Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0205-C0001
Номер на проект: A12-22-124
Наименование: Модерна и ефективна администрация в Община Бяла Слатина
Бенефициент: Община Бяла Слатина
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 22.04.2013
Дата на приключване: 22.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Бяла Слатина
Описание
Описание на проекта: Подобряване на административния капацитет на Община Бяла Слатина, като предпоставка за осигуряване на качествени и модерни публични услуги.
Дейности: Дейност 1: „Организация и управление на проекта“ Установяването на ефективна система за координация, вътрешен контрол и мониторинг е ключов фактор за качественото изпълнение на предвидените дейности в рамките на проекта. В тази връзка непосредствено след сключване на Договора за безвъзмездна финансова помощ, ще бъде мобилизиран Екипът за управление на проекта, ще бъдат планирани детайлно дейностите в тяхната последователност и взаимовръзки, в съответствие с предложения График за изпълнение на проекта. Организацията и управлението на процесите и етапите на изпълнение на проекта ще се наблюдава, контролира и отчита от Екипа за управление на проекта:  Ръководител проект;  Счетоводител;  Технически асистент.
Дейност 2: „Провеждане на обучения, включени в Каталога на Института по публична администрация (ИПА) за 2013 г., свързани с подобряване на професионалните умения на служителите от общинската администрация в сферите на тяхната компетентност” Поддейност 2.1 Избор на изпълнител Метод на възлагане – директно възлагане. Изпълнител - Института по публична администрация (ИПА). Поддейност 2.2 Провеждане на обученията В рамките на дейността ще бъдат проведени следните обучения, включени в Каталога на ИПА за 2013 г.: Обучение – Каталог ИПА (2013) Брой участници Целева група Управление на електронната администрация. Облачни технологии. Архитектури, модели и виртуална среда (УА -3) 8 Ръководни длъжности Усъвършенстване на вътрешните комуникации в администрацията (ЕФ – 2) 7 Ръководни длъжности Административно регулиране на стопанската дейност (ПР – 2) 2 Ръководни и експертни длъжности, пряко ангажиран с процеса по разработване и прилагане на нормативни актове за регулиране на стопанската дейност Основни производства по АПК за юристи (ПР – 5) 2 Служители с юридическо образование Основни производства по АПК за неюристи (ПР – 6) 7 Служители с ръководни и експертни функции без юридическо образование Семеен кодекс и кодекс на МЧП (ПР – 9) 3 Служители, чиито задължения са свързани с функции на лицата по гражданско състояние, регистри по гражданско състояние, регистри по настойничество и попечителство и други Политиката за защита на личните данни на ЕС, правна та регулация и практика в България (ПР – 11) 2 Ръководни длъжности Въведение в програмно-целевото управление за общини. Идеи, намерения, перспективи, дейности и проекти (СФ – 13) 7 Ръководни длъжности MS Project – инструмент за интегриране на разработване, утвърждаване, мониторинг и контрол на общински стратегически документи. Общински план за развитие 2014-2020. Програма „Администрация”, Програма за управление на отпадъци (СФ – 14) 5 Ръководители и служители, отговорни за разработване на общински стратегически документи и бюджети Управление на собствеността (ФС – 6) 4 Ръководители и ескперти, чиято дейност е свързана с управлението и разпореждането с държавна и общинска собственост Е-правителство успешни практики и предпоставки за равитие (ИТО – 1) 2 Ръководители и експерти, чиято дейност е свързана с прилагане на Закона за електронното управление и предоставяне на он-лайн административни услуги Изграждане на среда за практическо прилагане на Закона за електронното управление (ИТО – 2) 1 Ръководител на ИТ звеното Работа с електронно подписани документи (ИТО – 5) 4 Ръководители и експерти, чиято дейност е свързана с работа с електронно подписани документи Общ брой обучения: 13 (тринадесет) Общ брой участници: 54 (петдесет и четири)
Дейност 3: „Провеждане на обучения от външна обучителна организация, насочени към развитие на личностните компетенции на служителите от общинската администрация” Поддейност 3.1: Избор на изпълнител Изборът на изпълнител ще бъде извършен в съответствие с правилата на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагането му. Поддейност 3.2: Провеждане на обученията В рамките на дейността ще бъдат проведени следните обучения: Обучение Брой участници Целева група „Работа в екип“: - Изграждане и развитие на екипи; - Принципи на работата в екип; - Екипна ефективност; - Комуникация в екипа; - Дискусии и вземане на решения в екипа; - Ефективни срещи на екипа; - Конфликти в екипа; - Сплотяване на екипа; - Учене и творчество в екипа; - Различия и екипни роли. 65 Ръководни и експертни длъжности „Лидерство и лидерски умения“ - Понятие за лидерство: същност; видове лидери, лидерски стилове; определяне на собствен лидерски стил; - Качества и умения на лидера: личностни качества и професионални умения; възможности за развитие и самоусъвършенстване; - Ръководене на екип – лидерски роли и ситуации; управление на конфликти; вдъхновяване на другите; креативност. 26 Ръководни длъжности „Ръководни умения“: - Умения за поставяне на цели; - Умения за планиране; - Умения за вземане на високо-ефективно решения; - Умения за делегиране и определяне на приоритети; - Умения за мотивиране на служителите; - Умения за комуникация „лице в лице; - Умения за управление на взаимоотношенията с вътрешните и външните клиенти на общинската администрация; - Умения за управление на промените в Общината. 26 Ръководни длъжности „Техники за скоростно четене“: - Сканиране на текста за незабавно придобиване на обща представа; - Вникване в дълбочина на текста и по-доброто разбиране; - Увеличаване на скоростта чрез използване на движения за контрол, насочване и регулация; - Използване на техники, за по-ефективно усвояване на информацията и увеличаване на концентрацията. 52 Ръководни и експертни длъжности Общ брой обучения: 4 (четири) Общ брой участници: 65 (шестдесет и пет)
Дейност 4: „Дейности за информация и публичност” Поддейност 4.1 Избор на изпълнител Ще бъде избран изпълнител за публикуване на платени съобщения в медиите, във връзка с информиране на обществеността с целите и постигнатите резултати от проекта. Поддейност 4.2 Изпълнение на дейности за информация и публичност:  Провеждане на пресконференции (2 бр.) в гр. Бяла Слатина, в сградата на общината. За популяризиране на проекта сред обществеността и всички заинтересовани страни ще бъдат проведени две пресконференции. Първото публично събитие ще бъде организирано непосредствено след сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ между Община Бяла Слатина и УО на ОПАК. Заключителната пресконференция ще запознае обществеността с постигнатите резултати от изпълнението на проекта.  Публикации в медиите в началото и в края на проекта – 2 бр.;  Публикуване на актуална информация във връзка с настоящия проект на интернет страницата на община Бяла Слатина;  Упоменаване на финансовия принос на ЕСФ чрез Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г. във всички доклади за напредък, както и във всички други документи, отнасящи се до изпълнението на дейностите по проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Бенч Марк Груп" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 553 BGN
Общ бюджет: 82 869 BGN
БФП: 82 869 BGN
Общо изплатени средства: 82 869 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 82 869 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 910 BGN
2014 64 959 BGN
2015 0 BGN
82 869 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 70 439 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 224 BGN
2014 55 215 BGN
2015 0 BGN
70 439 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 430 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 687 BGN
2014 9 744 BGN
2015 0 BGN
12 430 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 По Дейност 1 - Брой участници в екип за управление на проекта
Индикатор 5 По Дейност 2 - Проведени обучения
Индикатор 6 По Дейност 2 - Обучени служители по проектното предложение
Индикатор 7 По Дейност 2 - Обучени служители по проектното предложение в ИПА
Индикатор 8 По Дейност 3 - Проведени обучения
Индикатор 9 По Дейност 3 - Обучени служители от външна обучителна организация
Индикатор 10 По Дейност 4 - Проведени пресконференции
Индикатор 11 По Дейност 4 - Публикувани платени съобщения в медиите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз