Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.10-0010-C0001
Номер на проект: ESF-1110-04-02001
Наименование: Шанс за реализация
Бенефициент: ЦПО към РС на ТПК В.Търново ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.02.2013
Начална дата: 16.04.2013
Дата на приключване: 30.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: 1. По-широко прилагане на принципите за Учене през целия живот 2. Подобряване качеството на живот на хората в България чрез повишаване потенциала на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и засилване на социалното включване. 3. Повишаването на конкурентоспособността на 105 лица, регистрирани като безработни в Дирекции „Бюро по труда”
Дейности: 1. Наименование на дейността: Сформиране на екип за управление на проекта По време на тази дейност ще бъде проведена начална среща межу членовете на екипа за управление, с цел събиране на информация за организационната среда и политиката по отношение на управлението на проекта. Ще се направи анализ на специфичните особености на отчетния процес при работата с проектната документация, както и конкретните нужди при провеждане на обучението на безработните лица. Ще бъдат сключени граждански договори с участниците в екипа на управление.
2. Наименование на дейността: Провеждане на професионално обучение 2.1. Подготовка - Разработване на учебни програми и графици и подготовка на учебни помагала и материали - Разработка на учебни графици съгласно изискваниата на ЗПОО; Закупуване на тетрадки, химикали, подготовка и размножаване на учебни материали и помагала; Закупуване на 105 комплекта работно облекло за учебните часове по практика; Застраховане на 105 курсиста в застрахователна компания; Закупуване на необходими материали за учебните часове по практика по петте вида специалности; Среща на екипа с преподавателите за контрол и оценка на етапа на подготовка. 2.2. Подбор на кандидати – Подбор и разпределение на кандидатите по специалности без изискване за пол, етническа принадлежност и възраст. Запознаване с учебните програми, графика на обучение, изискванията към групите - правила за работа в група, тест за очаквания, както и с другите дейности по проекта. 2.3. Провеждане на професионално обучение по специалностите:  „Фризьорство” – ВТОРА степен на ПК – 660 уч.ч. – 2 групи от по 15 курсиста  „Козметика” - ВТОРА степен на ПК – 660 уч.ч. – 2 групи от по 15 курсиста  „Производство на кулинарни изделия и напитки” – ВТОРА степен на ПК – 660 уч.ч. - 1 група от 15 курсиста  „Електродомакинска техника” – ВТОРА степен на ПК – 660 уч.ч. – 1 група от 15 курсиста  „Мазилки и шпакловки” – ВТОРА степен на ПК – 660 уч.ч. - 1 група от 15 курсиста 2.4. Мониторинг 2.5. Издаване на Свидетелство за професионална квалификация на успешно представилите се курсисти на държавните изпити при приключване на обучението.
3. Наименование на дейността: Провеждане на обучение по ключови компетенции Обучение по ключови компетентности „Обществени и граждански компетентности“ - Чрез обучението курсистите придобиват умения за управление на възможностите си. Обучението включва три модула: Времеви ресурс; Управление на времето и Стресът в нашия живот.
4. Наименование на дейността: Провеждане на мотивационно обучение и разработване на планове за професионално развитие и усъвършенстване Мотивационното обучение е насочено към засилване мотивацията на курсистите за обучение и работа, както и да им даде повече знания за професиите, образователната система, изискванията и тенденциите на пазара на труда; да изгради в тях умения за себеизследване и себеутвърждаване; да ги направи уверени при кандидатстване за работа; да се ориентират в огромния обем информация; да си поставят адекватни цели и да съставят реалистичен план за постигането им. Постига се чрез ролеви и симулативни игри. Продължителност на обучението – 24 учебни часа.
5. Наименование на дейността: Публичност и визуализация на проекта Дейностите по информиране и публичност ще бъдат в съответствие с разпоредбите на чл. 8 и чл. 9 на коригендума на Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/ 2006 от 08.12.2006 г. и Насоките за кандидатстване по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Популяризирането ще се осъществи в следните направления: • Изработване на 100 броя рекламни брошури “Квалифицирани и мотивирани – на пазара на труда“ • Изработване на 2 броя постоянни информационни табели – големи; • Изработване на 4 броя постоянни информационни табели – малки; • Изработване на 150 броя стикери; • Изработване на 300 броя информационни листовки; • Публикуване на 2 броя прессъобщения • Организиране на среща с потенциални работодатели, с цел бъдеща реализация на обучаемите. Във всички документи, изработени за нуждите и целите на обучението като учебни програми, присъствени форми, изпитни материали и др. документите, ще бъдат поставени: логото на Европейския съюз и Европейския социален фонд; логото на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; текст, обозначаващ, че реализираните дейности по обучението са съфинансирани от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. • Информиране на общността в региона Ще бъде разпространена брошура, която ще дава концентрирана и ясна информация относно целите на проекта и самата водеща организация. По този начин се очаква да се популяризират ползите от проекта и да се насърчи участието на безрзботни лица в програми за обучение и повишаване на професионалните им компетенции. Информационните табели ще бъдат поставени на видими места където се провеждат обученията и в офиса на организацията. Табелите ще съдържат следните реквизити: емблемата на Европейския съюз съгласно графичните стандарти установени в Приложение 1 към Регламент на Комисията № 1828/2006, обозначение че проектът се финансира от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и наименование на проекта. По този начин ще се акцентира върху значимия принос на дейностите финансирани от Европейския социален фонд за представителите на целевата група и за обществото като цяло.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 041 BGN
Общ бюджет: 183 761 BGN
БФП: 183 761 BGN
Общо изплатени средства: 183 749 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 183 761 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 39 808 BGN
2014 99 017 BGN
2015 44 924 BGN
183 749 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 156 197 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 837 BGN
2014 84 164 BGN
2015 38 185 BGN
156 186 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 564 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 971 BGN
2014 14 853 BGN
2015 6 739 BGN
27 562 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Брой лица, преминали мотивационно обучение
Индикатор 6 Брой лица, на които са разработени планове за професионално развитие и усъвършенстване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз