Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.08-0033-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Усъвършенстване на системите за управление в Лесотехнически университет
Бенефициент: Лесотехнически университет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 20.11.2012
Начална дата: 05.02.2013
Дата на приключване: 05.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е усъвършенстването на системата за управление и подобряване на качеството, постигане на устойчивост на образователния и научен продукт в ЛТУ
Дейности: Дейност 1. Усъвършенстване и развитие на стандарти и процедури, включващи и измерими индикатори, за управление на качеството в ЛТУ. Да се подпомогне разработването на документацията по управление на качеството в ЛТУ, като се обучат и квалифицират служители за внедряване и поддържане на ISO системите за управление на качеството.
Дейност 2. Анализ и подобряване на основните и спомагателните работни процеси в Лесотехническия университет. Предварителен анализ на състоянието на основните и спомагателни работни процеси в университета. Изготвяне на списък от мерки за подобряване и развитие на изследваните процеси. Определяне на набор от функционалности, които да бъдат заложени в интегрирана информационна система за усъвършенстване на управлението на университета.
Дейност 3. Развитие на системите за повишаване на компетентността и мотивацията на академичния състав и служителите в Лесотехнически университет. Изграждане на система за събиране, анализиране и достъп до информационни ресурси свързани с квалификацията, мотивацията и дейността на академичния състав и административно-обслужващия персонал.Изграждане на индивидуални електронни профили на академичния състав и административно-обслужващия персонал. Интегриране и синхронизиране на съществуващите добри практики в областта на мотивирането на академичния състав и административно-обслужващия персонал.
Дейност 4. Управление и развитие на организацията чрез разработване и внедряване на механизми и процедури за обратна връзка от заинтересованите страни и използване на информацията за предприемане на своевременни адекватни действия за повишаване качес Във връзка с успешно провежданите процедури за институционални и програмни акредитации, Лесотехническият университет провежда периодични срещи с работодатели и завършили студенти. Настоящият проект дава възможност за разработването на по-ефективни средства за създаването на електронни профили на всички заинтересовани страни. В това направление е необходимо да се разработят онлайн форми и механизми за достъп, който да позволят по-бърз достъп на потенциалните заинтересовани страни от една страна, а от друга страна по-високо ниво на автоматизация и възможности за изготвяне на автоматизирани анализи и отчети, които да послужат за усъвършенстване на административната и учебната дейност на университета, оптимизиране на структурата, адекватна оценка на пазарните нужди, обновяване и усъвършенстване на учебни програми, оптимизиране и разширяване на портфолиото от специалности предлагани от университета, по-точно прилагане на концепциите за обучение през целия живот. Разработването на профили на заинтересовани потребители, ще позволи осигуряване на информация за потенциални стажанти, практиканти и служители в зависимост от политиката в областта на развитието на човешките ресурси на съответната организация. Ще бъдат разработени ефективни процедури и механизми за достъп и защита на информацията от профилите на обучаваните, като се спазват нормативните и законови актове на Република България, но същевременно ще се подобрят възможностите за професионална реализация и кариерно развитие на обучаваните от Лесотехническия университет кадри и ще се стимулира техния интерес към по-добро усвояване на заложения материал в учебните програми. Дейността позволява да се усъвършенстват механизмите за обмен на информация в рамките на административното устройство на университета, в резултат, на които ще се подобрят условията за вземане на крайни управленски решения на ниво катедра, обслужващо звено, факултет и университет, като същевременно се осигурят възможности за прозрачност и достъп до актуална информация на студенти, докторанти, преподаватели и служители.
Дейност 5. Развитие и интегриране на информационните ресурси за повишаване на качеството на управлението в Лесотехническия университет. Инсталиране, конфигуриране и пускане в експлоатация на цялостна информационна система според изготвено техническо задание, отговарящо на обхвата на заложените по проекта дейности и позволяващо решаването на поставените задачи.
Дейност 6. Повишаване качеството на университетските дейности и продукти в съответствие с критериитев Рейтинговата система за висшите училища. Разработване и внедряване на механизми и процедури за непрекъснат мониторинг на индикаторите от Група 5. Престиж и Група 6. Реализация и връзка с пазара на труда от Рейтинговата система за висшите училища в Лесотехническия университет.Анализ на получената информация с цел подобряване и устойчивост на стойностите на индикаторите.Създаване на средства за регулярни проучвания за оценката на заинтересованите страни по индикаторите в двете групи.
Дейност 7. Изграждане на механизми за адекватно управление чрез икономизиране и оценка за ефективността на дейностите присъщи на Лесотехническия университет. Изграждане и апробиране на модели за: определяне на себестойността на дейностите извършвани в ЛТУ; оценяване на тяхната ефективност; измеримост и достигнато ниво на съответствие с критериите в Рейтинговата система за ВУ в България.
Дейност 8. Проучване на търсенето на образователния и научен продукт, създаван от ЛТУ и оценка за него от всички заинтересовани страни. Определяне на обхвата и съдържанието на анкети за проучване на търсенето на образователния и научен продукт на Лесотехнически университет. Прилагане на електронни форми на предложените анкети в съответствие с балансираната карта за оценка на образователния и научен продукт на Лесотехнически университет от всички заинтересовани страни.
Дейност 9. Синхронизиране и автоматизиране на съществуващите информационни системи и внедряване на единни критерии в управленската система на Лесотехнически университет. Синхронизиране на работата на информационната система внедрена по Дейност 5 със съществуващите информационни системи в университета. Прехвърляне на критични масиви от данни и изравняването на състоянието на ключови класификатори. Обучение на академичния състав и административно-обслужващия персонал за ползване на внедрената информационна система.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 430 473 BGN
Общ бюджет: 398 375 BGN
БФП: 398 375 BGN
Общо изплатени средства: 398 375 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 398 375 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 86 000 BGN
2014 0 BGN
2015 312 375 BGN
398 375 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 338 619 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 73 100 BGN
2014 0 BGN
2015 265 519 BGN
338 619 BGN
В т.ч. Национално финансиране 59 756 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 900 BGN
2014 0 BGN
2015 46 856 BGN
59 756 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Висши училища разработили критерии, показатели, методи и процедури за осигуряване на системи за управление за оценка на изпълняваните от тях дейности
Индикатор 2 Висши училища, усъвършенствали своите системи за управление, включително и чрез надграждане на функциониращите системи за управление на качеството


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз