Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0066-C0001
Номер на проект: A12-22-58
Наименование: Общинска администрация Елена – компетентност и ефективност
Бенефициент: ОБЩИНА ЕЛЕНА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 18.04.2013
Дата на приключване: 18.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Елена
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на служителите в общинска администрация – Елена с цел ефективност и качество при изпълнение на професионалните задължения
Дейности: 1. Организация и управление В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от трима членове – ръководител, координатор и счетоводител. На първата среща на екипа ще бъде обстоятелствено подготвен планът за действие и конкретните ангажименти на членовете на екипа, ще бъде подготвен график за ежемесечните срещи на екипа. Те ще отчитат напредъка по изпълнение на проекта, резултатите от постигнатото по проекта, констатирани евентуални пропуски, несъответствия и начини за тяхното преодоляване. Екипът за управление на проекта е изцяло ангажиран с организацията на дейностите, съблюдаване и отчитане на резултатите от тях.
2. Обучения в Института по публична администрация 2.1 Управление и оценка на изпълнението /сигнатура по Каталога за 2013 - ЧР–2/. В обучението ще се включат двама ръководни кадри, работещи в областта на управлението на човешките ресурси. 2.2 Практически аспекти в работата на звената по човешки ресурси /сигнатура по Каталога за 2013 - ЧР–6/. В обучението ще се включи един общински служител, работещ в сферата на човешките ресурси. 2.3 Държавен протокол и церемониал /сигнатура по Каталога за 2013 - ЕФ–7/. В обучението ще се включи един общински служител, работещ в областта на връзките с обществеността. 2.4 Управление на отпадъците. Европейски норми и практики /сигнатура по Каталога за 2013 – ПР-16/. В обучението ще се включи един общински служител. 2.5 Системи за управление на информационната сигурност на административното звено /сигнатура по Каталога за 2013 – ИТО-3/. В обучението ще се включи един общински служител, работещ в сферата информационната сигурност. На участниците в обученията са предвидени командировъчни съгласно Наредбата за командировките в страната. Успешно преминалите курса на обучение участници ще получат сертификат.
3. Компютърни и информационни технологии в администрацията Обучението ще включи теми, свързани с усъвършенстване уменията за работа с текстообработващи програми, електронни таблици и електронен подпис. Ще бъдат отделени часове за запознаване с възможностите на специализираният софтуер в общината /деловодна система, каса и т.н./. Общите модули на обучението ще се провеждат в подходящи за целта компютърни зали. В обучението ще се проведе в две групи от по 13 служители. Продължителността на обучението е 60 уч. часа.
4. Обучение за подготовка по английски език – Ниво А1 Обучението ще включва подготовка на служителите за работа с английски език на ниво А1. В обучението ще бъдат включени 16 служители. Продължителността на обучението е 100 уч. часа.
5. Обучения на служителите по ключови компетентности 5.1 Ефективно взаимодействие на служителите в администрацията с хора от уязвимите групи В обучението ще се включат 10 служители, а продължителността му ще е 20 учебни часа. Обучението е предназначено за експертните длъжности в общинската администрация. 5.2 Лидерски умения и екипна ефективност В обучението ще се включат 20 служители, продължителността му ще е 20 учебни часа. Обучението е предвидено за всички ръководни длъжности в администрацията и кметовете по населени места. 5.3 Повишаване мотивацията на служителите и създаване на организационната принадлежност Обучението е продължителност 20 учебни часа и в него ще се включат 30 служители. Предназначено е за всички служители в общинската администрация.
6. Дейности за информация и публичност Провеждане на две пресконференции: начална (за запознаване на обществеността с целите, дейностите и очакваните резултати на проекта) и заключителна (за представяне на постигнатите резултати). Изработване на брошури с темите на обученията, предназначени за служители с цел информиране за предстоящите обучения и начините за участие в тях. Изработка на банер - ще бъде поставен при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта и приноса на европейските структурни фондове. Изработка на семинарни папки /с името на проекта, задължителните реквизити за публичност/, които ще се използват за поставяне на материали от обучението, при провеждане на пресконференциите. Блок-листи за писане с логото на програмата ще се предоставят на участниците в обученията. Регистрационни форми за формиране на желанията на участниците за включване в съответните обучения. Флаш-памет с логото на програмата.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стик" ЕООД
Офис консумативи ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 76 961 BGN
Общ бюджет: 72 391 BGN
БФП: 72 391 BGN
Общо изплатени средства: 72 391 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 72 391 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 585 BGN
2014 50 806 BGN
2015 0 BGN
72 391 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 61 532 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 347 BGN
2014 43 185 BGN
2015 0 BGN
61 532 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 859 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 238 BGN
2014 7 621 BGN
2015 0 BGN
10 859 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 8 Дейност 1: Брой сключени договори
Индикатор 9 Дейност 1: Брой срещи
Индикатор 10 Дейност 1: Брой проведени тръжни процедури
Индикатор 11 Дейност 2: Брой проведени обучения
Индикатор 12 Дейност 2: Брой обучени служители
Индикатор 13 Дейност 2: Брой получени сертификати
Индикатор 14 Дейност 3: Брой проведени обучения
Индикатор 15 Дейност 3: Брой обучени служители
Индикатор 16 Дейност 3: Брой получени сертификати
Индикатор 17 Дейност 4: Брой проведени обучения
Индикатор 18 Дейност 4: Брой обучени служители
Индикатор 19 Дейност 4: Брой получени сертификати
Индикатор 20 Дейност 5: Брой проведени обучения
Индикатор 21 Дейност 5: Брой обучени служители
Индикатор 22 Дейност 5: Брой получени сертификати
Индикатор 23 Дейност 6: Брой пресконференции
Индикатор 24 Дейност 6: Брой изработени материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз