Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0074-C0001
Номер на проект: A12-22-67
Наименование: Служителите на Община Хисаря – компетентни и мотивирани за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса
Бенефициент: Община Хисаря
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 25.04.2013
Дата на приключване: 25.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Хисаря
Описание
Описание на проекта: Подобряване на дейността на Община Хисаря чрез повишаване на качеството на работа на служителите й
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта Ще бъде сформиран екип за управление на проекта, състоящ се от ръководител и счетоводител. Екипът ще провежда регулярни срещи и ще отговаря за всички дейности от организационен и координационен характер, свързани с изпълнението на проекта. Ще бъде създаден детайлен план за изпълнението на задачите и неговата реализация ще бъде проследявана. Екипът по проекта ще управлява проекта и ще отговаря за подготовката и изпращането на всички необходими документи и доклади ди Управляващият орган на ОПАК
Дейност 2 Индивидуални обучения за служителите от Община Хисаря в Института по публична администрация 25 служители на Общината ще преминат обучения в ИПА по следните теми (съгласно Каталога на ИПА за 2012 г.): • Управление на електронната администрация (УА-3) – 2 служители • Управление и оценка на изпълнението (ЧР-2) – 3 служители на ръководни функции, ангажирани с управление на човешки ресурси • Оценка на въздействието на законодателство и политили – предварителна и последваща (ПР-1) – 1 служител • Административно регулиране на стопанската дейност (ПР-2) – 2 служители • Административна стилистика (ПР-4) – 1 служител • Основни производства по АПК (за неюристи) (ПР-6) – 3 служители • Управление на отпадъците. Европейски норми и практики (ПР-16) – 1 служител на ръководна длъжност, отдел „Евроинтеграция, екология и социални дейности“ • Новите моменти при извършването на одитите за съответствие при финансовото управление и одитите за заверка на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия (ФС-3) – 1 служител, вътрешен одитор на Общината • Устройство на територията- политика и управление (ФС-8) – 2 служители • Работа с електронно подписани документи (ИТО-5) – 2 служители • Електронни таблици с MS EXCEL (базов курс) (ИТО-8) – 3 служители • Електронни таблици с MS EXCEL (напреднали) (ИТО-9) – 3 служители • Презентационни умения. MS POWER POINT (базов курс) (ИТО-23) – 1 служител
Дейност 3 Специализирани обучения за служители от Община Хисаря Дейността включва следните специализирани обучения: • Дългосрочно специализирано компютърно обучение по AutoCAD, ArchiCAD и Corel Draw за 7 служители • 3-дневно специализирано обучение по строителство и кадастър, включващо законодателство, управление на строителни дейности, кадастрални планове, както и други специфични теми, свързани с дейността на отдел „Строителство и кадастър“ – 6 служители • 3-дневно специализирано обучение на тема защита и опазване на природния ресурс на Община Хисаря: как да работим активно за защитата на околната среда и опазване на природните богатства на територията на Община Хисаря – 2 служители • 3-дневно обучение за придобиване на умения за работа с хора в неравностойно положение (хора от малцинствени групи, неграмотни лица и слабообразовани, хора с увреждания) – 3 служители, работещи с клиенти • Дългосрочно обучение по английски език за придобиване на ниво А1 и А2 (не се предлага от ИПА в този формат) – 10 служители • Управление на електронната администрация (УА-3) – 2 служители • Управление и оценка на изпълнението (ЧР-2) – 3 служители на ръководни функции, ангажирани с управление на човешки ресурси • Оценка на въздействието на законодателство и политили – предварителна и последваща (ПР-1) – 1 служител • Административно регулиране на стопанската дейност (ПР-2) – 2 служители • Административна стилистика (ПР-4) – 1 служител • Основни производства по АПК (за неюристи) (ПР-6) – 3 служители • Управление на отпадъците. Европейски норми и практики (ПР-16) – 1 служител на ръководна длъжност, отдел „Евроинтеграция, екология и социални дейности“ • Новите моменти при извършването на одитите за съответствие при финансовото управление и одитите за заверка на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия (ФС-3) – 1 служител, вътрешен одитор на Общината • Устройство на територията- политика и управление (ФС-8) – 2 служители • Работа с електронно подписани документи (ИТО-5) – 2 служители • Електронни таблици с MS EXCEL (базов курс) (ИТО-8) – 3 служители • Електронни таблици с MS EXCEL (напреднали) (ИТО-9) – 3 служители • Презентационни умения. MS POWER POINT (базов курс) (ИТО-23) – 1 служител
Дейност 4 Групови обучения за екипна ефективност и ефективно лидерство Тази дейност обхваща всички служители и кмета на Общината, като нейната основна насоченост е към изграждането на ефективни и работещи екипи, мотивираща и спокойна работна среда и предразполагаща организационна култура, отворена към интегрирането на всички служители в екипа. Тя обхваща провеждането на 2 3 тридневни обучения – съответно по 26 и 27 души всяко, сред които както на ръководни, така и на експертни длъжности, на следните теми: организационна култура, ефективни управленски стилове, методи за вътрешно преодоляване на конфликтни ситуации, как да работим ефективно с колегите, приобщаване на нови хора в екипа, управление на времето, методи за самооценка и повишаване на личната ефективност и др. За обученията ще бъде характерно интерактивно провеждане с активно участие на обучаемите в ролеви игри и поставяне в конкретни ситуации, както и ще се търси придобиване на основни техники и умения, позволяващи постигането на максимален ефект за подобряването на екипната работа.
Дейност 5 Дейности за информация и публичност Ще бъдат изготвени и раздадени 100 брошури и 100 листовки с информация за проекта. Ще бъдат организирани 2 пресконференции за местните медии в началото и в края на проекта. Ще бъдат изработени 2 бр. банери, които ще се ползват за визуализация по време на специализираните обучения и груповите обучения. Общината разполага с Интернет сайт, който се актуализира регулярно. Той ще бъде средство за осигуряване на публичността на проекта. На него ще бъде качена цялата информация за проекта, както и материали за обученията. По този начин ще бъде дадена възможност на всеки заинтересован да ползва добрите практики, създадени по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 899 BGN
Общ бюджет: 78 107 BGN
БФП: 78 107 BGN
Общо изплатени средства: 78 107 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 78 107 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 980 BGN
2014 60 127 BGN
2015 0 BGN
78 107 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 66 391 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 283 BGN
2014 51 108 BGN
2015 0 BGN
66 391 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 716 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 697 BGN
2014 9 019 BGN
2015 0 BGN
11 716 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Проведени месечни срещи на екипа
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Изготвени и предадени месечни доклади до УО на ОПАК
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Проведена процедура за избор на изпълнител за реализиране на обучения
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - Брой обучителни курсове в ИПА
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Брой обучени служители
Индикатор 10 (Д) По Дейност 2 - Брой получени сертификати
Индикатор 11 (Д) По Дейност 3 - Брой обучени служители
Индикатор 12 (Д) По Дейност 3 - Брой проведени специализирани обучения
Индикатор 13 (Д) По Дейност 3 - Брой сертификати за владеене на английски език нива А1 и А2
Индикатор 14 (Д) По Дейност 3 - Брой сертификати за специализирано компютърно обучение
Индикатор 15 (Д) По Дейност 4 - Брой проведени обучения по екипна ефективност и ефективно лидерство
Индикатор 16 (Д) По Дейност 4 - Брой обучени служители
Индикатор 17 (Д) По Дейност 5 - Брой брошури
Индикатор 18 (Д) По Дейност 5 - Брой листовки
Индикатор 19 (Д) По Дейност 5 - Брой банери
Индикатор 20 (Д) По Дейност 5 - Брой пресконференции
Индикатор 21 (Д) По Дейност 5 - Брой качвания на сайта на Общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз