Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0038-C0001
Номер на проект: A12-22-28
Наименование: Повишаване на административния капацитет и професионалната компетентност на човешките ресурси в община Ветово, чрез провеждане на обучения
Бенефициент: Община Ветово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 24.04.2013
Дата на приключване: 24.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Ветово
Описание
Описание на проекта: Повишаване на капацитета на служителите в община Ветово, чрез провеждане на обучения
Дейности: Дейност 0. Управление на проекта  Сформиране на екип за управление на проекта  Изготвяне на граждански договори с екипа на проекта и и разпределение на задълженията и отговорностите;  Изготвяне на граждански договор с външен експерт  Изготвяне на правила за изготвяне и съхранение на документите;  Изготвяне на график на обществените поръчки.
Дейност 1. Подготовка на документации за провеждане на обществени поръчки по ЗОП  Подготовка на техническо задание, методика за оценка и правна рамка за провеждане на обществени поръчки, с оглед реализация на дейности 2, 3 и 4;  Приемане на документацията  Провеждане на процедури, съгласно българското законодателство;  Избор на изпълнител;  Сключване на договори с изпълнители.
Дейност 2. Провеждане на обучения за професионално развитие от Института по публична администрация. Обученията заложени в проекта са по следните направления: - управленски умения в администрацията; - управление на човешките ресурси; - правни аспекти и управление на административната дейност; - финансово-стопанско управление; - е-правителство: изграждане и умения. В рамките на тази дейност ще бъдат проведени обучения на служители от община Ветово, които ще се организират от лектори на Института по публична администрация. Обученията покриват 9 теми, по посочените по горе направления, както следва: - Семинар: Административна стилистика (ПР-4); - Курс „Управление и оценка на изпълнението” (ЧР-2); - Модул: Организационно развитие, управление на промяната (УА-5) - Курс „Новите моменти при извършването на одитите за съответствие на финансовото управление и одитите за заверка на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия” (ФС-3); - Курс: Вътрешен и външен одит (ФС-4); - Семинар: Изграждане на среда за практическо прилагане на закона за електронното управление (ИТО-2); - Курс: Електронни таблици с MS EXCEL (напреднали ИТО 9); - Курс: Обмен на данни между MS EXCEL и MS Word (напреднали ИТО 11); - Курс: Презентационни умения. MS POWER POINT (БАЗОВ КУРС ИТО-23) Планираните курсове на обучение по тези теми са 56 на брой и чрез тях ще бъдат обучение 24 общински служители. Продължителността на курсовете варира от 1,5 дни до 3 дни, като същите ще се провеждат в базата на Института по публична администрация в Банкя.
Дейност 3. Провеждане на обучения за развитие на умения за работа в екип на тема: „Изграждане, управление, развитие и работа в екип”. Планираното в тази дейност обучение ще се организира и проведе от външна фирма. В рамките на тази дейност ще бъде проведено обучение на служители от община Ветово и кмета, което ще се организира от външна обучителна организация и ще е с продължителност 3 дни, с откъсване от работата. Общият брой на служителите заявили участие за този курс на обучение е 34. За постигане на оптимални условия за обучение, предвид броя на служителите, заявили участие за това обучение и с оглед да не се нарушава нормалната работа на администрацията ще се проведат 2 обучения по 17 човека. Организацията и провеждането на курса ще бъдат на външна обучителната организация и ще се съгласуват с бенефициента.
Дейност 4. Провеждане на обучение за подобряване на координацията в администрацията на тема: „Ефективни механизми и добри практики при провеждане на вътрешна и външна координация в общината и между структурите на държавната администрации”. Планираното в тази дейност обучение ще се организира и проведе от външна фирма. Темата на обучението е формулирана в съответствие с указанията за допустимост в Насоките за кандидатстване по тази процедура и включена в анкетно допитване до общинските служители. В рамките на тази дейност ще бъде проведено обучение на служители от община Ветово, които ще се организира от външна обучителна организация. Обученията е на тема: „Ефективни механизми и добри практики при провеждане на вътрешна и външна координация в общината, и между структурите на държавната администрации”, с продължителност 2 дни. Общият брой на служителите заявили участие за този курс на обучение е 20. За постигане на оптимални условия за обучение, предвид броя на служителите, заявили участие за това обучение и с оглед да не се нарушава нормалната работа на администрацията ще се проведат 2 обучения по 10 човека. Организацията и провеждането на курса ще бъдат възложени на външна обучителната организация и ще се съгласуват с бенефициента.
Дейност 5. Дейности за информация и публичност В рамките на тази дейност ще се:  проведе откриваща конференция за представяне на целите на проекта с участието на представители на всички заинтересовани страни. За участниците ще се подготвят и предоставят необходимите рекламни и информационни материали.  проведе заключителна конференция за представяне на резултатите от проекта с участието на представители на всички заинтересовани страни. За участниците ще се подготвят и предоставят необходимите рекламни и информационни материали.  изготвят банери, рекламни и информационни материали (папки, химикалки) за постигане на публичност на проекта и неговото финансиране;  публикуват рекламни съобщения в национална печатна/електронна един медия.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 77 223 BGN
Общ бюджет: 55 537 BGN
БФП: 55 537 BGN
Общо изплатени средства: 55 044 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 55 537 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 076 BGN
2014 30 968 BGN
2015 0 BGN
55 044 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 47 207 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 464 BGN
2014 26 323 BGN
2015 0 BGN
46 787 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 331 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 611 BGN
2014 4 645 BGN
2015 0 BGN
8 257 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 По Дейност 1 - Изготвени документация за обществена поръчки
Индикатор 5 По Дейност 1 - Обявена обществена поръчки по ЗОП
Индикатор 6 По Дейност 2 - Общ брой участници в обученията
Индикатор 7 По Дейност 2 - Брой проведени обучения по проекта
Индикатор 8 По Дейност 2 - -% от обучените, получили сертификат
Индикатор 9 По Дейност 3 - Общ брой участници в обученията
Индикатор 10 По Дейност 3 - Брой проведени обучения (по проекта)
Индикатор 11 По Дейност 3 - % от обучените, получили сертификат
Индикатор 12 По Дейност 4 - Общ брой участници в обученията
Индикатор 13 По Дейност 4 - Брой проведени обучения - по проекта
Индикатор 14 По Дейност 4 - % от обучените, получили сертификат
Индикатор 15 По Дейност 5 - Брой проведении конференции
Индикатор 16 По Дейност 5 - Брой разпространени прессъобщения
Индикатор 17 По Дейност 5 - Брой изработени банери
Индикатор 18 По Дейност 5 - Брой публикувани платени съобщения в медиите
Индикатор 19 По Дейност 5 - Брой разработени и разпространени информационни и рекламни материали (презентации, папки химикалки)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз