Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0213-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Нови подходи за социално включване на уязвимите групи в община Своге
Бенефициент: Община Своге
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 17.04.2013
Дата на приключване: 17.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Повишаване качеството на живот и преодоляване на социалното изключване на уязвимите групи в община Своге, с фокус върху децата в риск и техните семейства и възрастни хора, самотно живеещи, нуждаещи се от подкрепа, чрез разработване на иновативен модел и въвеждане на добри практики в областта на предлагането на социални услуги.
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип на проекта. Управление на проекта. Осигуряване на добро управление на проекта по отношение на реализиране на дейностите, целесъобразното и законосъобразно изразходване на средствата и постигане на заложените в проекта цели, резултати и индикатори.
Дейност 2: Проучване и анализ на опита на община Ступава, Словакия за организация и представяне на социални услуги на уязвими групи и запознаване с иновативни методи за предоставяне на тези услуги. Проучване и анализиране на опита на община Ступава по отношение на организацията и представянето на социалните услуги на уязвими групи и идентифицирането на иновативни модели.
Дейност 3: Провеждане на работни посещения и дискусии за създаване на партньорска мрежа за обмен на добри практики в областта на предоставяне на социални услуги . Подобряване на качеството на предоставяните социални услуги, на база на идентифицирането на добри практики и създаване на партньорска мрежа.за обмен на добри практики.
Дейност 4. Организиране на събития за популяризиране на иновативния модел, партньорската мрежа и въвеждане на добри практики в областта на предлагането на социални услуги. Популяризиране на иновативния модел и новите практики в областта на социалните услуги, които ще бъдат прилагани в община Своге
Дейност 5: Създаване на устойчив модел за развитие на социалните услуги на уязвимите групи на територията на община Своге и Актуализиране на Местната стратегия за предоставяне на социални услуги. Да се утвърди партньорство и да се актуализира Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Своге използвайки разработения иновативен модел за предоставяне на социални услуги, на базата на проучения опит в партньорската община;
Дейност 6. Информация и публичност на проекта. Популяризиране на финансовата помощ от ЕС и Бюджета на Република България, ОПРЧР и ЕСФ. Информиране на заинтересованите страни за целите, дейностите и резултатите от проекта.
Дейност 7. Одит на проекта. Удостоверяване на законосъобразността и целесъобразността на изразходваните средства по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 213 890 BGN
Общ бюджет: 205 315 BGN
БФП: 205 315 BGN
Общо изплатени средства: 205 299 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 205 315 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 42 778 BGN
2014 162 521 BGN
2015 0 BGN
205 299 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 174 518 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 36 361 BGN
2014 138 143 BGN
2015 0 BGN
174 504 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 797 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 417 BGN
2014 24 378 BGN
2015 0 BGN
30 795 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 4 Разработена методика по проет 0213
Индикатор 5 Партньорски срещи по проект 0213
Индикатор 6 Информационен семинар по проект 0213
Индикатор 7 Кръгла маса по проект 0213
Индикатор 8 Разработен иновативен модел по проект 0213
Индикатор 9 Актуализирана Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Своге


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз