Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0069-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: НОВО НАЧАЛО Стартиране на иновативни социални услуги за хората с увреждания в Бургас
Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "СОЦИАЛЕН ЦЕНТЪР БУРГАС"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 22.04.2013
Дата на приключване: 01.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Осъществяване на трансграничен обмен на идеи и реални социални практики насочени към пълноценно включване на хората с увреждания в обществения живот.
Дейности: Д8. Създаване и стартиране на Комисия за работа по проекта. Ще се сформира Комисия, състояща се от представители на всички заинтересовани страни:Сдружение „Социален център Бургас“, община Бургас, потребители на услугата“социален асистент”, представители на персонала, „АДО Икарус“. Тази Комисия ще бъде заета и отговорна за последващите действия, постоянната оценка и, ако е необходимо с корекции на дейността.
Д2. Организация на посещение за обмяна на опит в Белгия Посещението за обмяна на опит ще бъде организирано в началната фаза от работата по проекта. Целта е българските експерти и участниците в управлението на проекта да се запознаят с моделите, практиката и опита на белгийския партньор, а също и да научат за други подобни практики в Белгия и други страни в Европейския съюз.
Д9. Предоставяне на обслужване от “социален асистент” за потребителите с увреждания. След подбор и обучение на лица, които да станат титуляри на личен бюджет за асистенция, след подбор и обучение на социални асистенти предлагането на постоянна подкрепа може да започне. На определен етап ще бъде извършено и тестване на системата за лична комуникация. Организацията и качеството на предоставяните услуги ще следи Комисията по дейността.
Д3. Подбор и обучение на лица с увреждания, които ще се обучават да използват личен бюджет за асистенция. Да се подбере и обучи група от 25 лица с увреждания от град Бургас, които желаят да бъдат независими и искат да се придобият умения за това, как сами да организират подкрепа за себе си чрез използване на личен бюджет за асистенция.
Д10. Организация на пет партньорски срещи Да се организират 5 партньорски срещи свързани с изпълнението на дейностите по проекта: едно посещение за обмяна на опит в Белгия; обучение на потребителите и обучение за кандидатите за социални асистенти, стартираща и заключителна конференция.
Д12. Организация на заключителна конференция, отворена за всички страни по проекта, в Бургас в края на проекта. В края на работата по проекта ще се проведе еднодневна конференция. Тя ще бъде организирана за информиране всички страни по проекта, социалния сектор, местната и държавна власти и обществото като цяло за опита и резултатите на социалния експеримент в Бургас.
Д1. Органиация на стартираща конференци за експерти в Бургас. Веднага след стартирането на проекта ще бъде организирана стартираща конференция за информиране на всички местни заинтересовани среди за проекта и чрез него ще се мотивират те да допринесат за успешната реализация на този социален експеримент.
Д7. Извършване на проучвателна дейност във връзка с превод, адаптиране към българските условия, инсталиране и тестване на „Система за лична комуникация“, като тази, която се използва в Белгия Да се направи специализирано изследване на съществуващата и работеща система за лична комуникация, използвана от белгийския партньор. Да се адаптира към българските условия чрез превод и други специализирани действия и да се подготви за тестване от хората с увреждания в Бургас.
Д4. Измерване качеството на живот на подбраните потребители. За да се отчете реално, какви са резултатите от прилагане на целия проект, ще бъде направено измерване на качеството на живот на потребителите. Това ще бъде направено в началото и края на проекта. Това ще бъде направено с помощта на специален инструмент. Този инструмент е създаден в университета в гр. Гент / Белгия/ и се базира на концепция, развита от проф. Робърт Шалок.
Д11. Подготовка, отпечатване и разпостранение на Ръководство за въвеждане на системата за Личен бюджет за асистенция в България. През периода на реализация на проекта ще бъде подготвено Ръководство и ще бъде отпечатано. То ще съдържа следните точки: Общо въведение в системата на директно плащане и личен бюджет за асистенция; Модели на добри практики свързани със Системата на личните бюджети за асистенция и как да се управляват те най- ефективно; Оценка и поуки от социалния експеримент в Бургас; Предложение и препоръки за разпостранение и мултиплициране на Системата на лични бюджети в България.
Д6.Обучение, подготовка и назначаване на социални асистенти Да се обучи и тренира група от 25 лица, желаещи да работят като социални асистенти, които да предлагат постоянна помощ и подкрепа на определен брой лица с увреждания в Бургас.
Д5.Подбор на кандидати за работа като социални асистенти Професията „социален асистент“, такава каквато е заложена в този експеримент изисква серия от специфични човешки и социални умения. Ето защо подбора на най-подходящите асистенти е съществено за успеха на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 161 390 BGN
Общ бюджет: 142 005 BGN
БФП: 142 005 BGN
Общо изплатени средства: 141 993 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 142 005 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 32 278 BGN
2014 44 540 BGN
2015 65 174 BGN
141 993 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 120 704 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 27 436 BGN
2014 37 859 BGN
2015 55 398 BGN
120 694 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 301 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 842 BGN
2014 6 681 BGN
2015 9 776 BGN
21 299 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 4 Брой изработени Ръководства по проект 0069
Индикатор 5 Брой адаптирана , преведена и тествана Система за лична комуникация
Индикатор 6 Брой измервания на качеството на живот


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз