Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0144-C0001
Номер на проект: A12-22-119
Наименование: Чрез обучение към модерна и ефективна общинска администрация Лясковец
Бенефициент: Община Лясковец
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 23.04.2013
Дата на приключване: 23.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Лясковец
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета и подобряване на компетенциите на общинските служители в община Лясковец за модерно, ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните задължения.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от двама члена – ръководител и счетоводител. На първата среща на екипа ще бъде детайлизиран плана за действие и конкретните ангажименти на членовете на екипа, ще бъде уточнен график за ежемесечните срещи на екипа. Ежемесечните срещи ще отчитат напредъка по изпълнение на проекта, резултатите от изпълнението на проекта, констатирани евентуални пропуски, несъответствия и мерки за преодоляването им. Екипа за управление е изцяло ангажиран с организация на проектните дейности, съблюдаване резултатите от тях и отчитането им.
Дейност 2. Изготвяне на тръжна документация за избор на изпълнители на проектни дейности В процеса на изпълнение на дейността се предвижда да бъде избрана фирма, която ще има за задача да изготви тръжните документи по предвидените процедури по проектното предложение. Като избора на фирмата ще бъде извършен чрез директно договаряне съгласно изискванията на ЗОП. Задълженията на фирмата са да подготви документации за обществени поръчки, както следва: 1. Изготвяне на документация за избор на изпълнител за изпълнение на процедура съгласно изискванията на ЗОП за провеждането на „Обучения по проект по обособени позиции: Обособена позиция 1 „Обучения по ключови компетентности” Обособена позиция 2 „Компютърни обучения” Обособена позиция 3 „Провеждане на обучение по Английски език” 2. Изготвяне на документация за избор на изпълнител за „Изпълнение на дейности за информация и публичност по проекта” съгласно изискванията на ЗОП.
Дейност 3. Обучения в Института по публична администрация /ИПА/ 3.1 Умения за набиране и подбор на служители в държавната администрация /сигнатура по Каталога на ИПА за 2013 ЧР-3/. В обучението ще бъдат включени 6 служители: Зам. Кмет, Директори на дирекции, Секретар, експерт човешки ресурси от община Лясковец. Продължителността на обучението е 2 дни, 16 часа. Целта е служителите да получат теоретични познания за набирането и извършване подбор на служители в държавна администрация. 3.2 Връзки с обществеността /сигнатура по Каталога на ИПА за 2013 ЕФ-3/. В обучението ще бъдат включени 4 служители на общинска администрация. Обучението е с продължителност 2 дни, 16 часа. Целта на обучението е да формират и развият практически умения за ефективна работа с медиите. 3.3 Система за управление на информационната сигурност на административното звено /сигнатура по Каталога на ИПА за 2013 ИТО-3/. В обучението ще бъдат включени 6 бр. служители на ръководни длъжности и експерти от звената, които поради спецификата на работата си представят общината на различни форуми. Обучението е с продължителност 1.5 дни, 12 часа. Целта на обучението е да се запознаят със системата за управление на информационната сигурност на административното звено. За участниците в обучението са предвидени командировъчни в размер според Наредбата за командировките в страната. Успешно преминалите курса на обучение участници ще получат сертификат.
Дейност 4. Обучения по ключови компетентности Обучения ще се проведат по следните теми: 4.1 Лидерски умения и екипна ефективност. В обучението ще се включат 40 служителя на общинска администрация Лясковец. Обучението ще е с продължителност 20 учебни часа, като ще се проведе под формата на изнесен тренинг чрез използване на интерактивни методи. Обучението е предвидено за всички ръководни длъжности в администрацията, както и за представители от различните дирекции. Целта е да формира и усъвършенства ключови управленски, оперативни и организационни умения на общинските служители, както и да подобри ефективността на екипната работа. 4.2 Етика в администрацията, социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти. В обучението ще се включат 30 служителя. Обучението ще е с продължителност 20 учебни часа. Обучението е предназначено за служители в общинска администрация. Целта на обучението е участниците да усъвършенстват уменията си за учене, да развият личностния си и професионален потенциал, да повишат гражданските, професионалните и социални знания и умения за ефективни преговори и справяне с конфликти. Успешно преминалите курса на обучение участници ще получат сертификат.
Дейност 5. Компютърни обучения 5.1 Компютърните приложения в ежедневната ни работа. Обучението ще включва запознаване с възможностите на MS Word, MS Excel за създаване на текстови документи и изготвянето на справки чрез електронни таблици. Работа в интернет среда и електронно подписани документи, с цел подготовка към предоставяне на електронни услуги по електронен път от кметствата и обвързаност с общинския център. В обучението ще бъдат включени 10 служителя, работещи в кметствата по населени места на територията на общината. Продължителността на обучението ще е 60 учебни часа. 5.2 Компетентности за електронно управление. В обучението ще бъде представена информация за електронно правителство, перспективи за развитие в общината, необходимия административен капацитет на служителите за електронно управление. Практически обучението ще е насочено към работа с електронно подписани документи, как да подаваме проектни предложения по електронен път. Миграционно компютърно обучение за преминаване към по-високи версии на WORD 2007-2010 Excel 2007-2010, презентиране с Power Point. В обучението ще бъдат включени 10 служителя, продължителността на обучението е 60 учебни часа. Успешно преминалите курса на обучение участници ще получат сертификат.
Дейност 6. Обучение Ниво А1 - Английски език В процеса на изпълнение на дейността се предвижда провеждане на обучителен курс Ниво А 1 - Английски език (начално обучени) на 15 служители от общинска администрация Лясковец, в рамките на 100 часа. С провеждането на началното обучение по английски език, ще се предостави възможност да бъдат обучени почти всички общински служители. За преминалите курса по английски език, за всеки един от служителите се предвижда да бъдат издадени сертификати.
Дейност 7. Дейности за информация и публичност Провеждане на две пресконференции: начална за представяне пред обществеността на целите, дейностите и очакваните резултати, заключителна, целяща представяне на постигнатите резултати и пресконференция в края на проекта за представяне на постигнатото по проекта. В процеса на реализация на проекта се предвижда да бъдат разпространени две прессъобщения в местни и регионални медии, като едно в началото и едно в края на проекта. Изработване на брошура със съдържаща информация за проекта и предвидените теми на обученията. Брошурите ще бъдат насочени към гражданите и общинските служители, с цел информиране за проектното предложение и предстоящите обучения. Изработка на банер - ще бъде поставен при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта и приноса на европейските структурни фондове. Изработка на семинарни папки /с името на проекта, задължителните реквизити за публичност/, които ще се използват за поставяне на материали от обучението, при провеждане на пресконференциите. Изработка на химикали с наименованието на Оперативната програма и логото на програмата - ще бъдат разпространяване на пресконференциите и обученията. Блок листи за писане с логото на програмата ще се предоставят на участниците в обученията и участниците в пресконференциите. Предвижда се да бъде изработена информационна табела, която ще бъде поставена на сградата на община Лясковец.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стик" ЕООД
Офис консумативи ООД
"НИДИ-2008" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 85 004 BGN
Общ бюджет: 75 134 BGN
БФП: 75 134 BGN
Общо изплатени средства: 75 134 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 75 134 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 001 BGN
2014 58 133 BGN
2015 0 BGN
75 134 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 63 864 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 451 BGN
2014 49 413 BGN
2015 0 BGN
63 864 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 270 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 550 BGN
2014 8 720 BGN
2015 0 BGN
11 270 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Общ брой служители повишили своите ключови компетенции
Индикатор 5 Общ брой на обучени служители по английски език
Индикатор 6 Служители, повишили своите компютърни умения
Индикатор 7 Служители, повишили своята мотивация за работа в общинска администрация
Индикатор 8 По Дейност 1 - сключени договори
Индикатор 9 По Дейност 1 - проведени работни срещи (по проекта)
Индикатор 10 По Дейност 2 - приемно предавателни протоколи и доклади за извършена работа
Индикатор 11 По Дейност 3 - обучени служители (по проекта)
Индикатор 12 По Дейност 4 - обучени служители - по проекта
Индикатор 13 По Дейност 5 - обучени служители: по проекта
Индикатор 14 По Дейност 6 - обучени служители (по проекта)
Индикатор 15 По Дейност 7 - организирани пресконференции
Индикатор 16 По Дейност 7 - изработени брошури
Индикатор 17 По Дейност 7 - изработка на банер
Индикатор 18 По Дейност 7 - изработка и разпространение на прессъобщения
Индикатор 19 По Дейност 7 - изработка на семинарни папки
Индикатор 20 По Дейност 7 - изработка на химикали
Индикатор 21 По Дейност 7 - изработка на блок листи за писане от минимум 20 листа
Индикатор 22 По Дейност 7 - изработка на информационни табели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз