Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0004-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Транснационално сътрудничество за разработване на интегрирани модели за социално включване на уязвими етнически общности, с фокус върху ромите
Бенефициент: СНЦ "Форум за гражданска солидарност - Чирпан"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 22.04.2013
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Осъществяване на транснационално сътрудничество за обмяна на опит, знания, умения, идеи и програми между държави - членки на ЕС за развитие на човешките ресурси.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта Дейността е необходима за гарантирането на успешното управление на проекта. Накратко тя предвижда реализирането на под-дейности като: сформиране на екип, среща между партньорите и разпределяне на отговорностите и др.
2. Организиране и провеждане на кръгла маса с представители на заинтересованите организации в областта на социалното включване за дискутиране на основните предизвикателства и определяне на обхвата на проучването на формите и моделите на социалното в Накратко дейността включва организиране и провеждане на кръгла маса с представители на заинтересованите организации в сферата за дискутиране на основните предизвикателства и определяне на обхвата на проучването на формите и моделите за социалното включване на уязвими етнически общности, с фокус върху ромите в България и Испания.
3. Извършване на координирано съвместно проучване на моделите на социалното включване на уязвими етнически общности, с фокус върху ромите в двете държави Тази дейност на проекта обхваща провеждане на 2 паралелни проучвания, чието предназначение е да установят състоянието и тенденциите в моделите на социалното включване на уязвими етнически общности, с фокус върху ромите в България и Испания и да идентифицират добрите практики по предмета на проекта в рамките на двете държави.
4. Изготвяне на анализ на база резултатите от проучването и предлагане на модели за трансфер на прилаганите практики в двете държави; Накратко дейността предвижда изготвяне на: сравнителни модели на идентифицираните модели за социално включване на уязвими етнически общности, с фокус върху ромите; съвместно идентифициране, подбор и трансфер (адаптиране) от страна на партньорите на конкретните добри практики и др.; На основата на разкритите тенденции и предизвикателства в двете държави, ще бъдат изготвени анализи за прилагането на добрите практики в България и Испания.
5. Провеждане на обучения за установените на база анализа добри практики и моделите на тяхното прилагане Накратко дейността предвижда: провеждане на обучения, включително посещения за обмяна на опит и обмяна на служители на представители на заинтересованите страни за представяне на установените на база анализа добри практики и моделите на тяхното прилагане, както и обмен на експерти между 2-те партньорски организации чрез провеждане на работни посещения.
6.Разпространение и обмяна на информация и опит от идентифицираните добри практики и опит в двете държави, включително чрез публикации, организиране на събития, изграждане и/или включване в партньорски мрежи. Накратко дейността предвижда: организиране на дискусионен форум (конференция/семинар) за обобщаване на резултатите от дейностите и провеждане на съвместни консултации. Важен акцент в реализирането на дейността е и: съвместното разработване на практически ръководства, наръчници, методология за прилагане на идентифицираните добри практики от идентифицираните от предходните дейности интегрирани модели за социално включване на уязвими етнически общности, с фокус върху ромите.
7. Информиране и публичност на проекта Накратко дейността предвижда реализирането на конкретни мерки за информиране и публичност по отношение на конкретните цели, дейности и резултати на проекта, като: провеждане на въвеждаща и заключителна конференция за началото и старта на проекта за представяне на целите и дейностите на проекта на всички заинтересовани страни - представители на бизнеса, местни власти, обучителни институции, крайни потребители на услуги, публични и неправителствени организации в съответната сфера на дейност; Разпространение на информация за резултатите от проекта; публикуване на информация в социалните мрежи и на уеб страницата на проекта.
8. Одит на изпълнението на проекта Изпълнението на дейността има за цел да се предостави независимо мнение относно следните въпроси: разходите по проекта са действително извършени и допустими, в съответствие с изискванията на регламентите на ЕС и националното законодателство, дейностите по проекта са извършени в съответствие с принципите на добро финансово управление.
Партньори
Партньори:
АСОЦИАЦИЯ „Българска асоциация в Теулада – Морайра”
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 297 647 BGN
Общ бюджет: 282 063 BGN
БФП: 282 063 BGN
Общо изплатени средства: 282 054 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 282 063 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 121 665 BGN
2014 160 389 BGN
2015 0 BGN
282 054 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 239 753 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 103 416 BGN
2014 136 330 BGN
2015 0 BGN
239 746 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 309 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 250 BGN
2014 24 058 BGN
2015 0 BGN
42 308 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 4 Брой проведени проучвания по проект 0004
Индикатор 5 Брой разработени анализи по проект 0004
Индикатор 6 Брой проведени работни посещения по проект 0004
Индикатор 7 брой експерти, включени в посещенията по проект 0004
Индикатор 8 Брой разработени практически наръчници и ръководства по проект 0004
Индикатор 9 Брой организирани и проведени конференции, кръгли маси, семинари, дискусии по проект 0004
Индикатор 10 Брой публикации и др. по проект 0004
Индикатор 11 Брой създадени интернет страници за за целите на проекта и популяризиране на резултатите от проекта сред широката общественост
Индикатор 12 Извършен одит на изпълнението на проект 0004


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз