Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0054-C0001
Номер на проект: A12-22-45
Наименование: Подобряване на професионалната квалификация на служителите на община Белоградчик
Бенефициент: Община Белоградчик
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 22.04.2013
Дата на приключване: 22.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Белоградчик
Описание
Описание на проекта: Подобряване на предоставяните услуги от служителите на община Белоградчик.
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта Организацията и управлението на проекта ще се извърши от служители на община Белоградчик - ръководител и счетоводител на проекта. Приложени са автобиографии на съответните лица. Дейността се състои в организиране на процедури по ЗОП и избор на изпълнители по проекта, сключване и управление на договорите с изпълнителите, навременно организиране на обученията, вкл. организиране на служителите на общината за предвидените обучения, наблюдение и рапортуване на дейностите по проекта, публикуване на материали по проекта на Интернет страницата на общината, взаимодействие с Управляващия орган на ОПАК, изготвяне на документация по проекта, вкл. междинни и финален доклади, финансово управление на проекта, вкл. подаване на авансово, междинни и окончателно искане за плащане към УО на ОПАК, разплащане към избраните изпълнители и т.н.
Дейност 2 Чуждоезиково обучение В рамките на тази дейност ще бъде проведено обучение по английски език. 1. Обучение по английски език ще преминат общо 37 служители на общита Белоградчик. Служителите ще бъдат включени в курс на обучение, който отговаря на тяхните нужди в съответствие с нивото на владеене на езика на всеки от тях. Ниво 1 (15 служители) - е с продължителност от 100 учебни часа. След завършване на обучението служителят ще може: • при слушане да разбира най- често срещани употребявани думи и изрази свързани с личността и семейството, обкръжение и работа, може да разбира смисъла в обяви и съобщения; • да чете кратки текстове, открива определена информация в текстове като проспекти, менюта, разписания, писма, служебни документи; • да общува при изпълнението на обичайни задачи, които изискват пряк обмен на информация по познати теми, да участва в разговор с кратки реплики; • да направи с прости изречения описание на семейството си и други хора, образование и работа в сегашно и минало време; • да напише кратко съобщение, лично писмо, благодарност. Тези 15 служители ще продължат обучението си в Ниво 2, с общ брой от 100 учебни часа. При успешно завършване на курса съответният служител ще може: • при слушане да разбира съществените моменти, когато се използва стандартен език и става дума за познати теми, свързани с работата, свободното време, схваща основното от радио и телевизионни предавания за актуални събития и теми. • да чете текстове, написани предимно на всекидневен език или от професионалната сфера, разбира описания на събития, изразяване на чувства и пожелания в бизнес писма. • да общува като участва без предварителна подготовка в разговори по професионални и лични теми, актуални събития и теми от ежедневието, да изразява отношението си. Съответните курсове завършват със сертификат за преминатото обучение. 5 служители ще продължат обучението си в Ниво Бизнес английски, с общ брой от 100 учебни часа. Дейността ще бъде изпълнена от външен изпълнител, тъй като предлаганите от ИПА курсове са много по- кратки и ефектът би бил ограничен, докато курсовес продължителност от 200 часа ще дадат много по- добър и дълготраен ефект върху способността на служителите да комуникират на тези езици.
Дейност 3 Обучение за работа с хора в неравностойно положение Дейността ще се състои в обучение на трима служители, специализиращи се в работата с хора в неравностойно положение, ползващи се от услугите предоставяни от община Белоградчик. Обученията завършват със сертификат. Ще бадат проведени две обучения, както следва: 1. Обучение по Брайлова азбука Обучението ще е с продължителност 40 часа. След проведеното обучение служителите трябва да могат да разчитат документи и текстове написани на брайлова азбука. 2. Обучение по жестомимичен език. Обучението ще е с продължителност от 40 часа, като след провеждане на обучението служителите ще бъдат запознати с нормативната уредба за здравословни и безопасни условия на труд и трябва да могат: • да разчитат и тълкуват изказвания, направени от хора с проблеми със слуха, като при необходимост превеждат на други колеги в общината; • да разбират и осъществяват ефективна комуникация с глухонеми хора, да формулират проблеми, да задават въпроси във връзка с дейността на общината; • да са в състояние да използват набор от специфични символи, свързани със спецификата на общинската дейност, . разбират своята роля в живота на глухите и хората с увреден слух;
Дейност 4 Обучение по работа с програмни продукти и системи Обучение по работа с програмни продукти и системи ще преминат 13 служители на общината, както следва: 1. 8 служители - курс по работа с Microsoft office 10 с продължителност 40 часа; След провеждане на курса служителите ще могат да съдават и обработват, бързо и качествено писмени документи, таблици и презентации. 2. 13 служители - курс по работа с бази данни, с продължителност 40 часа. След провеждане на курса обучаемите ще могат да създават, обработват, планират и контролират бази дании, да автоматизират обработката и синхранизацията на данните в тях, да анализират данните използвайки помощни функции на съответното приложение. Обученията завършват със сертификат.
Дейност 5 Обучение по делова кореспонденция Обучение по делова кореспонденция ще преминат 7 служители на общината, които са посочили, че за работата им е особено важно да изготвят и водят професионално кореспонденция с други институции и организации, отговаряща на изискванията на протокола. Продължителността на обучението ще бъде 80 часа. Обученията завършват със сертификат. В резултат на обучението служителите ще могат да изготвят в съответствие с общоприетата делова етика писма, електронни съобщения, дневен ред на среща, доклади, отчети, оферти, покани, поздравителни и благодарствени писма, съставяне и форматиране на договор и анекс, молба, заявление, придружително писмо, автобиография, мотивационно писмо, характеристика, препоръка, визитна картичка, жалба, писма-отговори на институции и др. Ще бъдат запознати със същността на понятията „Документи и документооборот“, със свойствата и функциите на документалните комуникации, основните видове документи, система за документация и правила за оформяне на документи, организацията на съвременното деловодство, документооборот и учрежденски архив, защита на организационната документация, типология на документите, жизнен цикъл на документите. Ще бъде отделено внимание на съвременните информационни технологии и формирането на обществения документален и архивен ресурс.
Дейност 6 Обучение за управленски умения Обучение за управленски умения ще преминат по 15 служители на община Белоградчик в 3 обучения за служителите на ръководни постове –кмет, кметски наместници, директори на дирекции, началник на отдели и сектори - „Стратегически мениджмънт в държавната администрация“ (УА-1), „Организационно развитие. Управление на промяната“ (УА-5) и „Публичен имидж - елемент на доброто управление“ (УА-6). Трите обучения се предлагат от Института по публична администрация и ще бъдат проведени там. Трите обучения са с продължителност от три дни и 24 учебни часа. Обучаемите ще получат теоретични знания и практически умения за стратегическия мениджмънт в държавната администрация, разработване, мониторинг и отчетност на стратегически документи, за стандартите за провеждане на обществени консултации и механизма за координация на органите на изпълнителната власт. Ще им бъде разяснено кога се налага управление на промяната, ще добият умения за предвиждане на ефектите от промяната върху общината и служителите й, ще усвоят стандарти за управление на времето и определяне на приоритети, както и техники за справяне със стреса на работното място. Обучаемите ще бъдат запознати и с подходите и решенията за изграждане на ефективен публичен имидж, като елемент на доброто управление.
Дейност 7 Групови обучения за екипна ефективност и лидерство Тази дейност обхваща служители, кметовете и служителите в кметствата. Дейността е насочена към изграждането на ефективни и работещи екипи, мотивираща и спокойна работна среда и предразполагаща организационна култура, отворена към интегрирането на всички служители в екипа, улеснена комуникация по вертикала и хоризонтала в общинската администрация. Тя обхваща провеждането на 2 двудневни изнесени обучения за по 25 души на теми: организационна култура, ефективни управленски стилове, методи за вътрешно преодоляване на конфликтни ситуации, как да работим ефективно с колегите, приобщаване на нови хора в екипа, управление на времето, методи за самооценка и повишаване на личната ефективност и др. За обученията ще бъде характерно интерактивно провеждане с активно участие на обучаемите в ролеви игри и поставяне в реални ситуации, както и ще се търси придобиване на основни техники и умения, позволяващи постигането на максимален ефект на ниво служител и екип.
Дейност 8 Информация и публичност По дейност 8 на проекта ще бъдат организирани една входяща и една заключителна пресконференции. На входящата пресконференция ще бъде представен проекта, така както е предвиден и очакваните резултати от него. Ще бъдат поканени журналисти за отразяване на събитието. На финалната пресконференция ще бъдат представени постигнатите по проекта резултати. Обучителните материали ще бъдат публикувани на Интернет страницата на община Белоградчик, където ще бъде публикувано и кратко представяне на самия проект. Предвижда се да бъдат подготвени и отпечатани 200 листовки, представящи проекта и постигнатите резултати.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 769 BGN
Общ бюджет: 80 624 BGN
БФП: 80 624 BGN
Общо изплатени средства: 85 987 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 80 624 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 754 BGN
2014 68 233 BGN
2015 0 BGN
85 987 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 68 531 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 091 BGN
2014 57 998 BGN
2015 0 BGN
73 089 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 094 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 663 BGN
2014 10 235 BGN
2015 0 BGN
12 898 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 8 Дейност 1 Организация и управление на проекта; Проведени 5 типа обучения
Индикатор 9 Дейност 1 Организация и управление на проекта; Обучени служители на община Белоградчик
Индикатор 10 Дейност 2 Чуждоезиково обучение; Обучени служители
Индикатор 11 Дейност 2 Чуждоезиково обучение; Обучени служители От тях % жени
Индикатор 12 Дейност 2 Чуждоезиково обучение; Проведени обучения
Индикатор 13 Дейност 2 Чуждоезиково обучение; Получени сертификати
Индикатор 14 Дейност 3 Обучение за работа с хора в неравностойно положение; Обучени служители
Индикатор 15 Дейност 3 Обучение за работа с хора в неравностойно положение; Обучени служители От тях % жени
Индикатор 16 Дейност 3 Обучение за работа с хора в неравностойно положение; Проведени обучения
Индикатор 17 Дейност 3 Обучение за работа с хора в неравностойно положение; Получени сертификати
Индикатор 18 Дейност 4 Обучение по работа с програмни продукти и системи; Обучени служители;
Индикатор 19 Дейност 4 Обучение по работа с програмни продукти и системи; Обучени служители; От тях % жени;
Индикатор 20 Дейност 4 Обучение по работа с програмни продукти и системи; Проведени обучения;
Индикатор 21 Дейност 4 Обучение по работа с програмни продукти и системи; Получени сертификати
Индикатор 22 Дейност 5 Обучение по делова кореспонденция ; Обучени служители;
Индикатор 23 Дейност 5 Обучение по делова кореспонденция ; Обучени служители; От тях % жени;
Индикатор 24 Дейност 5 Обучение по делова кореспонденция ; Проведени обучения;
Индикатор 25 Дейност 5 Обучение по делова кореспонденция ; Получени сертификати
Индикатор 26 Дейност 6 Обучение за управленски умения; Обучени служители;
Индикатор 27 Дейност 6 Обучение за управленски умения; Обучени служители; От тях % жени;
Индикатор 28 Дейност 6 Обучение за управленски умения; Проведени обучения;
Индикатор 29 Дейност 6 Обучение за управленски умения; Получени сертификати
Индикатор 30 Дейност 7 Групови обучения за екипна ефективност и ефективно лидерство; Обучени служители;
Индикатор 31 Дейност 7 Групови обучения за екипна ефективност и ефективно лидерство; Обучени служители; От тях % жени;
Индикатор 32 Дейност 8 информация и публичност на проекта; Организирани и проведени пресконференции;
Индикатор 33 Дейност 8 информация и публичност на проекта; Отпечатани листовки;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз