Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.4.09-0005-C0001
Номер на проект: 12-24-5
Наименование: „Компетентни съдии и съдебни служители – гаранти за качествено правораздаване”
Бенефициент: Административен съд - Хасково
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 03.01.2013
Начална дата: 17.04.2013
Дата на приключване: 17.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Укрепване на капацитета на магистратите и съдебните служители от Административните съдилища - Хасково, Пазарджик и Смолян.
Дейности: Дейност 1. Организиране и провеждане на четири броя двудневни семинари за магистрати и съдебни помощници. 1.1. „Актуални проблеми в съдебната практика по административнонаказателни производства по Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за митниците, Закона за движението по пътищата, Закона за автомобилните превози, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за защита на потребителите, Закона за хазарта, Закона за водите и др.” В изпълнение на поддейност 1.1. ще бъде проведен двудневен изнесен семинар за магистрати и съдебни помощници на територията на някоя от следните област – Хасково, Пловдив, Смолян или Бургас. Логистиката за организация на семинара ще бъде възложена на външен изпълнител, като ще бъде осигурен и лектор- водещ експерт в областта на административнонаказателното право – университетски преподавател, съдия, научен работник и пр. 1.2. „Съдебни производства по обжалване на административни актове по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и Правилника по прилагането му”. В изпълнение на поддейност 1.2. ще бъде проведен двудневен изнесен семинар за магистрати и съдебни помощници на територията на някоя от следните област – Хасково, Пловдив, Смолян или Бургас. Логистиката за организация на семинара ще бъде възложена на външен изпълнител, като ще бъде осигурен и лектор- водещ експерт в областта на реституционното и административното право – университетски преподавател, съдия, научен работник и пр. 1.3. „Практически насоки за изготвяне на преюдициални запитвания до Съда на Европейските общности- форма, изисквания, реквизити, ред за подаване”. В изпълнение на поддейност 1.3. ще бъде проведен двудневен изнесен семинар за магистрати и съдебни помощници на територията на някоя от следните област – Хасково, Пловдив, Смолян или Бургас. Логистиката за организация на семинара ще бъде възложена на външен изпълнител, като ще бъде осигурен и лектор- водещ експерт в областта на Правото на Европейския съюз – университетски преподавател, съдия, научен работник и пр. 1.4. „Актуална практика на Европейския съд по правата на човека по приложението на ЕКЗПЧОС по дела, страна по които е Република България”. В изпълнение на поддейност 1.4. ще бъде проведен двудневен изнесен семинар за магистрати и съдебни помощници на територията на някоя от следните област – Хасково, Пловдив, Смолян или Бургас. Логистиката за организация на семинара ще бъде възложена на външен изпълнител, като ще бъде осигурен и лектор- водещ експерт в областта на прилагане на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи– университетски преподавател, съдия, научен работник и пр. Дейността е в отговорност на Административен съд- Хасково.
Дейност 2. Изграждане на механизъм за регулярно обсъждане на актуални правни проблеми в дейността на Административните съдилища- Хасково, Пазарджик и Смолян по дела, по които изброените съдебни органи действат като касационна инстанция. 2.1 Провеждане на 3 броя двудневни работни срещи (кръгли маси) с участието на съдии от Административните съдилища- Хасково, Пазарджик и Смолян. В изпълнение на поддейност 2.1. ще бъдат проведени три двудневни работни срещи за магистрати на територията на град Смолян. Логистиката за организация на семинара ще бъде възложена на външен изпълнител. На работните срещи ще бъдат обсъждани общи проблеми на административните съдилища по касационни дела, като ще се търси и достигането на общи препоръчителни решения по поставените въпроси. 2.2. Изготвяне на наръчник с достигнатите общи решения по обсъжданите на проведените работни срещи правни проблеми, както и мотивите към тях. В изпълнение на поддейност 2.2. ще бъде извършена разработка, дизайн и отпечатване на наръчник в индикативен брой от 70 екземпляра, в който ще бъдат отпечатани достигнатите общи решение от проведените работни срещи (кръгли маси). Екземпляри от наръчника ще бъдат предоставени на Административните съдилища в Република България, както и на част от районните съдилища. Дейността е в отговорност на Административен съд- Смолян.
Дейност 3. Организиране и провеждане на два броя двудневни специализирано обучение за съдебни служители на тема „Стандарти за качествено обслужване на чужди граждани и хора с увреждания”. В изпълнение на Дейност 3 ще бъдат проведени два броя двудневни специализирани обучения за съдебни служители на тема „Стандарти за качествено обслужване на чужди граждани и хора с увреждания” за аудитория от две отделни групи от по 21 души, на територията на област Бургас. Логистиката за организация на семинара ще бъде възложена на външен изпълнител, като ще бъдат осигурени и по двама обучители за всяко едно от двете обучения- водещи експерти в областта на обслужването на чуждите граждани, респ. в областта на обслужването на хората с увреждания. Дейността е в отговорност на Административен съд- Хасково.
Дейност 4. Организиране и провеждане на два броя двудневни специализирани обучения за съдии и съдебни служители на тема „ Закон за защита на личните данни”. В изпълнение на Дейност 4 ще бъдат проведени два броя двудневни специализирани обучения за съдии и съдебни служители на тема „Закон за защита на личните данни” за аудитория от две отделни групи от по 32 души, на територията на град Девин. Логистиката за организация на семинара ще бъде възложена на външен изпълнител, като ще бъде осигурен и външен обучител за всяко едно от двете обучения- водещ експерт в областта на защитата на личните данни- университетски преподавател, съдия, член на Комисията за защита на личните данни.
Дейност 5. Организиране и провеждане на компютърно обучение за съдии и съдебни служители на тема „Работа със софтуерния продукт Microsoft Office 2007”. Изпълнението на Дейност 5 предвижда възлагането на външен изпълнител на организирането и провеждането в учебни центрове на компютърно обучение за съдии и съдебни служители на тема „Работа със софтуерния продукт Microsoft Office 2007”. Обученията ще се състоят в градовете Хасково, Пазарджик и Смолян. Дейността е в отговорност на Административен съд- Хасково.
Дейност 6. Организиране и провеждане на специализирано обучение за системни администратори на тема „Server Administrator on Windows Server 2008”. Изпълнението на Дейност 6 предвижда възлагането на външен изпълнител на провеждането онлайн, в учебни центрове или комбинирано на специализирано компютърно обучение за системни администратори на тема „Server Administrator on Windows Server 2008”. Дейността е в отговорност на Административен съд- Пазарджик.
Дейност 7. Дейности за информация и публичност 7.1. Провеждане на начална и заключителна пресконференции. 7.2. Организиране и провеждане на кетъринг за началната и заключителната пресконференции. 7.3. Изработване на рекламни комплекти, включващи USB флаш памет с капацитет 4 GB; химикал; Пластмасова чанта с дръжки; брошура за дейностите по проекта; изработване на интернет банер за публикуване на интернет страниците на Административните съдилища- Хасково, Пазарджик и Смолян. 7.4. Подготовка на регулярни прессъобщения за изпълнението на дейностите по проекта, които да се представят на интернет страниците на Административните съдилища- Хасково, Пазарджик и Смолян. Дейността е в отговорност на Административен съд- Хасково.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 143 524 BGN
Общ бюджет: 89 952 BGN
БФП: 89 952 BGN
Общо изплатени средства: 89 892 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 89 952 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 31 167 BGN
2014 52 220 BGN
2015 6 505 BGN
89 892 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 76 460 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 492 BGN
2014 44 387 BGN
2015 5 529 BGN
76 408 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 493 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 675 BGN
2014 7 833 BGN
2015 976 BGN
13 484 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Общ брой на обучените магистрати и съдебни служители
Индикатор 2 По Дейност 1 - Обучени жени от общия брой
Индикатор 3 По Дейност 2 - Брой работни посещения
Индикатор 4 По Дейност 2 - Брой съставени наръчници
Индикатор 5 По Дейност 2 - Брой отпечатани наръчници
Индикатор 6 По Дейност 3 - Общ брой на обучените съдебни служители
Индикатор 7 По Дейност 3 - Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 8 По Дейност 4 - Общ брой на обучените съдебни служители
Индикатор 9 По Дейност 4 - Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 10 По Дейност 5 - Общ брой на обучените магистрати и съдебни служители
Индикатор 11 По Дейност 5 - Обучени жени от общия брой
Индикатор 12 По Дейност 6 - Брой обучения
Индикатор 13 По Дейност 6 - Брой обучени съдебни администратори
Индикатор 14 По Дейност 7 - Проведени пресконференции по проектното предложение
Индикатор 15 По Дейност 7 - Изготвени пресъъобщения
Индикатор 16 По Дейност 7 - Изработени интернет банери по проекта
Индикатор 17 По Дейност 7 - Изработени рекламни комплектни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз