Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0123-C0001
Номер на проект: A12-22-159
Наименование: Повишаване административния капацитет на служителите на община Видин
Бенефициент: Община Видин
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 25.04.2013
Дата на приключване: 25.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Видин
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на администрацията на Община Видин с цел по- ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта и подготовка на тръжни процедури Управлението на проекта е текуща дейност. Тя се осъществява през целия период на изпълнение. Дейността включва: - сформирането на екип за управление: ръководител, координатор и счетоводител; - разработване и прилагане на механизми за комуникация и работа на членовете на екипа; - механизми за осъществяване на текущ мониторинг и оценка на изпълняваните дейности; - подготовката и провеждането на процедури за избор на външен изпълнител/и в рамките на проекта съгласно приложимото законодателство (ЗОП); - отчетността по проекта според изискванията на УО; - доброто финансово управление на проекта и координация на дейностите; - изготвянето и съхранението на архив на проектната документация; - административно-техническото обезпечаване на проектните дейности; - избор на фирма-изпълнител за разработването на тръжни документации за процедури, които ще се проведат по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) в зависимост от заложеният бюджет по отделни дейности За нуждите на проектното управление се предвиждат разходи за канцеларски материали и консумативи – хартия, тонер, пощенски разходи и куриерски услуги за експресни пратки към УО и др.
Дейност 2: Провеждане на обучение в ИПА по английски език и компютърни умения Описание на дейността Община Видин ще подаде заявка по образец в ИПА с приложен опис на заявените обучения и съответния брой участници в тях. В заявката изрично се упоменава, че има групи за обучение с численост над 15 човека, защото в този случай от ИПА се изпращат лектори в общината, като командировъчните на лекторите са за сметка на ИПА, т.е включени са в таксата за обучение. Община Видин разполага със зали, в които могат да се проведат езиковите и компютърни обучения. Обученията са следните: 2.1 Комуникативни умения на английски език (базов курс) - ЧЕО – 2А - за 16 служители; 2.2 Създаване на добре изглеждащи документи с MS WORD- ИТО-6- за 29 служители; 2.3 Електронни таблици В MS EXSEL (БАЗОВ КУРС)- ИТО-8- за 16 служители; 2.4 Обмен на данни между MS EXCEL и MS WORD- ИТО 11-за 16 служители; 2.5 Анализиране на данни с PIVOTTABLE в MS EXCEL- ИТО 13 - за 16 служители; 2.6 Оценка на риска на проекти с помощта на MS EXCEL- ИТО-16 - за 5 служители; 2.7 Презентационни умения MS POWER POINT (базов курс)- ИТО-23- за 16 служители; 2.8 Презентационни умения MS POWER POINT (за напреднали)- ИТО-24- за 3 служители; 2.9 Управление изпълнението на проекти с MS PROJECT- ИТО-25- за 16 служители; 2.10 LINUX SERVER ADMINISTRATION (дистанционна форма)- ИТО-26- за 1 служител.
Дейност 3: Провеждане на обучение по английски език извън програмите на ИПА Курс по английски език за начинаещи. Той ще обхване 34 служители. Чрез подбор ще бъде избрана външна обучаваща организация.
Дейност 4: Провеждане на обучения по компютърна грамотност и информационни технологии. Курс по AUTOCAD и BUILDING MANAGER. Той ще обхване 8 човека по първия курс и 4 човека по втория. Чрез подбор ще бъде избрана външна обучаваща организация.
Дейност 5: Провеждане на обучение в ключови компетенции - екипна ефективност Община Видин ще възложи на външна фирма-изпълнител, провеждане на обучение в ключови компетенции –екипна ефективност, с убедеността в изключително голямото значение за работата в екип. Изключително важно е служителите на администрацията да притежават специфични компетенции в тази област. Това пряко касае по-добрата и ефективна работа на отделните звена и отдели, както отделно, така и помежду им. Обучението ще се проведе в изнесена форма и ще обхване 37 служители. Обученията по Екипна ефективност, освен култивирането на тези личностни компетенции, имат за цел обединяването на двете гледни точки, породени от дуалистичната природа на екипа. От една страна, екипът представлява съвкупност от личности, които често са много различни и работата е единственото, което ги обединява. От друга страна, в рамките на общината от екипа се очаква да функционира като едно цяло и да полагат еднопосочно и реципрочно усилие към постигането на обща за всички негови членове цел. Дейността ще бъде насочена към постигане на основните фактори за успеха на един екип и неговата ефективна работа а именно:  поставяне на ясни цели и конкретни задачи;  правилен подбор при формиране на екипа;  наличие на кохезия между членовете на екипа;  способност на участниците към колективна работа.
Дейност 6: Провеждане на обучение за работа с малцинствени групи и хора в неравностойно положение Предвижда се обучение на служители от общинската администрация, които най-много комуникират с хора от малцинствени групи и хора в неравностойно положение. Това е специфично обучение, което трябва да е насочено към институционално и професионално отношение към тези хора. Според очакваните резултати от обучението – трябва да адресират най-важните проблеми на уязвимите общности; Специфичен подход към конкретната уязвима общност: Специфичните етнокултурни характеристики на съответната уязвима общност до голяма степен са определящи както за подходите и методите за достигане до общностите и спечелване на доверието на рисковите групи Обучението ще се проведе в изнесена форма.
Дейност 7: Информация и публичност Мерките за осигуряване на информираност и публичност на изпълнението на проекта ще се реализират през целия период на изпълнение на проекта и включват: - Организиране на встъпителна и заключителна пресконференция; - Подготовка и отпечатване на 200 бр. брошури и 200 бр. информационни материали за проекта; - Изработване и поставяне на информационни плакати - 100 бр.; - Публикуване на информация по проекта в официалния сайт на община за дейностите по проекта; - Платени публикации в пресата - 3 бр.; - Периодични прессъобщения за напредъка по проекта. Всички информационни и рекламни материали, изработени и разпространени в рамките на изпълнението на проекта, ще съдържат логото на финансиращата програма и информация за финансовата помощ, предоставена от ОПАК.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 381 BGN
Общ бюджет: 85 399 BGN
БФП: 85 399 BGN
Общо изплатени средства: 85 399 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 85 399 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 876 BGN
2014 67 523 BGN
2015 0 BGN
85 399 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 72 589 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 195 BGN
2014 57 394 BGN
2015 0 BGN
72 589 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 810 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 681 BGN
2014 10 128 BGN
2015 0 BGN
12 810 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Управление на проекта и подготовка на тръжни процедури
Индикатор 6 (Д) По дейност 2 - Провеждане на обучения в ИПА по английски език и компютърни умения
Индикатор 7 (Д) По дейност 3 - Провеждане на обучение по английски език
Индикатор 8 (Д) По дейност 4 - Провеждане на обучения по компютърна грамотност и информационни технологии
Индикатор 9 (Д) По дейност 5 -Провеждане на обучение в ключови компетенции-екипна ефективност
Индикатор 10 (Д) По дейност 6 - Провеждане на обучение за работа с малцинствени групи и хора в неравностойно положение
Индикатор 11 (Д) По дейност 7 - Информация и публичност


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз