Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0069-C0001
Номер на проект: A12-22-62
Наименование: ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НОВИ ПАЗАР
Бенефициент: Община Нови пазар
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 22.04.2013
Дата на приключване: 22.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Нови пазар
Описание
Описание на проекта: Подобряване професионалната компетентност на служителите в общинска администрация Нови пазар за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им чрез провеждане на обучения.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта. Дейността гарантира успешното управление на проекта. Състои се от следните компоненти: • Формиране на екип за управление на проекта в състав Ръководител на проекта и Счетоводител. Ръководителят на проекта отговаря за цялостното управление на проекта, планиране и контрол при изпълнение на предвидените дейности, подготовката на тръжна документация за възлагане изпълнение на дейности на външни изпълнители, наблюдение и контрол на изпълнението на дейности от външни изпълнители, планиране и организация на отчетната дейност по проекта, подготовка на изисквани доклади за изпълнението, наблюдение на планираните разплащания и други управленски дейности. Счетоводителят на проекта носи отговорност за финансовата отчетност на проекта като следи, контролира и изготвя необходимата финансова документация и оперативно отговаря за разплащанията по проекта. Екипът по управление на проекта подготвя и подава своевременно необходимите за целите на отчитането технически и финансови отчети, окомплектовани със съответната приложима документация и осъществява координация и комуникация с УО на ОПАК и всички лица имащи отношение към изпълнение на отчетните дейности (ИПА, обучаващи институции, целеви групи, обучители и т.н).
Дейност 2. Подготовка на документация за и провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител за осъществяване дейностите за информация и публичност. Дейността е свързана с изготвяне на Техническо задание и документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител за осъществяване дейностите за информация и публичност. Процедурите за избор на изпълнител ще бъдат организирани и проведени в съответствие с разпоредбите на законодателството за възлагане на обществени поръчки, Указанията на Агенцията по обществени поръчки и на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет” при спазване разпоредбите на Общи насоки за избягване на конфликта на интереси по смисъла на чл. 52 от Регламент (ЕО)1605/2002 за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от структурните и Кохизионния фондове на ЕС.
Дейност 3. Дейности за информация и публичност Чрез тази дейност обществеността ще получи информация за целите, дейностите и резултатите от проекта в съответствие с изискванията за популяризиране на помощта на Оперативна програма „Административен капацитет” и Европейския социален фонд, съгласно Регламент на Комисията (EО) № 1828/2006 при изпълнение на проекти, финансирани от ЕСФ. Ще бъде планирана и проведена информационна кампания, включваща провеждане на начална пресконференция за запознаване служителите и обществеността с целите и очакваните резултати от проекта, публикуване на 2 прессъобщения в регионални ежедневници (в началото на проекта и в последния месец на неговото изпълнение с информация за цели и очаквани резултати) и заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проекта. Ще бъдат изработени следните информационни материали: • Информационна табела; • Брошури, представяща целите на проекта и планираните резултати от неговото изпълнение; • Брошури, представяща резултатите от изпълнението на проекта; • Плакати за повишаване на информираността на целевата група – служители на общинските администрации, както и на гражданите, посещаващи сградата на общинска администрация Нови пазар. Също така, като комуникационен канал за разпространение на информация за дейностите и резултатите от проекта, ще бъде използвана и интернет страницата на общинската администрация, на която ще бъде публикувана информация за проекта и неговите цели.
Дейност 4. Провеждане на обученията по каталога на Института по публична администрация (ИПА) за 2013 г. Дейността е насочена към обучения на служителите в общинска администрация Нови пазар за повишаване на техния капацитет. Обученията ще се провеждат от ИПА след подаване на Заявка от община Нови пазар за одобрените от УО на ОПАК обучения от Каталога за 2013 г., предварително ще се разработят графици за провеждане на обученията, администриране и осигуряване на присъственост. За целите на непрекъсването на работния процес и поради факта, че служителите от общинска администрация следва да бъдат обучавани в работно време ще се изготви точен и конкретен план за посещение. В рамките на проведено проучване за определяне на нуждите от обучение на служителите на общинска администрация Нови пазар, е идентифицирана потребност от подобряване и повишаване компетентностите за работа чрез провеждане на обучения в следните курсове: Обучение за работа с програмното приложение на Microsoft Office ‘MS Excel’ Съвременните начини на обработка, споделяне, предоставяне и представяне на информация налага постоянно усъвършенстване на уменията за работа и запознаване с новите функционалности на програмните приложения от типа на ‘MS Excel’. В рамките на обучението, ще участват общо 5 служители от Дирекция „Обща администрация” /състояща се от отдел „Финансово-стопанска дейност и управление на собствеността” и отдел „Административно-правно, нормативно и информационно обслужване”/, Дирекция „Специализирана администрация” /състояща се от отдел „Териториално селищно устройство и програми, проекти, екология и земеделие”, отдел „Хуманитарна политика” и отдел „Местни данъци и такси”. Обучение за работа с програмното приложение на Microsoft Office ‘MS PowerPoint’ Една част от служителите от Дирекция „Обща администрация” (състояща се от отдел „Финансово-стопанска дейност и управление на собствеността” и отдел „Административно-правно, нормативно и информационно обслужване”), Дирекция „Специализирана администрация” (състояща се от отдел „Териториално селищно устройство и програми, проекти, екология и земеделие”, отдел „Хуманитарна политика” и отдел „Местни данъци и такси” идентифицират потребност от участие в обучение за придобиване на базови умения за работа с ‘MS PowerPoint’. В рамките на това обучение общо 5 служители от гореизброените звена ще участват в обучения за придобиване на знания за основните изисквания и характеристики на мултимедийните презентации (ИТО-23). Обучение „Работа с електронно подписани документи” Все по-масовото внедряване на уеб-базирани информационни системи и приложения за достъп, съхранение, предоставяне и обмяна на документи и информация в частния и публичния сектор налага както постоянно надграждане на съществуващите знания и умения, така и придобиване на нови за работа с устройства и програми за електронен достъп и установяване на самоличността. В курса работа с електронно подписани документи (ИТО-25) ще участват общо 5 служители на общинска администрация Нови пазар от Дирекция „Обща администрация” състояща се от отдел „Финансово-стопанска дейност и управление на собствеността” и отдел „Административно-правно, нормативно и информационно обслужване”, Дирекция „Специализирана администрация” състояща се от отдел „Териториално селищно устройство и програми, проекти, екология и земеделие”, отдел „Хуманитарна политика” и отдел „Местни данъци и такси”. Обучение „Усъвършенстване на вътрешните комуникации в администрацията” Целта на това обучение е да се придобият и формират умения за по-добра вътрешна комуникация и за изграждане на стратегии за убеждаващо въздействие. То ще се проведе от ИПА (ЕФ-2), като темите на обучението включват изграждане на професионални умения за активно слушане и ефективно говорене, принципи на вътрешните комуникации, успешно представяне пред публика, техники за управление на комуникативни ситуации и водене на преговори, и др. Наличието на комуникативни умения и добре изградени и функциониращи комуникации в администрацията е необходимо условие както за изграждане на добра работна атмосфера и доверие между служителите, така и за повишаване на ефективността и ефикасността на извършваната от тях работа. В резултат на проведеното проучване за оценка на нуждите от обучение и предвид обстоятелството, че темата не е свързана с придобиване на знания и умения, необходими за изпълнение на конкретни задължения, участие в обучението са заявили 20 човека. В него ще бъдат включени служители от всички нива в общинската администрация от следните звена: от Дирекция „Обща администрация” състояща се от отдел „Финансово-стопанска дейност и управление на собствеността” и отдел „Административно-правно, нормативно и информационно обслужване”, Дирекция „Специализирана администрация” състояща се от отдел „Териториално селищно устройство и програми, проекти, екология и земеделие”, отдел „Хуманитарна политика” и отдел „Местни данъци и такси”, Кмет на община, зам. кметове, кметове на кметства и кметски наместници, сектор „Вътрешен одит” и главен архитект. Обучение „Управление на конфликтите и техники за разрешаване на проблеми” Обучението ще се проведе от Института по публична администрация (ЧР-4) Целта е преминалите обучението да бъдат запознати със същността и основните разновидности на конфликта в организацията, с източниците и симптомите на конфликта; да разполагат с идеи за възможните ползи и негативни ефекти от конфликтите; да познават различни групи методи и стратегии за справяне с конфликтите; да проблематизират собственото си поведение в условията на конфликт и посоките за необходимите промени; да могат да оценяват и градират поведението на ръководителя в условията на организационен конфликт. Участие в него са заявили общо 20 служители. Участници в обучението ще бъдат служители на ръководни и експертни длъжности от Дирекция „Обща администрация” състояща се от отдел „Финансово-стопанска дейност и управление на собствеността” и отдел „Административно-правно, нормативно и информационно обслужване”, Дирекция „Специализирана администрация” състояща се от отдел „Териториално селищно устройство и програми, проекти, екология и земеделие”, отдел „Хуманитарна политика” и отдел „Местни данъци и такси”, Кмет на община, зам. кметове, кметове на кметства и кметски наместници, сектор „Вътрешен одит” и главен архитект. Обучение „Управление на промяната, времето и стреса” Целта на това обучение е да се разясни кога и при какви обстоятелства се налага управление на промяната; да се развият умения за предвиждане на ефектите от промяната върху организацията и служителите, и разбирането на ролята на комуникацията в условията на промяна; да се представят техники за управление на промяната и да се усвоят умения за ефективно управление на хората и процесите в условията на промяна; да се усвоят правила за определяне на приоритети и стандарти за управление на времето; да се разяснят основни принципи и техники за справяне със стреса на работното място. Обучението ще се проведе от Института по публична администрация (ЧР-5) В това обучение ще участват общо 20 служители от Дирекция „Обща администрация” състояща се от отдел „Финансово-стопанска дейност и управление на собствеността” и отдел „Административно-правно, нормативно и информационно обслужване”, Дирекция „Специализирана администрация” състояща се от отдел „Териториално селищно устройство и програми, проекти, екология и земеделие”, отдел „Хуманитарна политика” и отдел „Местни данъци и такси”, Кмет на община, зам. кметове, кметове на кметства и кметски наместници, сектор „Вътрешен одит” и главен архитект.
Дейност 5. Подготовка на документация за и провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител/и за провеждане на обученията, които са извън каталога на ИПА. Дейността е свързана с изготвяне на Техническо задание и документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител за провеждане на обученията, които са извън каталога на ИПА. Процедурите за избор на изпълнител ще бъдат организирани и проведени в съответствие с разпоредбите на законодателството за възлагане на обществени поръчки, Указанията на Агенцията по обществени поръчки и на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет” при спазване разпоредбите на Общи насоки за избягване на конфликта на интереси по смисъла на чл. 52 от Регламент (ЕО)1605/2002 за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от структурните и Кохизионния фондове на ЕС.
Дейност 6. Провеждане на обученията извън каталога на ИПА Цялостното изпълнение на тази дейност ще бъде възложено на външен изпълнител. С оглед гарантиране на качествено провеждане на обученията, при провеждане на процедурата за избор на изпълнител ще бъдат поставени критерии за подбор (минимални изисквания, на които участниците трябва да отговарят) в съответствие с обема, сложността и стойността на обществената поръчка. На преминалите през обученията общински служители ще бъде издаден сертификат за участие в обучението. Обучение „Изграждане на практически умения за извършване на анализи, за аргументиране и убеждаване” В това обучение ще участват общо 50 служители от Дирекция „Обща администрация” състояща се от отдел „Финансово-стопанска дейност и управление на собствеността” и отдел „Административно-правно, нормативно и информационно обслужване”, Дирекция „Специализирана администрация” състояща се от отдел „Териториално селищно устройство и програми, проекти, екология и земеделие”, отдел „Хуманитарна политика” и отдел „Местни данъци и такси”, Кмет на община, зам. кметове, кметове на кметства и кметски наместници, сектор „Вътрешен одит” и главен архитект. Предвид проявения интерес и желание за участие, ще се проведат 2 обучения за по 25 участника. Обучение по „Административно право и ефективен контрол по установяване и прилагане на административните режими” Обучението е насочено към служители, чийто функции и компетентности изискват задълбочени познания в областта на административното право и административните режими. В това обучение ще участват общо 10 служители от Дирекция „Обща администрация” състояща се от отдел „Финансово-стопанска дейност и управление на собствеността” и отдел „Административно-правно, нормативно и информационно обслужване”, Дирекция „Специализирана администрация” състояща се от отдел „Териториално селищно устройство и програми, проекти, екология и земеделие”, отдел „Хуманитарна политика” и отдел „Местни данъци и такси”, Кмет на община, зам. кметове, кметове на кметства и кметски наместници, сектор „Вътрешен одит” и главен архитект.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 87 142 BGN
Общ бюджет: 71 425 BGN
БФП: 71 425 BGN
Общо изплатени средства: 71 425 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 425 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 428 BGN
2014 53 997 BGN
2015 0 BGN
71 425 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 711 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 814 BGN
2014 45 897 BGN
2015 0 BGN
60 711 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 714 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 614 BGN
2014 8 100 BGN
2015 0 BGN
10 714 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Дейност 1 - Проведени най-малко 12 работни срещи на проектния екип
Индикатор 6 Дейност 1 - Изпълнени проектни дейности
Индикатор 7 Дейност 1 - Постигане на заложените индикатори
Индикатор 8 Дейност 2 и Дейност 5 - Разработени пакети документи за провеждане на процедури за избор на изпълнители на Дейност 2 и Дейност 5 от проекта
Индикатор 9 Дейност 2 и Дейност 5 - Проведена процедура за избор на изпълнител за дейностите по информация и публичност
Индикатор 10 Дейност 2 и Дейност 5 - Проведена процедура за избор на изпълнител за провеждане на обученията извън каталога на ИПА
Индикатор 11 Дейност 2 и Дейност 5 - Сключени договори с избраните изпълнители.
Индикатор 12 Дейност 3 - информационни материали, публикувани на интернет страницата
Индикатор 13 Дейност 3 - Брой проведени конференции
Индикатор 14 Дейност 3 - Брой монтирани информационни табели;
Индикатор 15 Дейност 3 - Брой изработени и разпространени брошури;
Индикатор 16 Дейност 3 - Брой изработени и монтирани информационни плаката;
Индикатор 17 Дейност 3 - Брой направени публикации в регионален ежедневник
Индикатор 18 Дейност 4 - Брой обучения (ИТО-9)
Индикатор 19 Дейност 4 - Брой участници (ИТО-9)
Индикатор 20 Дейност 4 - Брой обучения (ИТО-23)
Индикатор 21 Дейност 4 - Брой участници (ИТО-23)
Индикатор 22 Дейност 4 - Брой обучения (ИТО-5)
Индикатор 23 Дейност 4 - Брой участници (ИТО-5)
Индикатор 24 Дейност 4 - Брой обучения (ЕФ-5)
Индикатор 25 Дейност 4 - Брой участници (ЕФ-5)
Индикатор 26 Дейност 4 - Брой обучения (ЧР-4)
Индикатор 27 Дейност 4 - Брой участници (ЧР-4)
Индикатор 28 Дейност 4 - Брой обучения (ЧР-5)
Индикатор 29 Дейност 4 - Брой участници (ЧР-5)
Индикатор 30 Дейност 6 - Брой обучения
Индикатор 31 Дейност 6 - Брой участници
Индикатор 32 Дейност 6 - Брой обучения (2)
Индикатор 33 Дейност 6 - Брой участници (2)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз