Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0156-C0001
Номер на проект: Д01-3907/08.04.2013
Наименование: Образование - за равен старт
Бенефициент: Община Пловдив
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.11.2012
Начална дата: 08.04.2013
Дата на приключване: 08.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Проектът е насочен към реализирането на адекватни мерки за интеграция на ученици от етническите малцинства чрез повишаване мотивировката и участието им в образователния процес и превенция на евентуалното им отпадане от системата, чрез създаване на благоприятна учебна среда, предоставящата възможности за допълнителни занимания, собствени изяви, контакти с връстници, групови занятия и други допълващи интеграционния процес дейности, адаптирани към нуждите и специфичните характеристики на целевите групи.
Дейности: Дейност 11: Разработване на учебни програми/ методологии за работа с ученици от етническите малцинства Дейността ще включва участие в мултидисциплинарни работни групи, съставени от по 3-ма учители с профил на преподаване по основни предмети (БЕЛ, Математика, ИКТ) от всяко от училищата-партньори и 3-ма експерт-методисти, които ще провеждат работни срещи, на които ще дискутират теми в областта на образованието и обучението на деца-билингви в мултикултурна среда, като целта е изработването на план/ методология за работа с целевите групи, повишаване нивата и ефективността на интеграция в българските училища на ученици от малцинствата, прецизиране на максимално приложимите методи и техники за работа с деца от целевите групи и начините за плавното им, но устойчиво извеждане от сегрегираните училища.
Дейност 7: Допълнителни занимания и извънкласни дейности за повишаване конкурентоспособността на учениците от малцинствата Дейността ще включва допълнителни занимания за учениците от етническите малцинства за повишаване и допълване на знанията им по БЕЛ, математика и ИКТ. Ще бъдат създадени и групи за взаимопомощ между напреднали и изоставащи ученици, които освен учебно-спомагателни функции, ще имат за цел стимулиране, развитие на социална отговорност и на чувството на съпричастност и толернатност у подрастващите. За повишаване мотивацията на целевата група ще бъдат сформирани и т.нар. „работни ателиета”, където учениците ще имат възможност да практикуват занаяти по свой избор в приемните училища (фризьорство, дървообработка и други), с цел усвояване на допълнителни професионални умения. В края на всеки месец ще се провеждат тематични събития под наслов „Дни на моите успехи”, за представяне на постигнатите от тях резултати – 5 в приемните училища, на които, по 5 деца от всеки клас, ще демонстрират своите умения, и 5 такива мероприятия в базисните училища, съвместно с родителите им.
Дейност 9*: Публични кампании, насочени към повишаване информираността на таргет- групите и заинтересованите страни към образователни процес и възможностите за реализация Запознаване на децата от целевите групи с профилите на приемните училища, организиране на 4 посещения на място – „Дни на отворените врати”. Провеждане на 4 кампании за предоставяне на информация за професионално ориентиране на учениците от етническите малцинства и техните родители с цел повишаване на заинтересоваността за продължаване на образованието и придобиване на допълнителна квалификация и умения. Оказване на подкрепа и съдействие при избора за професионален път и бъдещо развитие.
Дейност 3: Провеждане на обучения за екипа по проекта и специалистите, наети за работа с целевите групи С цел подобряване на комуникацията и сплотяване на назначения по проекта административен екип и персонал за работа с целевите групи, същите ще участват в специализирани двудневни обучения, водени от 3-ма медиатори и 3-ма лектори с необходимия опит, за изглаждане на различията, разпределение на отговорностите и осъществяване на ефективна междуличностна и професионална комуникация.
Дейност 5: Техническо и материално обезпечаване на дейностите за целевата група Дейността ще включва осигуряване на максимален комфорт за представителите на целевата група чрез привеждане на помещенията в съответствен вид и цялостното им материално-техническото обезпечаване. С оглед предоставянето на съвременни и качествени образователни услуги, за учениците ще бъдат закупени нови учебно-технически средства и апаратура, необходими материали, консумативи и образователен софтуер, учебници и учебни помагала, отговарящи на съвременните стандарти.
Дейност 8: Повишаване активността и заинтересоваността на родителите към училищния живот Сформираната група от активни родители във всяко от училищата-партньори по проекта ще подпомага комуникацията с други родители на деца от етническите малцинства и ще участва в провежданите от медиатори срещи с родители, чиито цели са представянето на възникнали въпроси пред ръководството и преподавателите от съответните училища, посредничество при разрешаването на конфликти и др. Срещите ще се провеждат на територията на училищата-партньори по проекта. По този начин ще бъде осъществен активен и ефективен диалог между водещите заинтересовани страни в образователния процес и ще бъдат дефинирани основните проблеми на целевата група. С цел максимално таргетиране на проблемите и спомагане процеса на тяхното разрешаване ще бъдат провеждани специализирани консултации с педагогически съветници за родители на деца в риск от отпадане и/или изоставащи в процеса на обучение.
Дейност 2*: Провеждане на медийни и информационни кампании за популяризиране на проекта Провеждането на медийни и информационни кампании ще включва: излъчване на прессъобщения, провеждане на срещи с представителите на пресата, участие в различни медийни изяви. На представителите на пресата ще бъде предоставяна регулярно точна и изчерпателна информация относно същността на проекта, неговото развитие, постигнати резултати, и ще бъде промотиран приноса на ЕС и ОП за осъществяването му.
Дейност 1: Назначаване на екип по проекта Назначаването на екип по проекта ще гарантира качественото и своевременно изпълнение на проектните дейности. В него ще бъдат включени служители със следните позиции: ръководител проект, координатор и счетоводител, които ще следят за навременното изпълнение на дейностите, осъществяването на план-графика, правилното разходване на средствата за постигане на проектните цели, както и резултатите от проектните активности. Екипът на проекта ще бъде допълнен и от: 4 административни сътрудника-представители на училищата- партньори и 1 експерт „Тръжни процедури и юридическа помощ”, чиято функция ще бъде изготвянето на документацията за провеждане на необходимите поръчки и предоставяне на правни консултации на административното звено за управление при необходимост.
Дейност 10: Дейности за съхраняване и развитие на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници Дейността ще включва провеждане на тематични събития, свързани с етническите празници и особености според водещите събития за съответния месец в културния календар на целевите групи. С цел максимално обединение ефекта от дейността в училищата-партньори ще бъдат проведени 3 проучвания от учениците между техните връстници за идентифициране нивото на взаимопознаваемост, самоидентифициране и толерантност към различните етнически групи.
Дейност 4: Отпечатване и разпространение на информационни материали Дейността ще включва подготовка, изработка и разпространение на информационни материали, които следва да популяризират задачите, поставени в настоящия проект и да разкрият възможностите, които той предоставя за целевите групи и заинтересованите страни. За целта ще се изработят брошури, плакати, сборници, календари и комплекти с брандирани рекламни материали (бележници,чаши, химикали,раници,значки, флаш-памет) с цел по-всеобхватно популяризиране на проектното предложение, привличане на общественото внимание и идентификация на участниците. Съгласно изискванията на ЕС и с цел подчертаване приноса на Общността и ОП за финаснирането на обектите на интеревенция по проекта, ще бъдат изработени табели за визуализация, както и ще бъдат поставени стикери на всеки артикул оборудване, закупен по проекта.
Дейност 6*: Повишаване квалификацията на педагогическия персонал за работа с деца от етническите малцинства Целта на обученията е повишаване квалификацията на педагогическия персонал за работа с деца от етническите малцинства, придобиване на умения и допълнителни компетенции за прилагане и внедряване в практиката на най-съвременните преподавателски похвати. Въвеждане и прилагане на иновативни способи за представяне на учебния материал, провокиране интереса към образованието и възможностите, които то предлага. Използване на интеракцията като основен похват в работата с учениците, осъществяване на обратна връзка и релокиране структурирането на учебния материал с цел задоволяване потребностите на децата, оптимизиране процеса на възприятие и повишаване на тяхната мотивировка.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 219 830 BGN
Общ бюджет: 100 259 BGN
БФП: 100 259 BGN
Общо изплатени средства: 98 310 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 100 259 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 43 966 BGN
2014 54 344 BGN
2015 0 BGN
98 310 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 85 220 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 37 371 BGN
2014 46 193 BGN
2015 0 BGN
83 564 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 039 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 595 BGN
2014 8 152 BGN
2015 0 BGN
14 747 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз