Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0099-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Развитие чрез социално включване
Бенефициент: Фондация за регионално развитие
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 19.04.2013
Дата на приключване: 01.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Създаване на възможности за развитие и укрепване на социалната дейност на организации и официални структури към църквата чрез анализ и въвеждане на иновативни практики в областта на социалното включване на организации от Румъния, България и други европейски страни.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта Да се гарантира качествено изпълнение на всички дейности и постигане на очакваните резултати.
2 .Анализ на текущата социална дейност на Българската православна църква В хода на дейността ще се анализира социалната дейност на църковни организации и структури и ще се идентифицират основни проблеми и нужди на тези организации. Дейността ще се изпълнява от двама души – експерти анализи (теолози), които ще изготвят и определят система и ще предложат подход и инструменти за провеждане на анализа спрямо предмета на изследване и проектните цели. Експертите ще определят какви аналитични подходи/инструменти трябва да се комбинират, за да се стигне до желания краен резултат спрямо целите на проекта.
3. Анализ на социалната дейност на Румънската православна църква Експертите ще извършат детайлен анализ на социалната дейност на църквата в Румъния. Дейността се осъществява от 1 експерт анализи и 1 асистент анализи от Румъния. Румънският опит е от голямо значение за постигане на проектните цели. Привличането на експертите (1 теолог и 1 социолог) ще допринесе за реализиране на тази дейност.
4. Изследване на опита и събиране на добри практики, свързани със социалната дейност на църквите в други европейски държави Експертите ще извършат детайлен анализ на социалната дейност на църквите в различни европейски държави, като акцент ще бъде поставен върху социалната дейност на католическата църква в Италия поради богатия й опит в тази област, както и върху социалната дейност на протестантските църкви в Европа, които са едни от най-ефективните.
5. Осъществяване на работни посещения с цел обучение в Румъния В рамките на тази дейност се осъществят две работни посещения (всяко по 4 дни) в Румъния с цел провеждане на обучение в областта на социалната дейност. На всяко обучение ще присъстват по 5-ма представители на целевите групи от България, по 5-ма представители на целевите групи от Румъния. Обученията ще бъдат проведени от 1 експерт богослов от България, 2-ма експерти и 1 асистент обучения от Румъния.
6. Осъществяване на работни посещения с цел обмяна на опит и добри практики в Италия; В рамките на тази дейност ще се осъществят 2 работни посещения за по 4 дни в Италия с цел провеждане на специфично обучение в областта на социалната дейност. Посещението на целеви групи от България и Румъния в Италия е изключително важно за повишаване на капацитета им при разработване на социални проекти, подпомагащи дейността на църквата.
7. Изработване на стратегия за социалната дейност на църквата. За съставянето на стратегията ще бъдат ангажирани 5-ма експерти (2 теолози от България, 1 теолог, привлечен от страна на ФРР от Италия, поради богатия му опит в тази област, 1 юрист-консулт с опит в областта на управлението на проекти финансирани от ЕС от Румъния и 1 специалист с опит в управление на проекти финансирани от ЕС от Италия,) които ще проучат социалните практики в държави страни-членки на ЕС.
8. Организиране на обучителен семинар в България Семинарът е за около 20 души, с продължителност 4 дни в София. Ще бъдат поканени 2-ма лектори от България и 2-ма лектори от Румъния. На семинара ще присъстват също минимум 5-ма представители на целевите групи от България и 4-ма представители на целевите групи от Румъния и представители на други заинтересовани страни.
9. Дейности за информация и публичност Дейността включва организиране на встъпителна конференция за представяне на проекта, изработване на 20 мин. филм за популяризиране на проекта и представяне на добри практики на социалната дейност на българската и румънската църкви, осъществявани от организации на местно ниво.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 196 056 BGN
Общ бюджет: 177 700 BGN
БФП: 177 700 BGN
Общо изплатени средства: 177 700 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 177 700 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 39 211 BGN
2014 138 489 BGN
2015 0 BGN
177 700 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 151 045 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 329 BGN
2014 117 716 BGN
2015 0 BGN
151 045 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 655 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 882 BGN
2014 20 773 BGN
2015 0 BGN
26 655 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 2 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 3 Брой сключени договори с екипа на проекта
Индикатор 4 Брой сключени договори с експерти
Индикатор 5 Брой проведени срещи на екипа на проекта и изготвени протоколи от срещите
Индикатор 6 Брой проведени срещи между експертите и екипа на проекта
Индикатор 7 Брой идентифицирани целеви групи по проекта
Индикатор 8 Присъствени списъци от обученията в Румъния и Италия
Индикатор 9 Брой пресконференции - 0099
Индикатор 10 Брой изработени филми - 0099
Индикатор 11 Брой публикувани информационни материали
Индикатор 12 Брой публикации в медиите за популяризиранена проекта
Индикатор 13 Брой записани копия на ДВД на 20 мин. филм
Индикатор 14 Брой изготвени анализи на социалната дейност на БПЦ и РПЦ
Индикатор 15 Брой работни посещения в Румъния и в Италия - по 2
Индикатор 16 Брой изработени стратегии за социалната дейност на църквата
Индикатор 17 Отпечатана и разпространена стратегия
Индикатор 18 Брой регистрирали се участници в създадена фейсбук мрежа
Индикатор 19 Брой посещения в страницата на Богословски факултет – bg- bogoslovite
Индикатор 20 Брой информирани целеви групи и други заинтересовани страни
Индикатор 21 Брой присъствали журналисти
Индикатор 22 Брой добри практики заснети във филма
Индикатор 23 Брой излъчвания на филма


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз