Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0095-C0001
Номер на проект: A12-22-88
Наименование: Развитие и укрепване на административния капацитет на служителите в общинска администрация Петрич чрез обучение - за по-ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните им задължения.
Бенефициент: ОБЩИНА ПЕТРИЧ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 25.04.2013
Дата на приключване: 25.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Петрич
Описание
Описание на проекта: Изграждане на модерна и ефективна общинска администрация с високо ниво на компетентност на служителите за осигуряване на добро управление на община Петрич
Дейности: Дейност 1. Управление на проекта 1.1.Сформиране на екип за изпълнение на проекта – ръководител, счетоводител, юрист, технически сътрудник. 1.1.1. Запознаване членовете на екипа с целите на проекта, дейностите и резултатите 1.1.2. Разпределяне на задълженията между членовете на екипа 1.1.3. Обсъждане на плана за действие и процедурите за вътрешен мониторинг и за отчетност; 1.2. Разработване и съгласуване на графиците за провеждане на обученията от каталога на ИПА за 2013г. 1.3. Провеждане на процедури по ЗОП и избор на изпълнители на проектни дейности 3 и 4. 1.4. Оперативно администриране на проекта 1.5.Отчитане на проекта
Дейност 2. Специализирани обучения по теми от каталога на ИПА за 2013г. Дейността ще се състои от следните поддейности: 2.1. Обучение по „Стратегически мениджмънт в държавната администрация” с кат. № УА-1 Параметри на обучението: Учебното съдържание и продължителността на обучението е съгласно обучителния модул „Стратегически мениджмънт в държавната администрация” с кат. № УА-1 и е предназначено за ръководни кадри от общинска администрация Петрич. Общият брой на обучаемите е 11 служители. 2.2. Обучение по „Организационно развитие. Управление на промяната” с кат.№ УА-5 Параметри на обучението: Учебното съдържание и продължителността на обучението е съгласно обучителния модул „Организационно развитие. Управление на промяната” с кат.№ УА-5 и е предназначено за ръководни кадри от общинска администрация Петрич. Общият брой на обучаемите е 4 служители. 2.3. Обучение по „Управление и оценка на изпълнението” с кат.№ ЧР-2. Параметри на обучението: Учебното съдържание и продължителността на обучението е съгласно обучителния модул „Управление и оценка на изпълнението” с кат. № ЧР-2 и е предназначено за служители с ръководни и експертни функции от общинска администрация Петрич. Общият брой на обучаемите е 11 служители. 2.4. Обучение по „Усъвършенстване на вътрешните комуникации в администрацията” с кат. № ЕФ-2 Параметри на обучението: Учебното съдържание и продължителността на обучението е съгласно обучителния модул „Усъвършенстване на вътрешните комуникации в администрацията” с кат. № ЕФ-2 и е предназначено за ръководни кадри и служители с експертни функции от общинска администрация Петрич. Общият брой на обучаемите е 10 служители, организирани в група или в групи, като се осигури непрекъсваемост на процеса на работа 2.5. Обучение по „Връзки с обществеността” с кат. № ЕФ-3. Параметри на обучението: Учебното съдържание и продължителността на обучението е съгласно обучителния модул „Връзки с обществеността” с кат. № ЕФ-3 и е предназначено за ръководни кадри от общинска администрация Петрич. Общият брой на обучаемите е 10 служители, организирани в група или в групи, като се осигури непрекъсваемост на процеса на работа 2.6. Обучение по „Практически умения за ефективни комуникации” с кат. № ЕФ-8 Параметри на обучението: Учебното съдържание и продължителността на обучението е съгласно обучителния модул „Практически умения за ефективни комуникации” с кат. № ЕФ-6 и е предназначено за служители с ръководни и експертни функции, кметове на населени места и кметски наместници от общинска администрация Петрич. Общият брой на обучаемите е 20 служители. 2.7. Обучение по „Административна стилистика” с кат. № ПР-4. Параметри на обучението: Учебното съдържание и продължителността на обучението е съгласно обучителния модул „Административна стилистика” с кат. № ПР-4 и е предназначено за служители с ръководни и експертни функции. Общият брой на обучаемите е 10 служители, организирани в група или в групи, като се осигури непрекъсваемост на процеса на работа 2.8. Обучение по „Административно регулиране на стопанската дейност” с кат.№ ПР-2. Параметри на обучението: Учебното съдържание и продължителността на обучението е съгласно обучителния модул „Административно регулиране на стопанската дейност” с кат.№ ПР-2 от каталога на ИПА за 2013 г. и е предназначено за служители с ръководни и експертни функции, пряко ангажирани в процеса на разработване и прилагане на нормативните актове за регулиране на стопанската дейност.. Общият брой на обучаемите е 10 служители, организирани в група или в групи, като се осигури непрекъсваемост на процеса на абота 2.9. Обучение по „Основни производства по АПК ( за юристи) с кат. № ПР-5. Параметри на обучението: Учебното съдържание и продължителността на обучението е съгласно обучителния модул „Основни производства по АПК ( за юристи) с кат. № ПР-5 и е предназначено за служители с юридическо образование от общинска администрация Петрич. Общият брой на обучаемите е 4 служители. 2.10. Обучение по „Основни производства по АПК ( за неюристи) с кат. № ПР-6. Параметри на обучението: Учебното съдържание и продължителността на обучението е съгласно обучителния модул „Основни производства по АПК ( за неюристи)” с кат. № ПР-6 и е предназначено за служители с неюридическо образование от общинска администрация Петрич. Общият брой на обучаемите е 6 служители. 2.11. Обучение по „Семеен кодекс и Кодекс на международното частно право” с кат. № ПР-9. Параметри на обучението: Учебното съдържание и продължителността на обучението е съгласно обучителния модул „Семеен кодекс и Кодекс на международното частно право” с кат. № ПР-9 и е предназначено за служители общинска администрация Петрич, кметове на населени места в община Петрич. Общият брой на обучаемите е 20 служители. 2.12. Обучение по „Професионална етика и етично регулиране в държавната администрация. Практически умения за решаване на етични дилеми и конфликти, възникващи при извършваните дейности и процедури” (за служители на експертни длъжности в държавната администрация) с кат.№ ПР-25. Параметри на обучението: Учебното съдържание и продължителността на обучението е съгласно обучителния курс„Професионална етика и етично регулиране в държавната администрация. Практически умения за решаване на етични дилеми и конфликти, възникващи при извършваните дейности и процедури” с кат.№ ПР-25 и е предназначено за (за служители на експертни длъжности в общинската администрация). Общият брой на обучаемите е 7 служители. 2.13. Обучение по „Професионална етика и етично регулиране в държавната администрация. Практически умения за решаване на етични дилеми и конфликти, възникващи при извършваните дейности и процедури” (за служители на ръководни длъжности в държавната администрация) с кат.№ ПР-26. Параметри на обучението: Учебното съдържание и продължителността на обучението е съгласно обучителния курс „Професионална етика и етично регулиране в държавната администрация. Практически умения за решаване на етични дилеми и конфликти, възникващи при извършваните дейности и процедури” с кат.№ ПР-26 и е предназначено за (за служители на ръководни длъжности в общинската администрация). Общият брой на обучаемите е 12 служители. 2.14. Обучение по „Електронни таблици с MS Excel (напреднали) с кат.№ ИТО-9. Параметри на обучението: Учебното съдържание и продължителността на обучението е съгласно обучителния модул „Електронни таблици с MS Excel (напреднали) с кат. № ИТО-9 и е предназначено за служители с ръководни и експертни функции от общинска администрация Петрич. Общият брой на обучаемите е 12 служители. 2.15. Обучение по „Презентационни умения. MS Power Point (базов курс) с кат. № ИТО-23. Параметри на обучението: Учебното съдържание и продължителността на обучението е съгласно обучителния модул„Презентационни умения. MS Power Point (базов курс) с кат. № ИТО-23 и е предназначено за служители с ръководни и експертни функции от общинска администрация Петрич. Общият брой на обучаемите е 6 служители. 2.16. Обучение по „Комуникативни умения на английски език” (базов курс) с кат. № ЧЕО-2А. Параметри на обучението: Учебното съдържание и продължителността на обучението е съгласно обучителния модул „Комуникативни умения на английски език” (базов курс) с кат. № ЧЕО-2А и е предназначено за служители с ръководни и експертни функции от общинска администрация Петрич. Общият брой на обучаемите е 6 служители. 2.17. Обучение по „Комуникативни умения на английски език” (надграждащ курс) с кат. № ЧЕО-2Б. Параметри на обучението: Учебното съдържание и продължителността на обучението е съгласно обучителния модул „Комуникативни умения на английски език” (надграждащ курс) с кат. № ЧЕО-2Б и е предназначено за служители с ръководни и експертни функции от общинска администрация Петрич, преминали базовия курс. Общият брой на обучаемите е 6 служители.
Дейност 3. Обучения в ключови компетенции Дейността ще се състои от следните поддейности: 3.1 Чуждоезикови обучения, различни от предлаганите в каталога на ИПА за 2013г. 3.1.1. Обучение по английски език –Бизнес английски език - 120 часа 3.1.2. Обучение по гръцки език (начален курс – ниво А1) – 120 часа 3.2. Обучение по компютърна грамотност за работа в операционна среда Windows 2007 и приложните програми за текстообработка MS Word 2007, MS Excel 2007 и Internet Explorer 3.3. Обучение „Работа в екип. Ключови фактори за екипна ефективност”. Обучението ще се извършва на групи, на място и/или изнесено. За извършване на дейността ще бъде нает изпълнител по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП). За целта ще се разработи на методика и времеви график за провеждане на отделните обучения, включени в дейността като поддейности, ще се проведат входящи тестове, които да определят началното ниво на подготовка на служителите, ще се проведат изходящи тестове и издаване на сертификати за участие.
Дейност 4. Дейности за информация и публичност Дейностите за информация и публичност ще включват: а) Начална пресконференция за целите, плануваните дейности и очакваните резултати по проекта, както и източниците на неговото финансиране; заключителна пресконференция за равносметка и приключване на проекта; Екипът за управление на проекта ще покани за участие в пресконференциите журналисти от местни и регионални видни личности от общината и региона, представители на местния бизнес и на неправителствения сектор. Пресконференциите ще бъдат отворени и за граждани. б) Платени съобщения в регионалната преса за информиране на широката общественост, които ще проследят изпълнението на проекта в прогрес. в) Радио съобщения, излъчени от Общинско радио Петрич за информиране на широката общественост за напредъка на проекта г) Съобщения за напредъка на проекта, публикувани на Интернет сайта на Община Петрич в)Презентационни материали – брошури, които ще съдържат информация за целите, дейностите и резултатите от проекта, за източника на финансиране. Брошурите ще бъдат разпространени в кметствата на населените места в общината, ще бъдат поставени на места с обществен достъп и ще бъдат разпространявани по време на финалната пресконференция.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД
ЕТ "НЕЛИБО - Борислав Дончев"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 846 BGN
Общ бюджет: 77 598 BGN
БФП: 77 598 BGN
Общо изплатени средства: 77 598 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 77 598 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 545 BGN
2014 53 053 BGN
2015 0 BGN
77 598 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 65 958 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 863 BGN
2014 45 095 BGN
2015 0 BGN
65 958 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 640 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 682 BGN
2014 7 958 BGN
2015 0 BGN
11 640 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 По Дейност 1 - Проведени обучения по пр. предложение
Индикатор 6 По Дейност 1 - Обучени служители на община Петрич
Индикатор 7 По Дейност 2 - Проведени обучения по Дейност 2
Индикатор 8 По Дейност 2 - Обучени общински служители от общинска администрация Петрич
Индикатор 9 По Дейност 2 - Обучени жени по проекта
Индикатор 10 По Дейност 2 - Брой получени сертификата
Индикатор 11 По Дейност 3 - Брой проведени обучения в ключови компетенции
Индикатор 12 По Дейност 3 - Брой обучени общински служители от общинска администрация Петрич
Индикатор 13 По Дейност 3 - Обучени жени
Индикатор 14 По Дейност 3 - Брой получени сертификата
Индикатор 15 По Дейност 4 - Проведени пресконференции (встъпителна и заключителна)
Индикатор 16 По Дейност 4 - Публикувани платени съобщения в регионалната преса
Индикатор 17 По Дейност 4 - Радио съобщения, излъчени от Общинско радио Петрич
Индикатор 18 По Дейност 4 - Отпечатани брошури
Индикатор 19 По Дейност 4 - Публикувани съобщения за напредъка на проекта на Интернет страницата на община Петрич


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз