Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0191-C0001
Номер на проект: Д01-3899/08.04.2013
Наименование: „Заедно учим, заедно творим, заедно пътешестваме в Родината”
Бенефициент: СОУ "ВАСИЛ ВОДЕНИЧАРСКИ" С. ХАЙРЕДИН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.11.2012
Начална дата: 08.04.2013
Дата на приключване: 08.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Хайредин
Описание
Описание на проекта: Проекта трябва да подпомогне образователната интеграция на децата и учениците от ромската общност в община Хайредин чрез: - подобряване на условията за равен достъп до образова-ние и обучение; - засилване на мотивацията за участие в образователния процес; - допълнителни занимания с децата и учениците, за които българският език не е майчин.
Дейности: Дейност 1. Клуб „Моят роден край” Ще бъдат сформирани 2 клуба „Моят ро-ден край”: единият в СОУ „Васил Воденичарски” с 15 ученика от 5 до 9 клас, от които 5 от ромски произход; а другият в ОУ „Горан Червеняшки с 15 ученика от 1 до 4 клас, от които 13 от ромски произход. Заниманията ще включват изследване на природата около селото; събиране на материали; изготвяне на албум от всяко дете; изготвяне на сбирки за всяко училище; проучване на документи от историята на община Хайредин и посещение на библиотеката към читалище „Просвета” Хайредин. Ще проучат книги и други документи, които отразяват историята на община Хайредин. Всеки ученик ще направи родословно дърво за своята фамилия. Ще бъдат провеждани проучвания в окол-ността на селищата Хайредин и Михайлово. От събрания материал ще бъдат подготвени 2 изложби със снимки на различни природни обекти. Необходимо е закупуване на фотоапарат, фотоалбуми и други материали. Във всяко училище ще бъде проведена тематична вечер с участието на родители и ученици за представяне постиженията на участниците. С участниците в двата клуба ще бъдат проведени: - еднодневна екскурзия до природона-учния музей в гр.София - еднодневна екскурзия да Враца с по-сещение на историческия музей, - тридневна екскурзия до Велико Тър-ново и Етъра
Дейност 2. Група за допълнително обучение по БЕЛ в гимназиален етап В СОУ „В.Воденичарски” ще бъде сформирана група за допълнителна подготовка по български език и литература от 15 ученици, които изпитват затруднения при писмената комуникация на български език и това се отразява цялостно на обучението им и по други предмети. Учениците са от 9 до 11 клас, като 12 ученика са роми. Преподавателят ще раз-работи индивидуални планове за образова-телни цели за всеки ученик от съответната група. Предвидени са общо 82 допълнителни занятия през учебната година и през ваканциите. За всеки ученик ще бъдат закупени тетрадки, химикалки, учебни пособия, учебници и други материали. През пролетната ваканция ще бъде про-ведена еднодневна екскурзия до „Етъра“ и Музея на българското образование в Габрово.
Дейност 3. Допълнителни занятия по БЕЛ в начален и прогимназиален етап Ще бъде сформирани групи от ученици, които изпитват затруднения при писменото изразяване на български език. Преподавателите ще разработят индивидуални планове за образователни цели за всеки ученик от съответната група. В СОУ „В. Воденичарски” ще бъдат включени 15 ученици от 1 до 4 клас, като 8 деца са от ромски произход. В ОУ „Г. Червеняшки” ще бъдат включени 15 ученика от 1 до 4 клас, като 13 са от ромс-ки произход. Планираме по 60 учебни часа за всяка група – общо 120 часа занятия за групите от начален етап. В прогимназиалните класове ще бъдат формирани групи от ученици застрашени от отпадане от училище. Групите са съответно: в СОУ „В.Воденичарски” от 15 ученика от 5 до 8 клас, от които 8 от ромски произход и в ОУ „Горан Червеняшки” 15 ученика, от които 12 от ромски произход. Планираме 70 часа за всяка група – общо 140 часа занятия за групите от прогимназиален етап. За да е качествено и ефективно обучението трябва да включва използване на интерак-тивни методи. Затова планираме закупуването на лаптоп, интерактивна дъска, магнитни дъски, мултимедиен проектор и др. които ще бъдат използвани в учебния процес по всички дейности. За всеки ученик ще бъдат закупени тетрадки, химикалки, учебни пособия, игри за учениците от начален курс, табла, помагала и други материали.
Дейност 4. Допълнителни занятия по ма-тематика Дейността ще се реализира в СОУ „Васил Воденичарски” в ОУ „Горан Червеняшки”. 1. Групи за допълнителни занятия по математика за начален курс В СОУ „Васил Воденичарски” ще се формират групи от 15 ученици, които изпитват затруднения при усвояването на знанията по математика. Седем от тях са от ромски произход. Занятията ще се провеждат по 1 час седмично в учебно време. През дните на зимната и пролетната ваканция и през десет дни от лятната ваканция – по 2 часа на ден. Преподавателят ще разработи индивидуа-лен план за образователните цели във всеки клас. Планираме общо 60 учебни часа допълнителни занятия. В ОУ „Горан Червеняшки” ще се сформират групите от ученици, които изпитват затруднения при усвояването на знанията по математика. Учениците са 15, като 12 са от ромски произход. Ще се провежда допълнително обучение след учебните занятия. Занятията ще се провеждат по 1 час седмично в учебно време. През дните на зимната и пролетната ваканция и през десет дни от лятната ваканция – по 2 часа на ден – общо 60 ча-са. 2. Групи за допълнителни занятия по математика с деца от 5 до 8 клас Ще се сформира група от 15 деца в СОУ „Васил Воденичарски”, които изпитват затруднение при усвояването на знанията по математика. Осем от тях са от ромски произход. Заниманията ще бъдат 1 час седмично през учебно време и в дните през пролетната и лятната ваканция по 3 дневно- общо 70 часа. В ОУ „Горан Червеняшки” също ще се сформира група от 15 деца, които изпитват затруднения в обучението си по математика, като 13 са от ромски произход. Заниманията ще бъдат 1 час седмично през учебно време и в дните през пролетната и лятната ваканция по 3 дневно- общо 70 часа. Ще бъде определено входящото ниво в началото на дейността и учителите ще изготвят индивидуален план за постиженията на всяко дете. За всеки ученик ще бъдат закупени тетрадки, химикалки, учебни пособия и други материали. Активно ще се използва планираната за закупуване по проекта техника и оборудване.
Дейност 5. Фолклор, история и традиции на ромския народ Взаимното опознаване на културите на различните етноси е важна предпоставка за успешната образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Изучаването и представянето на ромския фолклор и традиции ще позволи на ромските деца да оценят наследеното духовно богатство от пред-ците им. Конкретно за ромската общност дейността е насочена от, една страна, към създаване на условия за запазване и развитие на тяхната идентичност и от друга страна – гарантирането на равния достъп в културния живот на обществото. Основен акцент ще бъде засилването на връзките между образованието и културата за да бъде улеснено и подобрено интегрирането на младите хора от ромската общност, за разширяване на възможностите за придобиване на нови знания и умения,необходими за активно участие в обществения живот. Всеки клуб ще работи по 68 учебни часа. Дейността включва запознаване с историята на ромите чрез изграждане на: 1. Клуб „Фолклор на етносите”, в който планираме да се изучават български и ромски песни, танци, предания и легенди в СОУ „В.Воденичарски”. Клубът ще включва 12 деца от 5 до 7 клас, като 6 от тях са от ромски произход. Общо 68 учебни часа. Ще бъде проведена викторина и програма, представяща наученото за 01.06 – ден на детето. 2. Клуб „Приложни изкуства”. Клубът ще бъде изграден към СОУ „В.Воденичарски”. Ще бъдат включени 15 деца – ученици от 4 до 11 клас, като 5 ще са от ромски произход . Общо 68 учебни часа. За 01.06 – ден на детето ще бъде проведена и ще бъде подготвена изложба, представяща работата на клуба. 3. Клуб „Народните традиции в багри и цветове” Ще бъде изграден клуб за изучаване на българските и ромските традиции в ОУ „Горан Червеняшки”, участници 15 ученика от първи до четвърти клас, от които 13 от ромски произход. Общо 68 учебни часа. Дейността включва запознаване с историята на ромите, пресъздаване в рисунки и апликации на моменти от бита на ромите По случай 8 април ще бъде проведена викторина на тема „История на ромите” с награди за участниците. Ще бъде организирана и изложба на пана и рисунки, които отразяват културната идентичност на ромите и техния бит. По случай Първи юни – Ден на детето, ще бъде проведен концерт, на който ще бъде представено наученото в областта на културното наследство на ромите. В работата на трите клуба активно ще се включват и родители роми, които ще споделят своя опит и знания. Те ще бъдат канени и на всички изяви на клубовете. Необходимо е закупуването на стативи, стилажи за картини, материали за празниците и др. С участниците в трите клуба ще бъде проведена тридневна екскурзия до Етъра за запознаване с българските народни занаяти и творчество. Ще бъде издадена информационна брошура „Народните традиции в багри и цветове” , която ще представи и популяризира събрания материал в трите клуба. Тираж – 400 броя
Дейност 6. Ученически форум театър Ще бъде сформирана група от 16 деца от 5-ти до 12 клас, като 8 от тях са от ромски произход. Сбирките на децата с актьорите експерти от партньора „Театър Цвете” ще бъдат веднъж месечно в рамките на 3 дни по 4 часа Това ще става в петък, събота и неделя. Занятия ще се провеждат и по време на лятната ваканция за една седми-ца. - допълнителна квалификация на педагоги-чески специалисти, свързана с методи за възпитание и обучение в мултикултурна среда – обучение в приложението на арт-методи в педагогическата работа. - обучение на двама учители Планираме и „зелено училище” за участниците в ученическия форум театър за 5 дни с 16 участника.
Дейност 7. Зелено училище Чрез зеленото училище ще продължим обучението на учениците през лятото и ще укрепим връзката им с училището. Продължителност - 8 дни. Ще бъдат включени 80 ученика от 2 до 11 клас от двете училища. Преподавателите и ръководителите на клу-бове ще предложат кои да са участниците, като критериите ще бъдат: - ученици подобрили резултатите си от обучението - ученици, които са се изявили в извънкласните дейности. Решението ще бъде взето на работна среща на екипа на проекта, преподавателите и ръководителите на клубове.
Дейност 8. Обучение на учители Педагогическата теория и практика непре-къснато се обогатява с нови добри практики, методи и техники на работа в междукултурна среда. Тяхното овладяване е проблем за повечето учители и затова планираме провеждане на 2 двудневни изнесени семинара за 30 учители, всеки с продължителност 16 учебни часа. Обучението ще бъде със силна практи-ческа насоченост. За лектори ще бъдат поканени преподаватели с богат опит в обучението на учители в областта на междукултурното обучение. Ще бъдат представени добри практики, ще се работи за овладяване на нови техники и методи на работа в мултикултурна среда, учителите ще имат възможност да поставят въпросите, които ги вълнуват и да обсъждат с преподавателите конкретни случаи от своята работа. След всяко обучение ще бъде провеждано еднодневно обучение, на което учителите отново ще имат среща със своите преподаватели Ще бъде предоставяна нова информация, добри практики в областта на образователната интеграция, ще се обсъждат проблемите и постиженията на учителите, ще се дискутират конкретни казуси. Обученията ще са със силна практическа насоченост, преподавателите ще правят анализ как е овладян и как се прилага преподавания материал. За началните учители ще бъдат организирани 3 двудневни обучения в Хайредин за 12 учители.
Дейност 9. Работа с родители Родителите са важен фактор, определящ отношението на децата и учениците от етническите малцинства към обучението. Планираме индивидуална работа с проблемни родители и с родители, които възпрепятстват децата си от редовно посещение на учебни занятия. По проекта ще работи експерт „Индивидуална работа с родителите”, който ще дава индивидуални консултации. Ще бъде назначен по един образователен медиатор на трудов договор към всяко училище. Тяхната задача ще бъде да следи за посещаемостта и успеваемостта на учениците от ромски произход; да провежда индивидуална работа с родителите на учениците, които не посещават редовно училище и трудните случаи да бъдат насочвани към експерт „Индивидуална работа с родителите”. Образователните медиатори ще поддържат непрекъсната връзка с родителите от ромски произход и ще информират родителите за проблемите и постиженията на техните деца в учебния процес. Ще бъдат проведени и 3 работни срещи на родителите и учителите. На тези срещи ще бъде представен проекта, родители и учители ще имат възможност да се опознаят, ще бъдат представяни добри практики в областта на образователната интеграция, ще има мотивационни сесии за осъзнаване образованието като ценност, родителите ще имат възможност да поставят на учителите на своите деца въпросите, които ги вълнуват.
Дейност 10. Конференция „Образователна интеграция – перспективи и проблеми” На конференцията ще бъдат поканени да участват външни лектори, които да представят добри български и европейски практики в областта на образователната интеграция. Ще бъдат поканени представители на РИО на МОМН Враца, представители на училища от областта, медии, неправителствени организации, учители, ученици и родители, включени в проекта. На конференцията ще бъдат пред-ставени и постиженията по проекта, преодолените трудности и изводи.
Дейност 11. Информация и публичност За популяризиране на проекта и на финансовия принос на ЕСФ и ОП РЧР ще бъдат изработени и отпечатани рекламни брошури, плакати, информационни табели, 4 публикации в медиите – кабелна телевизия; организиране на конференции в началото и в края на проекта. В община Хайредин няма местни медии, ще каним представители на медии от Враца и съседните общини. Първата част от планираните конференции е представяне на проекта пред медиите, а втората част - представяне на проекта пред местната общност, общинска администрация, държавни и местни институции, неправителствени организации от областта, областна администрация, Инспекторат по образованието и др. На първоначалната конференция ще бъдат раздадени тефтери и химикалки със задължителната визуализация на проекта. На заключителната конференция ще се представят резултатите от проекта, ще се отчете цялостното му изпълнение, ще бъдат споделени добри практики и резултати. В рамките на изпълнението на проекта ще бъде изработена интернет страница на проекта към електронната страница на СОУ „Васил Воденичарски”. На страницата на проекта ще бъде публикувана информация за напредъка на проекта, целевите групи по проекта, предвижда се да могат да се публикуват мнения, препоръки от участниците в проекта и посетители На всички дейности и мероприятия ще се популяризира проекта и финансовия принос на ЕС. Информацията на интернет страницата ще се обновява ежемесечно.
Дейност 12. Управление на проекта Дейността включва: 1. Подготовка стартирането на проекта Подписване на договорите с екипа за управление и на експертите, разработване на системи за комуникация между парт-ньорите, за мониторинг и оценка изпълнението на проекта. Целта е да се създаде екип от професионалисти, да се разпределят отговорностите и задачите, да се актуализира план-графика на дейностите и на тръжните процедури, да се подготвят процедурите за избор на изпълнители и външни експерти. Създаването на добър екип ще бъде предпоставка за ефективното изпълнение на дейностите по проекта и постигане на планираните индикатори. Екипът на проекта включва ръководител на проекта, координатор и счетоводител. Създаването на добър екип е предпоставка за ефек-тивното изпълнение на дейностите по проекта и спазване на сроковете и изпълнение на заложените индикатори. 2. Управление на проекта Ежемесечно ще се провеждат срещи на екипа на проекта, на които ще се прави анализ на изпълнението и на разходването на финансовите средства, ще се планират дейностите за следващия месец, ще се обработва и анализира информацията от мониторинга. Ще бъдат проведени 3 срещи срещи на екипа с ръководствата на партньорите, на които ще се обсъжда изпълнението на проекта и постигането на неговите цели, ще се обсъждат меж-динните и финалния отчети по проекта, ще се обсъжда информацията от мониторинга и при необходимост ще се предприемат промени, гарантиращи изпълнението на планираните дейности. При невъзможност за лично присъствие решенията ще се вземат след обсъждане по телефона или скайп. Необходимо е привличането на външен експерт, който ще подготви и проведе тръжните процедури.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 195 185 BGN
Общ бюджет: 167 131 BGN
БФП: 167 131 BGN
Общо изплатени средства: 167 131 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 167 131 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 62 726 BGN
2014 104 406 BGN
2015 0 BGN
167 131 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 142 062 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 53 317 BGN
2014 88 745 BGN
2015 0 BGN
142 062 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 070 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 409 BGN
2014 15 661 BGN
2015 0 BGN
25 070 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз