Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0202-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Транснационално партньорство за усъвършенстване на корпоративната организационна култура и развитие на човешките ресурси”
Бенефициент: "Интернешънъл хюмън ризорсиз" EООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 16.04.2013
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Изграждане на транснационално партньорство и сътрудничество между България и Великобритания, чрез изготвяне и внедряване на управленски стратегии за по-лесно адаптиране на работниците и служителите и/или компаниите към промените, подобряване на възможностите за заетост и условията на труд в компаниите и развитие на човешките ресурси за по-лесен преход към корпоративна социална отговорност и конкурентоспособност на компаниите
Дейности: Дейност 1 – Управление на проектните дейности Осигуряване на доброто управление и изпълнение на проекта и гарантиране на законосъобразността, ефективността и ефикасността при осъществяването му
Дейност 2 - Осъществяване на сегментиран анализ на състоянието на стопанските субекти в Република България Дейността обхваща осъществяване на анализ, чрез съгласуван инструментариум, споделена аналитична база и обменени идеи и ноу-хау за адекватна идентификация на ключовите фактори и изградените добри практики в сферата на управленските бизнес стратегии и развитие на човешките ресурси, базирайки се на стандарта за организационна култура „Investors in People”, притежаван от партньорската организация. В рамките на дейността ще бъдат осъществени и 2бр. експертни посещения на място при партньора, на които ще вземат участие 2бр. експерти от водещата организация и 6 бр. експерти от партньора.
Дейност 3 - Организиране и провеждане на двустранни публични събития Тази част от преките дейности по проекта обхваща осъществяване на 2бр. големи публични събития. Първото от тях ще бъде откриваща конференция със участието на специални гости и лектори от „Investors in People International”. На форума ще бъдат поканени за участие Британския посланик в България, министър на икономиката, енергетиката и туризма, председателя на Американската търговска камара, председателя на Британската търговска камара, както и изпълнителни директори и директори Човешки ресурси от над 40 компании. На конференцията ще бъдат предоставени детайли и възможности на рамката „Investors in People” – цели, обхват, перспективи и ефективни решения за бизнес развитие и организационна култура за всички стопански субекти. Второто публично събитие ще бъде организирано провеждане на заключителна конференция, в края на изпълнението на проекта. На форума ще бъдат представени постигнатите резултати и ще бъдат презентирани представители на целевата група – взели участие в изпълнението на проекта.
Дейност 4 – Организиране и провеждане на отворена Академия „Investors in People” за осъществяване на практически насочени обучения за представители на бизнеса от България Академията ще се състои от три основни модула – свързани с Планиране, Изпълнение и Преглед на изпълнението – всеки с продължителност 1 ден /общо 3 дни/. В рамките на предвидените модули представителите на целевата група ще придобият детайлна представа за рамката на стандарта „Investors in People” и ключовите индикатори за придобиването му. Отворената академия ще функционира в рамките на 6 месечен период, като ще бъдат осъществени поредица от 6бр. цикъла, всеки от 3-дневни работни срещи за запознаване с трите основни модула. Академията ще бъде осъществена благодарение на участието на 3бр. експерти от водещата организация и 2бр. експерти от партньора. За всеки цикъл от обучения ще вземат участие по 10 представителя на целевата група или общо 60 участника.
Дейност 5 – Организиране и провеждане на обмяна на опит на място във Великобритания В рамките на дейността ще бъде осъществено групово посещение на място и работен семинар във Великобритания с участието на 10 представителя на целевата група за запознаване с опита на компании, внедрили стандарта „Investors in People”. На работния семинар ще бъдат представени добрите практики и ползите от усъвършенстване на организационната структура и развитието на човешките ресурси в избрани от партньорската организация компании от различен мащаб. Груповото посещение ще бъде осъществено в рамките на 3 дни, като 10-те представителя ще бъдат подбрани от проведената Академия „Investors in People” и ще бъдат разпределени по сфера на действие и големина на предприятието, с оглед прилагане на принципа за равни възможности за участие и недопускане на дискриминация. На работния семинар и посещение на място ще вземат участие 2бр. експерти от водещата организация и 6бр. експерти от партньора.
Дейност 6 – Информираност и публичност В рамките на тази дейност ще бъдат подготвени и осъществени мерки свързани с информиране на обществеността за получената безвъзмездна финансова помощ, съгласно правилата на на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия от 8 декември 2006 г. и специфичните изисквания на ОП „Развитие на човешките ресурси”.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 268 205 BGN
Общ бюджет: 256 614 BGN
БФП: 256 614 BGN
Общо изплатени средства: 256 613 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 256 614 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 53 641 BGN
2014 202 972 BGN
2015 0 BGN
256 613 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 218 122 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 45 595 BGN
2014 172 526 BGN
2015 0 BGN
218 121 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 492 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 046 BGN
2014 30 446 BGN
2015 0 BGN
38 492 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 2 Успешно изпълнен проект № 0202
Индикатор 3 Положително повлияна целева група по проект 0202
Индикатор 4 Осъществена обмяна на опит на място по проект 0202
Индикатор 5 Подобрени възможности за заетост и условия на труд в компаниите с цел по-дълго задържане на по-възрастните работници на трудовия пазар да споделяне и управление на знанието в компаниите.
Индикатор 6 Усъвършенствани управленски стратегии за по-лесно адаптиране на работниците и служителите и/или компаниите към промените.
Индикатор 7 Развитие на човешките ресурси за по-лесен преход към корпоративна социална отговорност и конкурентоспособност на компаниите.
Индикатор 8 Изготвен анализ, чрез съгласуван инструментариум, споделена аналитична база и обменени идеи и ноу-хау за адекватна идентификация на ключовите фактори и изградените добри практики в сферата на управленските бизнес стратегии и развитие на човешките ресурси,
Индикатор 9 Проведени партньорски експертни срещи във Великобритания, с участие 2бр. експерти от водещата организация и 6 бр. експерти от партньора.
Индикатор 10 Организирани и проведени публични събития - откриваща и заключителна конференция, на който ще присъстват 3бр. експерти от водещата организация, 4 бр. експерти от партньора и минимум 40 представителя на целевата група.
Индикатор 11 Проведена Академия „Investors in People”, на 6 месечна циклична основа, всеки цикъл по 3 дни /3 модула по 1 ден всеки/ за общо 60 представителя на целевата група.
Индикатор 12 Организиран и проведен работен семинар във Великобритания, с участието на 2бр. експерти от водещата организация, 6 бр. експерти от партньора и 10 представителя на целевата група за запознаване с опита на компании, внедрили стандарта „Investors in People”
Индикатор 13 Осъществени дейности за информираност и публичност


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз