Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0163-C0001
Номер на проект: A12-22-142
Наименование: Ефективна и компетентна общинска администрация Якоруда
Бенефициент: Община Якоруда
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 24.04.2013
Дата на приключване: 24.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Якоруда
Описание
Описание на проекта: Подобряване на ефективността на служителите в администрацията на община Якоруда чрез обучения и усъвършенстване на политиката за управление на човешките ресурси
Дейности: Дейност 1: Провеждане на обучения на общинските служители в Института по публична администрация Обученията са избрани от Каталога на Института по публична администрация и са предназначени за ръководители и експерти от администрацията на община Якоруда Курс „Стратегически мениджмънт в държавната администрация (УА-1), предназначен за ръководни кадри в общината – за 7 човека; Семинар „Административна стилистика“ (ПР-4), предназначен за ръководители и служители с експертни длъжности – 10 човека
Дейност 2: Провеждане на специализирани и групови обучения за общинските служители Тази дейност ще се възложи на външен изпълнител по реда на ЗОП и ще включва два типа индивидуални специализирани обучения и провеждането на две групови такива: Индивидуални: 1. Обучения по английски език за 20 човека 2. Обучения за работа със специализиран софтуер за създаване, манипулиране, съхраняване, анализ и визуализация на пространствено определени данни – 5 човека 3. Бюджетно планиране, управление на общински финанси – 3 човека 4. Разработване и прилагане на стратегии и планови документи на общинско ниво, приложими за следващия програмен период 2014 – 2020 г. – 3 човека; Груповите обучения ще се съсредоточат върху теми за създаване, мотивиране и развитие на успешния екип, успешно общуване в делова и неформална среда, развиване на лидерски умения и ще обхванат цялата администрация. Служителите ще бъдат разделени на две групи за две тридневни обучения, тъй като администрацията е малка и не следва да се нарушава нормалното й функциониране.
Дейност 3: Информация и публичност на проекта Информацията и публичността на проекта ще се осигури чрез: Пресконференция за стартиране на проекта Пресконференция за приключване на проекта Информационни листовки за проекта – 100 броя Информационен банер 1 брой
Дейност 4: Дейности за организация и управление на проекта Дейностите за организация и управление на проекта ще се изпълняват от ръководител, координатор и счетоводител. Ръководителят ще следи за успешното изпълнение на проектните дейности и редовната отчетност пред управляващия орган на програмата чрез междинни и окончателен доклади. Счетоводителят ще носи отговорност за правилното разходване на средства по проекта и за изготвянето и съхранението на финансови документи по проекта Координаторът ще подпомага организирането и провеждането на дейностите по проекта в съответствие с одобрения проект.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 73 055 BGN
Общ бюджет: 58 024 BGN
БФП: 58 024 BGN
Общо изплатени средства: 58 024 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 58 024 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 611 BGN
2014 43 413 BGN
2015 0 BGN
58 024 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 49 321 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 419 BGN
2014 36 901 BGN
2015 0 BGN
49 321 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 704 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 192 BGN
2014 6 512 BGN
2015 0 BGN
8 704 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Дейност 1: Бр. обучени служители
Индикатор 6 Дейност 1: Бр. получени сертификата
Индикатор 7 Дейност 2: Бр. обучени служители по английски език
Индикатор 8 Дейност 2: Бр. обучени служители за работа със специализиран софтуер
Индикатор 9 Дейност 2: Бр. обучени служители за Бюджетно планиране
Индикатор 10 Дейност 2: Бр. получени сертификати
Индикатор 11 Дейност 2: Бр. обучени служители в групови обучения
Индикатор 12 Дейност 3: Бр. Проведени пресконференции
Индикатор 13 Дейност 3: Бр. изработени информационни листовки
Индикатор 14 Дейност 3: Бр. банери
Индикатор 15 Дейност 4: Бр. съставени междинни и окончателен доклади
Индикатор 16 Дейност 4: Бр. проведени процедури за избор на изпълнител
Индикатор 17 Дейност 2: Брой обучени служители за разработване и прилагане на стратегии и планови документи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз