Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0036-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Иновативна партньорска мрежа за устойчиво сътрудничество университет - бизнес
Бенефициент: Икономически университет - Варна
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 16.04.2013
Дата на приключване: 01.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Основна цел на проекта е да допринесе за активното включване на младежи на пазара на труда и тяхната социална интеграция чрез изграждане на устойчива иновативна партньорска мрежа университет – бизнес.
Дейности: Дейност 1. Управление и публичност на проекта Сформираният екип по управление на проекта (ЕУП) ще управлява - планира, организира, координира дейностите по проекта и ще контролира тяхното изпълнение съобразно изискванията, заложени в Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и приложимото национално и европейско законодателство. В рамките на тази дейност ще бъдат извършени процедури за избор на изпълнители съгласно изискванията на нормативната уредба.
Дейност 2. Проучване и подбор на представители на целевите групи Подготовка на методология за подбор на представители на целевите групи. Подбор на представители на целевите групи.
Дейност 4 Изграждане на устойчива иновативна партньорска мрежа университет - бизнес Да се разработи цялостна система от правила за изграждане на иновативна партньорска мрежа за устойчиво сътрудничество университет – бизнес за подпомагане заетостта и социалното включване на младежите. Разработване на уеб-базирана платформа. Апробиране на разработената система за изграждане на иновативна партньорска мрежа за устойчиво сътрудничество университет-бизнес.
Дейност 5. Валоризация на устойччивата иновативна партньорска мрежа университет - бизнес Запознаване на целевата група и партньорите по проекта с добрите практики за изграждане на партньорска мрежа университет - бизнес и с резултатите от апробацията на системата за изграждане на иновативна партньорска мрежа за устойчиво сътрудничество университет-бизнес.
Дейност 3 Проучване на добри практики за изграждане на партньорска мрежа университет - бизнес Да се анализират добри иновативни практики в областта на изграждането и функционирането на партньорска мрежа бизнес-университет, подпомагащи социалното включване. Запознаване на място със съществуващите добри практики и създадени връзки между бизнеса и университет „Лучан Блага” - Сибиу, Румъния, насочени към подпомагане на заетостта и социалното включване на младежите.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 192 845 BGN
Общ бюджет: 137 186 BGN
БФП: 137 186 BGN
Общо изплатени средства: 137 152 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 137 186 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 38 569 BGN
2014 30 146 BGN
2015 68 437 BGN
137 152 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 116 608 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 32 784 BGN
2014 25 624 BGN
2015 58 171 BGN
116 579 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 578 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 785 BGN
2014 4 522 BGN
2015 10 266 BGN
20 573 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 2 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 3 Създадена иновативна уеб-базирана платформа за сътрудничество университет - бизнес
Индикатор 4 Брой лица участвали в заключителен семинар и получили сертификати за достъп и работа с платформата
Индикатор 5 Внедрена социална иновация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз