Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0189-C0001
Номер на проект: Д01-3911/09.04.2013
Наименование: “Заедно в подкрепа на различието и равния шанс за всички деца”
Бенефициент: Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.11.2012
Начална дата: 09.04.2013
Дата на приключване: 08.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за успешна интеграция на децата и учениците от ромския етнос в детските градини и училищата в община Благоевград чрез взаимно опознаване, подобряване на достъпа до качествено образование, повишаване на интеркултурната педагогическа компетеност и засилване на междуинституционалното партньорство в подкрепа на образователното включване и културното разнообразие
Дейности: 1.1. Организиране на групи за допълнителна подготовка в детските градини и провеждане на ежедневни занимания с децата, за които българският език не е майчин, преди постъпването им в първи клас Създаване на групи за допълнителна подготовка на децата от целевата група, за които българският език не е майчин; целенасочана работа за активизиране на словесната комуникация, разширяване на познавателния опит; съдействие за цялостното интелектуално развитие чрез включване в разнообразна дейност в благоприятна емоционално-психологическа атмосфера.
1.2. Продължаване на процеса по извеждане на децата от сегрегираните ромски квартали чрез транспортиране до смесените училища Транспортиране /ежедневно/ на учениците от ромската махала до приемните училища и обратно Дейността ще премине през следните етапи: • подготовка – откриване на процедура по избор на изпълнител, изпращане на покани, избор на изпълнител; • изпълнение – сключване на договор с изпълнител, утвърждаване на траспортна схема, контрол за изпълнението.
2.1. Подбор, обучение и наемане на помощник-учители за образователна подкрепа и мултикултурна медиация между училището и семейството в процеса на образователна интеграция на ромските деца Дейността преминава през следните етапи: • обявяване на прием на документи; • разглеждане на постъпилите документи; • обучение на бъдещите помощник-учители; • наемане на помощник-учители за изпълнение на подкрепяща и посредническа функция в детските градни и училищата партньори.
2.2. Допълнителна квалификация „Интерактивни форми и методи за обучение и възпитание в мултикултурна среда” на детски и начални учители В рамките на дейността в условията на организиран цялостен квалификационен курс учителите от детските градини и училищата партньори изграждат професионална компетентност за използване възможностите на интерактивността в педагогическия процес, с цел успешното интегриране на децата и учениците от ромския етнос в условията на междуетническо взаимодействие. Учителите овладяват стратегии за прилагане на интерактивни методи на обучение и възпитание, които поставят ученика в активна позиция в условията на взаимодействие с другите деца и с учителя, както и за реализиране на допълнителни извънкласни и извънучилищни дейности в съответствие с потребностите и интересите на децата.
3.1. Създаване на клубове по интереси в училищата и детските градини: „Фолклор и традиции”, „Информатика”, „Детски театър”, „Клуб по керамика”, “Приятели на природата”. В училищата и детските градини – партньори на настоящото проектно предложение, ще бъдат създадени клубове, които отговарят на нуждите и предпочитанията на целевата група. Независимо от произхода всяко дете има своите творчески заложби и интереси. Целта на тази дейност е да обедини в общи клубове деца и ученици, различни по пол, етнически произход или вяра и да им предостави възможност да общуват и да се опознаят, да формират приятелства и едновременно с това да развиват таланта си в различна от училищната обстановка. Чрез клуба „Фолклор и традиции” ще се постигне много добър опознавателен ефект. Ще се изучават традициите и обичаите на българския и ромския фолклор. Ще се наблегне предимно на общите празници и обичаи като Гергьовден (Ерделез), Великден (Патраги), Васильовден (Банго Васили), Петльовден (Башнувден, Ихтимя) Тези календарни празници показват в най-висша степен колко близки са традициите и обичаите на различните етноси, живеещи в България. Те са изключително подходящи за изучаване в детската градина, защото от една страна са свързани с приятни (празнични) емоции и лесно събуждат интерес у децата, независимо към кой етнос принадлежат. От друга страна децата виждат в тях много елементи от празничния ритуал на своя етнос и по този начин да преодолават част от предразсъдъците си спрямо другите. Дейността е свързана с възпроизвеждане на празник, организиране на сурвакари или на лазарки, изработване на сурвачки, мартенички, кукерски маски и т.н. Като цяло ромските празници съвпадат с българските календарни народни празници, в празничния ритуал присъстват множество елементи от българския празничен ритуал. Създаването и функционирането на този клуб ще позволи на децата и учениците освен на опознаят културната идентичност на другия етнос и да приемат различията помежду си, но най-вече да осъзнаят приликите в бита и традициите си. Клуб „Информатика” ще бъде създаден с цел да се развият допълнителни умения у учениците за работа с информационни технологии и боравене с офис техника. Учениците ще придобият ценни знания и практически опит за бъдещата си професионална подготовка. В клуба ще участват смесени групи от двата етноса, което ще допринесе чрез обща работа и изпълнение на задачи до приобщаване на малцинството към учениците – не роми. Придобиването на тези знания и опит в клуба по информатика ще даде допълнителен стимул на учениците за редовно посещение на училище и чувство за принадлежност на учениците от ромския етнос към училищната общност. Сред най-характерните черти на ромския етнос е усета към музиката, танца и игрите. Поради тази причина настоящото проектно предложение предвижда създаването на детски театър с участието на деца, както от ромски така и от български произход. Промяната на средата, чрез създаването на възможности за изява на творческите заложби на децата, независимо от етническа принадлежност, е най – успешният модел за реална интеграция и последваща адаптация и социализация в обществото. Детският театър ще създаде възможности под формата на игра децата да пресъздадат различни произведения и така да се запознаят с богатата българска и ромска култура, легенди и митове. Клубът по керамика ще допринесе за развитието на художествено - творческите умения на учениците, ще изгради усет за красота и естетичност. Освен това ще даде възможност за опознаване на характерните за двата етноса шевици за украса, линии, форми и цветови комбинации. Ще се изработват предимно изделия от бита – свещници, грънци, чинии, чаши, пана, поставки и пр. както и бижута – гривни, гердани, обеци. Клубът ще бъде подходяща среда за общуване, съвместна работа и опознаване на възможностите и таланта на другите участници. От друга страна ще бъде полезен за създаването на трудови навици и екипна работа, което ще бъде полезно за професионалното ориентиране и социална интеграция на учениците. Периодично клубът ще изготвя изложби, свързани с празниците и обичаите на двата етноса. Клубът “Приятели на природата” ще обединява ученици и деца в смесени групи с цел опознаване на околната среда, придобиване на знания за спортно ориентиране, преходи, залесяване.Ще бъдат проведи екологични занятия на различни теми. Темите ще включват теоретична част, мултимедийни презентации, филми и практически занимания, игри сред природата. Нивото, стилът, методите на поднасяне на информация и изборът на конкретни презентации и филми ще се определят според възрастта и нивото на познания за природата на децата . По този начин те ще могат да се запознаят с взаимоотношението “човек-природа”, ще повишат екологичните си знания и природозащитна култура. Целта на клуба е децата и учениците да опознаят дървесните и животински видове и заобикалящата ги среда, запознаване с начините за възстановяване на естествената природна среда. Клубът ще разчупи стандартната учебна среда, ще подпомогне преодоляване на преградите и бариерите на общуване между различните етноси , ще формира познавателни, комуникативни и практически умения на учениците. Децата участващи този клуб ще са и основната целева група за дейност “Зелено училище”.
3.2. Организиране на „Зелено училище” в местността “Бодрост” Дейността предполага обучение на деца и ученици от смесени групи в извънучилищна обстановка. Ще бъдат включени дейности за опознаване на околната флора и фауна, спортно ориентиране, преходи, игри на открито, залесяване. Децата и учениците ще имат възможност да се опознаят и общуват в друга среда различна от учебната. Ще бъдат организирани мероприятия, които да запознаят децата и да им дават ясна представа колко е важно да се запази природата чиста и как да се отнасят те към това. Затвърдяване на отношенията между различните групи деца, работа в екип, както и обща дейност между училищата. Участниците ще бъдат настанени в базата на туристическо дружество „Айгидик” в близост до местността „Бодрост” за 4 дни /две групи по два дни последователно/. В рамките на престоя ще посетят новооткрития център „Еколенд”. В програмата ще бъдат включени: залесяване на площи с иглолистна растителност, спортно ориентиране в природата, опознаване на дървесните и животинските видове в заобикалящата ги среда. Ще бъдат организирани преходи. В игрите на открито ще бъдат включени: теглене на въже, надбягване с чували, федербал, мини футбол и пр.
4. Организиране на Клуб на родителя и провеждане на тримесечни тематични срещи на родители, учители, помощник-учители, експерти, общински деятели за обсъждане проблемите на образователната интеграция Създаването на Клуб на родителя е насочено към обединяване на усилията на родителите, представители на различни етнокултурни общности в търсенето на пътища за подоряване на цялостната образователна и социална среда с цел създаване на необходиия емоционално-психологически комфорт за всички деца. Предвидените периодични тематични срещи (по една всяко тримесечие) ще даде възможност на родителите да обсъждат актуални проблеми, свързани с възпитанието и развитието на техните деца, с междуличностните отношения, превенцията на конфликтите, агресията и насилието, различните прояви на асоциално поведение. Важно място сред възможните въпроси за дискусии заема проблемът за закрилата на детето, защита на неговите права. Ценни са контактите, които родителите в рамките на Клуба могат да осъществяват с цел по-висока информираност и компетентна помощ, с представители на институции и организации, работещи по проблемите на възпитанието,образованието, социализацията и развитието на техните деца.
5.1. Информационна кампания за информиране и мотивация на родители, ученици и деца от ромски произход за привличането и задържането им в училище Дейността предвижда преди започването на учебната година провеждане на четири срещи /2 срещи за деца в предучилищна възраст и 2 срещи за проблемни деца, които не посещават училище/ с родители, ученици и деца от ромски произход, чиято основна цел ще бъде приближаване на училището до семейството, активно ангажиране на ромските родители в дейности свързани с училище, повишаване интереса и активността на децата и учениците към образованието, както и включването на отпадналите от образователната система деца в педагогическия процес. Срещите ще се проведат с участието на образовани роми, родители, местни власти и неправителствени организации .
5.2. Осигуряване на публичност и визуализация за дейностите по проекта Дейността по осигуряване публичност и визуализация на проекта ще бъде осъществена в съответствие с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност по програмата. Информационната кампания ще бъде организирана така, че последователността на мероприятията и разпространението на информационно-осведомителните материали да осигурява прозрачност на процеса на реализация на проекта. Изготвянето на материалите за публичност ще бъде консултирано между членовете от целия екип. Тази дейност включва следните поддейности: Дейност 5.2.1. Изработване на транспарант. Ще бъде изготвен един транспарант, който ще се използва за визуализация на проекта по време на публичните събития. Дейност 5.2.2. Изработване и разпространяване на информационни брошури. Ще бъдат изработени три вида информационни брошури, насочени към децата от детските градини, учениците и родителите от ромския етнос, с цел мотивирането им за активно участие в образователния процес. Ще бъдат изготвени и разпространени: - 200 брошури на достъпен за децата в предучилищна възраст език, представящи училището като привлекателно и интересно място, където те могат да се забавляват и учат едновременно. - 400 брошури ще бъдат изготвени и разпространени между учениците от ромския етнос, с представена по интересен и достъпен за тях начин информация за възможностите, които центровете за допълнителна подготовка в училищата и клубовете по интереси им предоставят. - 400 брошури ще бъдат изготвени и разпространени сред родителите на децата, които ще съдържат информация за дейността на центровете за допълнителна подготовка и клубовете по интереси, необходимостта от образование и възможностите, които учебните заведения предоставят за социална
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 248 800 BGN
Общ бюджет: 244 345 BGN
БФП: 244 345 BGN
Общо изплатени средства: 244 345 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 244 345 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 49 750 BGN
2014 144 190 BGN
2015 50 405 BGN
244 345 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 207 693 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 42 288 BGN
2014 122 561 BGN
2015 42 844 BGN
207 693 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 652 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 463 BGN
2014 21 628 BGN
2015 7 561 BGN
36 652 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз