Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0027-C0001
Номер на проект: A12-22-17
Наименование: Администрацията на Община Приморско – компетентни и мотивирани служители в услуга гражданите и бизнеса
Бенефициент: Община Приморско
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 17.04.2013
Дата на приключване: 17.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Приморско
Описание
Описание на проекта: Повишаване на качеството представените от Община Приморско административни услуги чрез повишаване на капацитета на служителите й
Дейности: 1. Индивидуални обучения за служителите от Община Приморско в Института по публична администрация 30 служители на Общината ще преминат обучения в ИПА по следните теми (съгласно Каталога на ИПА за 2013 г.): • Счетоводна отчетност в бюджета на средствата по проекти, финансирани по оперативните програми (ФС-5) – 4 служители • Основни производства по АПК (за неюристи) (ПР-6) – 10 служители, Дирекция "Устройство на територията" и Дирекция" Стопански дейности и туризъм" • Управление на отпадъците. Европейски норми и практики (ПР-16) – 8 служители от Дирекция "Устройство на територията" и Дирекция"Стопански дейности и туризъм" • Превенция на нередностите и измамите при усвояване на средствата от структурните фондове (СФ-16) – 4 служители, Дирекция бюджет,финанси и счетоводна дейност" Електронни таблици с MS EXCEL (напреднали) (ИТО-9) – 4 служители
2. Специализирани обучения за служители от Община Приморско Дейността включва следните специализирани обучения: • Дългосрочно специализирано компютърно обучение по AutoCAD, ArchiCAD, MCAD и Corel Draw за 6 служители от отдел „Устройство на територията“ • 3-дневно специализирано обучение на тема защита и опазване на природните ресурси, защитените видове и бреговата ивица на Община Приморско. Обучението е необходимо предвид функциите на общините като концеденти по ЗК и предвид, че общината е основна лятна туристическа дестинация, както в страната, така и в чужбина. Участници: 6 от отдел „Устройство на територията“, отдел „Обществен ред и околна среда“ и отдел „Туризъм“ • Обучение по английски език за придобиване на ниво А1 или А2 – 110 часа и сертификат от сертифицираща организация (не се предлага от ИПА в този формат) – 17 служители.
3. Групови обучения за екипна ефективност и ефективно лидерство Тази дейност обхваща всички служители и кметовете, както и служителите в кметствата. Дейността е насочена към изграждането на ефективни и работещи екипи, мотивираща и спокойна работна среда и предразполагаща организационна култура, отворена към интегрирането на всички служители в екипа, улеснена комуникация по вертикала и хоризонтала в общинската администрация. Тя обхваща провеждането на две 3 тридневни изнесени обучения – съответно по 42 и 16 души всяко на следните теми: организационна култура, ефективни управленски стилове, методи за вътрешно преодоляване на конфликтни ситуации, как да работим ефективно с колегите, приобщаване на нови хора в екипа, управление на времето, методи за самооценка и повишаване на личната ефективност и др. За обученията ще бъде характерно интерактивно провеждане с активно участие на обучаемите в ролеви игри и поставяне в реални ситуации, както и ще се търси придобиване на основни техники и умения, позволяващи постигането на максимален ефект на ниво служител и екип.
4. Управление на проекта Ще бъде сформиран екип за управление на проекта, състоящ се от ръководител, координатор и счетоводител. Екипът ще провежда регулярни срещи и ще отговаря за всички дейности от организационен и координационен характер, свързани с изпълнението на проекта. Ще бъде създаден детайлен план за изпълнението на задачите и неговата реализация ще бъде проследявана. Екипът по проекта ще управлява проекта и ще отговаря за подготовката на документи, координирането на служителите в общината, комуникация с УО на ОПАК и изпращането на междинни и годишни доклади до УО на ОПАК
5. Дейности за информация и публичност Ще бъдат организирани 2 пресконференции за местните медии в началото и в края на проекта. Ще бъдат изработени 2 бр. банери, които ще се ползват за визуализация по време на специализираните обучения и груповите обучения. Ще бъдат публикувани две статии в месни печатни или електронни издания. На интернет сайта на общината ще бъде помествана информация за напредъка по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 77 095 BGN
Общ бюджет: 64 623 BGN
БФП: 64 623 BGN
Общо изплатени средства: 64 623 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 64 623 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 419 BGN
2014 49 204 BGN
2015 0 BGN
64 623 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 54 929 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 106 BGN
2014 41 823 BGN
2015 0 BGN
54 929 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 693 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 313 BGN
2014 7 381 BGN
2015 0 BGN
9 693 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 2 по дейност 1 - Общ процент на обучените служители в администрацията - обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 3 по дейност 2 - Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 4 по дейност 3 - Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат (%)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз