Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0151-C0001
Номер на проект: A12-22-128
Наименование: Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково, чрез инвестиции в човешки ресурс
Бенефициент: Община Хасково
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 18.04.2013
Дата на приключване: 18.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Хасково
Описание
Описание на проекта: Подобряване на ефективността на държавната администрация чрез обучение на служителите на административните структури
Дейности: Управление на проекта Дейностите по управление на проекта са хоризонтални и ще се изпълняват през целия период на реализиране на проекта. За управление на проекта е предвидено назначаване на Ръководител на проекта, координатор и счетоводител, притежаващи необходимия опит и компетенции, всеки от които има ясно определени функции в процеса на управление. Дейността включва изпълнение на следните поддейности: • Разпределяне на задълженията на екипа • Изготвяне и приемане на подробен План-график за изпълнение на дейностите. • Работни срещи на екипа с подизпълнителите. • Създаване и поддържане на система за комуникация в екипа и с подизпълнителите. • Уточняване на организацията на работата в Общината и начините за съхраняване на документите. • Планиране и организиране на процедури за избор на изпълнители. • Изготвяне на технически и финансови отчети.
Дейност 2 Обучение по компютърни знания и умения За кметове, кметски наместници и технически секретари е планирано обучение по обща компютърна грамотност, ниво начинаещи и работа с програмен продукт MS Office 2007/2010 за 35 човека. Обучението ще бъде предшествано от входящ тест, целящ да разпредели служителите на групи спрямо нивото им на ползване на компютър. Практиката показва, че тестовете определят максимално точно нуждите на всеки един служител. По време на обучението има междини тестове, а след приключването му - финален тест. Поради невъзможност на обучаемите да отсъстват продължително от работното място, планираното обучение ще се провежда в групи по максимум 10 човека – след работно време по 3-5 учебни часа на ден на място в община Хасково.
Дейност 3 Обучения в ИПА по теми свързани с конкретните функции на всеки от служителите на общината Дейността обхваща следните дейности от каталога на ИПА за 2013 г.: - Усъвършенстване на вътрешните комуникации – залог за ефективност на управленския процес и добър имидж в обществото (ЕФ–2) - 10 участника - Делова комуникация и етикет (ЕФ–6) - 15 участника - Държавен протокол и церемониал (ЕФ–7) - 10 участника. - Професионална етика и етично регулиране в държавната администрация (ПР-26) – 10 участника. - Практически умения за решаване на етични дилеми и конфликти, възникващи при извършваните дейности и процедури (ПР–25) - 15 участника. - Английска граматика (опреснителен курс) (ЧЕО–3) – 3 участника - Делови умения – участие в работни срещи, дискусии и посещения (на английски език) (ЧЕО–4) – 2 участника
Дейност 4 Изнесени специализирани обучения за повишаване на професионалната квалификация на служителите - Умения за управление на стреса и управление на времето - 30 бр. Продължителност: Цели на обучението: • да се прави разлика между спешност и важност; • да се поставят приоритети; • да се разработва гъвкав график; • да се работи с хората ефективно, а не срещу тях; • да се организира правилно времето за подобряване ефективността на работата; • да се подобри продуктивността на труда и да се постигат желаните резултати; • да се усвоят техники за упражняване на по-голям контрол върху времето; - Европейско гражданство и работа в интеркултурна среда - 30 бр. Продължителност: съботно-неделно обучение Знания и умения за: • правилата на поведение в различни обществени групи; • човешките и граждански права; • основните събития и тенденции в развитието на Европейския съюз/ЕС/; • целите, ценностите и политиките на обществените и политически движения; • процеса на европейска интеграция; • правото и институциите на ЕС; • условията на работа в интеркултурна среда; • „единството в разнообразието” на културите в ЕС. За избора на изпълнител ще бъде проведена процедура по ЗОП (публична покана). Всички обучения приключват с издаване на сертификат за преминато обучение.
Дейност 5 Осигуряване на информация и публичност на проекта С цел достигане до максимална публичност и информираност за проекта, в настоящата дейност са предвидени следните мерки, които ще бъдат изпълнени: • Пресконференции (2 броя – една в началото и една в края на периода за изпълнение на проекта). • Интервюта и статии в печатни издания - 2 броя публикации в местен/регионален вестник. • Отпечатване на рекламни материали – 1 000 брошури. Екипа по проекта ще организира избора на изпълнител за тази дейност, при спазване на действащото законодателство в областта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Елтех" ЕООД
"Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД
ДЗЗД "АБОЛЕОН-АЛФА"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 998 BGN
Общ бюджет: 59 975 BGN
БФП: 59 975 BGN
Общо изплатени средства: 59 975 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 59 975 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 000 BGN
2014 41 975 BGN
2015 0 BGN
59 975 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 50 979 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 300 BGN
2014 35 679 BGN
2015 0 BGN
50 979 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 996 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 700 BGN
2014 6 296 BGN
2015 0 BGN
8 996 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 8 Дейност 1: Проведени обучения
Индикатор 9 Дейност 1:Обучени служители
Индикатор 10 Дейност 2:Обучени служители
Индикатор 11 Дейност 2:От тях % жени
Индикатор 12 Дейност 2:Проведени обучения
Индикатор 13 Дейност 2:Получени сертификати
Индикатор 14 Дейност 3:Обучени служители
Индикатор 15 Дейност 3:От тях % жени
Индикатор 16 Дейност 3:Проведени обучения
Индикатор 17 Дейност 3:Получени сертификати
Индикатор 18 Дейност 4:Обучени служители
Индикатор 19 Дейност 4:От тях % жени
Индикатор 20 Дейност 4:Проведени обучения
Индикатор 21 Дейност 5:Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 22 Дейност 5:Отпечатани брошури
Индикатор 23 Дейност 5:Публикации в печатни издания/онлайн-интернет интервюта и публикации


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз