Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0026-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Трансграничен обмен за устойчива заетост в мебелната индустрия
Бенефициент: "Екомебел" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 22.04.2013
Дата на приключване: 22.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е чрез трансфериране и обмен на ноу-хау и добри практики и разработване на комплекс от мерки за активно сътрудничество между целевите групи от двете страни, да се подобри качеството на работа и компетентността на заетите в мебелния бранш, като ключов сектор на българската икономика и фактор, способстващ за икономически растеж, социално-икономическото развитие на България като страна член на ЕС и даващ здрава основа за повишаване качеството на живот в страната.
Дейности: 1. Управление и контрол на проекта Дейността е необходима за гарантирането на успешното управление на проекта. Постигането на oбщата и специфични цели, които проектът си поставя, е възможно само при осигуряване на координирано управление и непрекъснат мониторинг на качеството на изпълнение на дейностите и на постигнатите резултати, както и набелязване на корективни действия при необходимост.
2. Дискутиране на целите и дейностите на проекта с всички заинтересовани страни - представители на бизнеса, местни власти и др. Дейността предвижда създаване на условия за провеждане на конструктивен диалог между участниците в проекта, което се предвижда да се реализира чрез организиране и провеждане на специализирана кръгла маса.
3. Проучване на възможните добри практики за развитие на мебелния сектор и идентифициране на основните методи за подкрепа на компаниите в бранша в България и Германия по отношение на подобряване на квалификацията и професионалните умения на работната • Тази дейност на проекта обхваща провеждане на 2 паралелни проучвания, чието предназначение е да установят състоянието и тенденциите в развитието на мебелния бранш в България и Германия и да идентифицират добрите практики по предмета на проекта в рамките на двете държави.
4. Изграждане на концепция за развитие на база на проведеното проучване; На основата на резултатите от озпълнението на дейност 3, ще бъдат изготвени анализи и концепция за прилагането на добрите практики в България и Германия. Дейността предвижда извършване на два паралелни анализа на данните от проучванията в България и Германия.
5. Провеждане на обучения, включително посещения за обмяна на опит и обмяна на служители на представители на целевата група в България и Германия • Дейността осигурява изпълнението на ключовия елемент от Лисабонската стратегия за учене през целия живот, като осигурява формирането на допълнителни знания и умения у целевите групи в реални условия. Дейността е необходима за успешното реализиране на целите на проекта за обмяна на опит идеи, знания, ноу-хау и е предпоставка за повишаване на компетенциите на кадрите, заети в мебелния бранш в двете държави.
6. Разпространение и обмяна на идентифицираните добри практики и опит в двете държави Като цяло дейността цели да допринесе за повишаване на обществената информираност чрез разпространение и трансфер на иновативните резултати в прилаганите практики.
7. Информиране и публичност Дейността е избрана с цел изпълнение на задълженията на бенефициента по отношение на изискванията за информация и публичност. Тя ще допринесе за популяризиране и осигуряне на публичност на изпълнявания от кандидата проект, и за финансовия принос на ЕСФ и ОПРЧР за реализирането на проектните дейности.
8. Одит • Осигуряване на прозрачност и публичност при изпълнението на заложените в проекта дейности;
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 298 429 BGN
Общ бюджет: 262 119 BGN
БФП: 262 119 BGN
Общо изплатени средства: 262 111 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 262 119 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 104 172 BGN
2014 157 939 BGN
2015 0 BGN
262 111 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 222 801 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 88 546 BGN
2014 134 248 BGN
2015 0 BGN
222 794 BGN
В т.ч. Национално финансиране 39 318 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 626 BGN
2014 23 691 BGN
2015 0 BGN
39 317 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 4 Брой проведени проучвания по проект 0026
Индикатор 5 Брой разработени анализи по проект 0026
Индикатор 6 Брой проведени работни посещения; брой експерти, включени в посещенията по проект 0026
Индикатор 7 Брой разработени практически наръчници и ръководства по проект 0026
Индикатор 8 Брой организирани и проведени конференции, кръгли маси, семинари, дискусии по проект 0026
Индикатор 9 Брой публикации и др. по проект 0026
Индикатор 10 Извършен одит на изпълнението на проекта.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз