Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0203-C0001
Номер на проект: A12-22-188
Наименование: Повишаване на професионализма на служителите от общинска администрация Криводол чрез обучение
Бенефициент: ОБЩИНА КРИВОДОЛ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 23.04.2013
Дата на приключване: 23.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Криводол
Описание
Описание на проекта: Повишаване на професионализма на служителите от общинска администрация Криводол чрез обучение.
Дейности: Дейност 1 - Обучение в курсове и семинари провеждани от ИПА. Предложенията за обучения са по данни от Каталог 2013 год. на ИПА. Ще бъдат проведени следните семинари и курсове в ИПА: 1. Стратегически мениджмънт в държавната администрация - УА-1 2. Превенция на корупционния риск - УА-2 3. Организационно развитие. Управление на промяната - УА-5 4. Управление на конфликти и техники за разрешаване на проблеми - ЧР-4 5. Практически аспекти в работата на звената по човешки ресурси - ЧР-6 6. Практически умения за ефективни комунукации - ЕФ-8 7. Новите моменти при извършването на одитите за съответствие при финансовото управление и одитите за заверка на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия - ФС-3 8. Административно обслужване - ИТО-4 9. Електронни таблици с MS Excel - ИТО -8 10. Обмен на данни между MS Excel и MS Word - ИТО – 11 11. Оценка на риска на проекти с помощта на MS Excel - ИТО-16 12. Презентационни умения, MS Power Point, базов курс - ИТО- 23 13. Управление изпълнението на проекти с MS Project ИТО- 25 14. Делови умения - участие в работни срещи, дискусии и посещение (на английски език) - ЧЕО-4
Дейност 2 - Обучения в центрове за професионално обучение и други обучителни предприятия. За нуждите на общината е необходимо провеждането на следните обучения: 1. Обучение по AutoCAD 2. Организационна култура 3. Управление на времето 4. Мотивация на персонала
Дейност 3 - Подготовка на тръжни документации и провеждане на процедури по ЗОП. Дейността се свежда за:  Разработване на тръжна документация, изготвяне на решение за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка. Изпращане на обявление;  Избор на оценителна комисия. Разглеждане, оценка и класиране на офертите.  Определяне на изпълнител на обществената поръчка. Изпълнението на тази дейност ще се осъществи от Община Криводол.
Дейност 4 - Провеждане на кампании за информираност и публичност. Дейностите за осигуряване на информация и публичност за проекта ще се извършват по време на реалното му изпълнение и ще включват дейности за подготовка, публикуване и разпространение на материали, популяризиращи приноса на Европейския съюз за проекта. Дейността по информираност и публичност ще бъде възложена на външен изпълнител с процедура по ЗОП. Дейността ще включва: 4.1.Провеждане на две пресконференции – първата ще се проведе след подписване на договара за изпълнение на проекта и втората - при приключване на проекта и оповестяване на резултатите от него; 4.2. Доставка на 50 бр. USB, с поставено лого на ОПАК и EU с рекламна и приложна цел. 4.3.Изработване на интернет банери – 2 броя; 4.4.Изготвяне и разпространение на информационни брошури с цел публичност на самия проект и неговото финансиране – 400 бр; 4.5.Изготвяне и изпращане на бюлетини по интернет поща – 6 броя - на всеки два месеца.
Дейност 5 - Управление на проект. Екипът за управление на проекта ще управлява, следи и контролира обхванатите от проекта дейности в следните области на проекта:  Обхват;  График на изпълнение;  Изпълнение на бюджета;  Качеството на провежданите обучения;  Човешките ресурси в проекта;  Комуникациите в проекта. В задълженията на екипа за управление е и провеждането на постоянен мониторинг на обученията.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
МТК ЗНАНИЕ
"НАУТИЛУС ДИЗАЙН" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 41 176 BGN
Общ бюджет: 36 052 BGN
БФП: 36 052 BGN
Общо изплатени средства: 36 052 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 36 052 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 235 BGN
2014 27 817 BGN
2015 0 BGN
36 052 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 30 645 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 000 BGN
2014 23 645 BGN
2015 0 BGN
30 645 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 408 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 235 BGN
2014 4 173 BGN
2015 0 BGN
5 408 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители в администрацията
Индикатор 5 Обучени служители в администрацията От тях жени
Индикатор 6 Изработени интернет банери;
Индикатор 7 Проведени пресконференции;
Индикатор 8 Разработени и разпространени информационни брошури;
Индикатор 9 Изготвени бюлетини, изпратени по електронна поща
Индикатор 10 USB с лого на ОПАК и EU


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз