Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0138-C0001
Номер на проект: A12-22-113
Наименование: Повишаване на ефективността и управленските умения на служителите в община Ивайловград
Бенефициент: Община Ивайловград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 22.04.2013
Дата на приключване: 22.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Ивайловград
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на община Ивайловград за постигане на лична и екипна ефективност и на социална сигурност и управление на непрекъснатостта на работа на общината
Дейности: Дейност 1 Обучения в Института по публична администрация 1.1 Управление на конфликтите и техники за разрешаване на проблеми /сигнатура по Каталога на ИПА за 2013 ЧР-4/. Учебно съдържание на обучението включва нагласи към конфликтите, същност и видовеконфликти, управление на конфликтите и стратегии за разрешаване на конфликти. Предназначено е за служителите в звената по човешки ресурси. В него ще вземат участие 10 служители. 1.2 Практически умения за ефективни комуникации /сигнатура по Каталога на ИПА за 2013 ЕФ-8/. Обучението включва развитие на качествата за ефективна комуникация и техники за усъвършенстването им, с което се цели подобряване на социалния климат в работната среда. В обучението ще бъдат включени 8 служители. На участниците в обученията са предвидени командировъчни според Наредбата за командировките в страната. Успешно преминалите курса на обучение участници ще получат сертификат.
Дейност 2 Обучения на служителите по ключови компетентности 2.1 Обучение по „Лична ефективност“ В обучението ще се включат 30 служители, а продължителността му ще е 20 учебни часа. Обучението е предназначено за ръководните длъжности в общинската администрация. 2.2 Обучение по „Екипна ефективност” В обучението ще се включат 20 служители, а продължителността му ще е 20 учебни часа. Обучението е предназначено за ръководните длъжности в общинската администрация. 2.3 Обучение по „Социална сигурност и управление на непрекъснатостта на работа на общината и подчинените й структури“ В обучението ще се включат 20 служители. Продължителността му ще е 20 учебни часа. Обучението е предназначено за ръководните длъжности в общинската администрация.
3. Компютърни и информационни технологии в администрацията Обучението ще включи теми, свързани с усъвършенстване уменията за работа с текстообработващи програми, електронни таблици и електронен подпис. Ще бъдат отделени часове за запознаване с възможностите на специализираният софтуер в общината /деловодна система, каса и т.н./. Общите модули на обучението ще се провеждат в подходящи за целта компютърни зали. В обучението ще се проведе в две групи от по 13 служители. Продължителността на обучението е 60 уч. часа.
Дейност 4 Информация и публичност Провеждане на две пресконференции: начална (за запознаване на обществеността с целите, дейностите и очакваните резултати на проекта) и заключителна (за представяне на постигнатите резултати). Изработване на брошури с темите на обученията, предназначени за служители с цел информиране за предстоящите обучения и начините за участие в тях. Изработка на банер - ще бъде поставен при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта и приноса на европейските структурни фондове. Изработка на семинарни папки /с името на проекта, задължителните реквизити за публичност/, които ще се използват за поставяне на материали от обучението, при провеждане на пресконференциите. Блок-листи за писане с логото на програмата ще се предоставят на участниците в обученията. Регистрационни форми за формиране на желанията на участниците за включване в съответните обучения. Флаш-памет с логото на програмата.
Дейност 5 Управление на проекта В тази дейност са включени следните под-дейности: • Провеждане на тръжни процедури, съобразно предвидените по проекта дейности • Изготвяне на междинни доклади • Изготвяне на окончателен доклад по изпълнение на проекта • Подготовка и анализ на анкетни карти за ползата от проектните дейности за целевите групи За управление и изпълнение на проекта ще бъде сформиран екип от експерти, които ще ръководят и координират проектните дейности в съответствие с клаузите на сключения с Управляващия орган договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. В екипа ще бъдат включени служители на община Ивайловград. Екипът на проекта ще осъществява текущ контрол върху дейността на изпълнителите, включително качеството на проведените обучения, верификация на направените разходи и мониторинг. Екипът на бенефициента ще изготвя регулярни финансови и технически отчети, съгласно изискванията на ОПАК.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стик" ЕООД
Офис консумативи ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 76 511 BGN
Общ бюджет: 69 651 BGN
БФП: 69 651 BGN
Общо изплатени средства: 69 651 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 69 651 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 300 BGN
2014 54 351 BGN
2015 0 BGN
69 651 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 59 204 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 005 BGN
2014 46 199 BGN
2015 0 BGN
59 204 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 448 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 295 BGN
2014 8 153 BGN
2015 0 BGN
10 448 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 8 Дейност 1 Обучения Института по публична администрация; Проведени обучения
Индикатор 9 Дейност 1 Обучения Института по публична администрация; Обучени служители
Индикатор 10 Дейност 1 Обучения Института по публична администрация; Получени сертификати
Индикатор 11 Дейност 2 Обучение на служителите по ключови компетентности; Проведени обучения
Индикатор 12 Дейност 2 Обучение на служителите по ключови компетентности; Обучени служители
Индикатор 13 Дейност 2 Обучение на служителите по ключови компетентности; Получени сертификати
Индикатор 14 Дейност 3 Компютърни и нформационни технологии в администрацията; Проведени обучения
Индикатор 15 Дейност 3 Компютърни и нформационни технологии в администрацията; Обучени служители
Индикатор 16 Дейност 3 Компютърни и нформационни технологии в администрацията; Получени сертификати
Индикатор 17 Дейност 4 Организация и управление; Сключени договори с членовете на екипа;
Индикатор 18 Дейност 4 Организация и управление; Проведени работни срещи;
Индикатор 19 Дейност 4 Организация и управление; Проведени тръжни процедури
Индикатор 20 Дейност 5 Информация и публичност; Организирани и проведени пресконференции;
Индикатор 21 Дейност 5 Информация и публичност; изработени брошури
Индикатор 22 Дейност 5 Информация и публичност; банер
Индикатор 23 Дейност 5 Информация и публичност; семинарни папки
Индикатор 24 Дейност 5 Информация и публичност; блок-листи
Индикатор 25 Дейност 5 Информация и публичност; регистрационни форми
Индикатор 26 Дейност 5 Информация и публичност; флаш-памет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз