Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0017-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Стабилизиране на заетостта и повишаване качеството на работната сила чрез обмяна на иновативни практики за продължаващо професионално обучение в машиностроителните предприятия
Бенефициент: БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА МАШИНОСТРОЕНЕ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 19.04.2013
Дата на приключване: 01.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Обща цел (цели): Стабилизиране на заетостта и достигане на по-високо ниво на квалификация на заетите за осигуряване на по-висока производителност и конкурентоспособност на машиностроителните предприятия
Дейности: Дейност 1. Изследване състоянието на работната сила във фирми от машиностроенето и необходимостта от повишаване на квалификацията и/или преквалифициране. Анализиране на потребностите от адаптиране на работната сила съобразно изискванията за нови знан Основната част от данните, необходими за изпълнение на дейността ще бъдат набрани чрез анкетно проучване. Предвижда се проучването да обхване най-малко 25 фирми от петте сектора на машиностроенето с различен мащаб на дейността в зависимост от броя на заетите. Данните от анкетите, както и данни от други източници ще бъдат обобщени и анализирaни в съответствие с целите на дейността. Изпълнението на тази дейност ще даде възможност да бъде обобщен опита на машиностроителните предприятия и на тази основа да се съпоставят формите и методите в организацията и мотивирането на кадрите за професионална подготовка и продължаващо обучение с опита на машиностроителни предприятия от Полша.
Дейност 2. Идентифициране на добри практики и ноу-хау, прилагани в машиностроителните предприятия на Полша в областта на организацията, формите, методите и мотивацията за продължаващо обучение и професионална подготовка по машиностроителни профе Съобразно целите и съдържанието на дейността ще бъде набрана информация от полски машиностроителни предприятия с различен мащаб на дейност в зависимост от броя на заетите. Партньорът ще организира и проведе анкетно проучване, като за целта ще бъде допълнена и адаптирана анкетната форма, използвана в българските предприятия. Информацията от анкетното проучване и други източници ще бъде обобщена и анализирана в съответствие с целите на дейността. За стрикното изпълнение на посочените задачи ще бъде проведена работна среща на представители на екипа за управление с представители и експерти на партньора.
Дейност 3. Обмяна на опит на място по прилагането на добри практики/ноу-хау в машиностроителните предприятия в България. 1. Идентифициране и оценка на добри практики в българските предприятия 2. Запознаване на полските експерти и представители на целевата група с опита и проблемите на българските предприятия 3. Оценка на възможностите и създаване на предпоставки за сътрудничество и изграждане на партньорска мрежа
Дейност 4. Обмяна на опит на място по прилагането на добри практики/ноу-хау в машиностроителните предприятия в Полша. 1. Запознаване на българските експерти и представители на целевата група с опита и проблемите на полските машиностроителни предприятия 2. Оценка на възможностите и създаване на предпоставки за сътрудничество и изграждане на партньорска мрежа
Дейност 5. Анализиране на установените добри практики/ноу-хау в българските и полските машиностроителни предприятия, избор на подходящи и разработване на препоръки и механизами за тяхното прилагане в България. 1.Сформиране на 2 фокус групи (с ръководители „експерт анализи”) от представители на машиностроителните предприятия, в областите: „форми на мотивация на младите хора до 29г. възраст за обучение и придобиване на квалификация по ключови за машиностроенето професии”, „адаптация на работещите над 45г. възраст към променящите се изисквания на работните места и учене през целия живот” 2.Анализиране на предоставените добри практики и/или ноу-хау от България и Полша в съответната група. 3.Избор на най-подходящи практики от България и Полша за решаване на идентифицираните проблеми в български условия. Предложенията на фокус групите за избор на добри практики се отразяват в протоколи,, изготвени от ръководителите на групи. 4.Разработване на наръчник с описание и практически препоръки и инструментариум (механизми) за апробирането и използването на избраните добри практики и/или ноу-хау в българските машиностроителни предприятия.
Дейност 6. Разпространение на информация за добрите практики/ноу-хау, обменения опит, внесените и адаптирани модели. 1. Създаване на информационен портал на интернет страниците на ББКМ и на Фондация „Институт за социална отговорност“ и поместване на анализи, доклади, презентации,наръчници, изготвени по проекта; възможност за интерактивна връзка „въпроси-отговори“, коментари, мнения и предложения 2.Разпространение на обобщаващи доклади за проучените добри практики и/или /ноу-хау, в машиностроителните предприятия на България и Полша (дейности 1и 2). 3. Отпечатване и разпросранение на наръчник с подробно описание на добри практики и/или ноу-хау в българските и полските машиностроителни предприятия и практически препоръки и инструментариум (механизми) за адаптирането и използването им в българските машиностроителни предприятия (дейност 5). 4. Разпространение на изготвените материали сред целевите групи (вкл. работодатели и обучаващи организации), информиране на съответните държавни органи и институции; 5. Провеждане на двудневна национална конференция в България за представяне и обсъждане на добрите практики на България и Полша и техния трансфер и адаптиране от български работодатели и обучаващи организации. В конференцията ще участват представители на: кандидата и партньорите по проекта; работодателски и обучаващи организации от страната; национално представителни организации на работодателите и на работниците.
Дейност 7. Информиране и публичност. Дейностите по информиране и публичност ще се осъществяват чрез:  Провеждане на 2 броя пресконференции - при стартиране и в края на проекта;  Изготвяне и поставяне на видно място на 2 броя информационни табла - на териториите на кандидата и партньора;  Изготвяне на 100 броя плакати и поставяне на местата за провеждане на събития – анкетни интервюта, семинари, посещения на място, национална конференция, пресконференции и др.  Не по-малко от 3 публикации в пресата, специализирани издания и електронни медии по въпроси, свързани с хода и напредъка при реализацията на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 215 231 BGN
Общ бюджет: 179 643 BGN
БФП: 179 643 BGN
Общо изплатени средства: 179 603 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 179 643 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 56 549 BGN
2014 112 622 BGN
2015 10 432 BGN
179 603 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 152 697 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 48 067 BGN
2014 95 729 BGN
2015 8 867 BGN
152 663 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 946 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 482 BGN
2014 16 893 BGN
2015 1 565 BGN
26 940 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 4 Брой експерти ангажирани в проект 0017
Индикатор 5 Проучване на опита на българските и полските предприятия
Индикатор 6 Брой български и полски предпри-ятия участвали в проучването
Индикатор 7 Изготвени доклади от проучванията по проект 0017
Индикатор 8 Посещения в България и Полша за наблюдения и обмяна на опит
Индикатор 9 Проведени кръгли маси по проект 0017
Индикатор 10 Брой участници в кръглите маси по проект 0017
Индикатор 11 Фокус групи по проект 0017
Индикатор 12 Брой експерти и представители на целевите групи, участващи във фокус групите
Индикатор 13 Проведена национална конференция по проект 0017
Индикатор 14 Публикации в пресата по проект 0017
Индикатор 15 Обмяна на опит и запознаване с добри практики
Индикатор 16 Извършени анализи на опит и добри практики
Индикатор 17 Изготвен Наръчник с описание на добри практики
Индикатор 18 Брой предприятия на които е предоставен Наръчника за запознаване с добри практики
Индикатор 19 Създадена мето-дическа група за консултации и съдействие при внедряването на добри практики и сътрудничество с полски предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз