за да бъде оценен капацитета им от Комисията по оценка на проектните предложения. Обосновка: Успешното приключване на дейността предполага разширяване на възможностите за заетост на безработните лица, тъй като новопридобитата квалификация ги прави по-конкурентоспосбни на пазара на труда, по-устойчи и адаптивни към динамично променящите се фактори, влияещи на пазара на труда. Придобитата квалификация допринася и за постигане на европейските и национални цели в областта на образованието и заетостта, и спомага за намаляване на неравновесието между предлагане и търсене на квалифицирана работна ръка.
Дейност 9. „Организиране и провеждане на обучение за 15 безработни лица от фирмата-кандидат за придобиване на първа квалификационна степен по специалност „Изолации в строителството” Описание: Кандидатът разполага с дългогодишен опит в провеждането на професионални обучения и по конкретната специалност. При провеждане на обучението, ще бъде сформирана група с численост на обучаваните 15 души, за да се спазят изискаванията в Насоките за кандидатстване и за да се гарантира високо качество и ефевктивност на преподаване и обучение. Осигурени са преподаватели с висок професионален опит в провеждането на подобен тип обучения, които отговарят и на изискванията на ДОИ (Държавни образователни изисквания) за преподавателския състав. Съгласно изискванията на ПМС 55/2007 г. и ПМС 121/2007 г. автобиографиите на преподавателите са приложени към проектното предложение, за да бъде оценен капацитета им от Комисията по оценка на проектните предложения. Обосновка: Успешното приключване на дейността предполага разширяване на възможностите за заетост на безработните лица, тъй като новопридобитата квалификация ги прави по-конкурентоспосбни на пазара на труда, по-устойчи и адаптивни към динамично променящите се фактори, влияещи на пазара на труда. Придобитата квалификация допринася и за постигане на европейските и национални цели в областта на образованието и заетостта, и спомага за намаляване на неравновесието между предлагане и търсене на квалифицирана работна ръка.
Дейност 10. „Организиране и провеждане на обучение за 15 безработни лица от фирмата-кандидат за придобиване на първа квалификационна степен по специалност „Бояджийски работи” Описание: Кандидатът разполага с дългогодишен опит в провеждането на професионални обучения и по конкретната специалност. При провеждане на обучението, ще бъде сформирана група с численост на обучаваните 15 души, за да се спазят изискаванията в Насоките за кандидатстване и за да се гарантира високо качество и ефевктивност на преподаване и обучение. Осигурени са преподаватели с висок професионален опит в провеждането на подобен тип обучения, които отговарят и на изискванията на ДОИ (Държавни образователни изисквания) за преподавателския състав. Съгласно изискванията на ПМС 55/2007 г. и ПМС 121/2007 г. автобиографиите на преподавателите са приложени към проектното предложение, за да бъде оценен капацитета им от Комисията по оценка на проектните предложения. Обосновка: Успешното приключване на дейността предполага разширяване на възможностите за заетост на безработните лица, тъй като новопридобитата квалификация ги прави по-конкурентоспосбни на пазара на труда, по-устойчи и адаптивни към динамично променящите се фактори, влияещи на пазара на труда. Придобитата квалификация допринася и за постигане на европейските и национални цели в областта на образованието и заетостта, и спомага за намаляване на неравновесието между предлагане и търсене на квалифицирана работна ръка.
Дейност 11. „Мерки за визуализация и публичност” Описание: Прилагане на мерки за публичност и информираност, съгласно правилата на Регламент на ЕК 1828/2006, относно общите правила за приложение на регламент 1083/2006 за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд. Предвидените по проекта дейности и съответните резултати от изпълнението на проекта ще бъдат популяризирани пред обществеността, като за целта ще бъдат спазвани стриктно изискванията на „Насоките на ЕС за визуална идентификация при външни действия”. В съответствие с подписания договор, кандидатът ще предприеме всички необходими за популяризиране на получената безвъзмездна помощ действия, включително възлагайки на изпълнител: - Две пресконференции; - Две публикации в печатни медии; - Отпечатване на 600 броя информационни брошури, популяризиращи целите на проекта и изпълняваните дейности; - Изработване и поставяне на 1 брой информационна табела. Освен мерките, които ще бъдат възложени на изпълнител, в хода на изпълнение на проектните дейности ще бъдат ползвани подходящо оформени бланки на документи с ясна визуализация в съответствие с изискванията. Всички доклади, свързани с проектните дейности също ще бъдат съобразени с изискванията за визуализация на проекта. Това се отнася и за предвидените правила за работа, методики и т.н Обосновка: Дейностите за информация и публичност ще популяризират резултатите от проекта не само сред неговaтa целевa групa, а и сред широката общественост.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 194 003 BGN
Общ бюджет: 136 464 BGN
БФП: 136 464 BGN
Общо изплатени средства: 136 427 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 136 464 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 38 800 BGN
2014 83 347 BGN
2015 14 279 BGN
136 427 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 115 995 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 32 980 BGN
2014 70 845 BGN
2015 12 138 BGN
115 963 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 470 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 820 BGN
2014 12 502 BGN
2015 2 142 BGN
20 464 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Брой лица, преминали мотивационно обучение
Индикатор 6 Брой лица, на които са разработени планове за професионално развитие и усъвършенстване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз