Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0071-C0001
Номер на проект: ESF-1203-03-02014
Наименование: "Изследователска дейност на източно-православните храмове като обект на религиозния (църковен) и културен туризъм"
Бенефициент: "ККБ - ВАРНА" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 11.04.2013
Дата на приключване: 01.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е създаването на нов бизнес,който да създаде модел в областта на предприемачеството и създаването на работни места в областта на културния туризъм, което ще допринесе за разработването на ниша,особено важна за туристически регион като Североизточна България.
Дейности: Наемане на офис За нуждите на фирмата и изпълнение по дейностите на настоящия проект е необходимо наемането на помещение от 40кв.м.
Ремонт За нуждите на фирмата и изпълнение по дейностите на настоящия проект е необходимо освежаване на помещението.
Обзавеждане За нуждите на новосъздадената фирма и осъществяване на дейността.
Закупуване на материали Закупуване на материали,които в рамките на настоящия проект ще бъдат вложени и реализирани.
Наемане на служител за осъществяване на дейността на фирмата по изпълнение на настоящия проект. За нуждите на фирмата и изпълнение дейностите по настоящия проект е необходимо наемането на служител.
Пресконференция За нуждите на фирмата и изпълнение по дейностите на настоящия проект е необходимо организиране на пресконференция.
Изследване на посочените обекти находящи се в гр. Балчик Проучвателна и изследователска дейност на старите източно – православни храмове в града,необходими за изпълнението по дейностите на настоящия проект.
Обработване на материалите от изследването и разработване на филм,каталог на изследваните икони и книга с материали,отразяваща проведените проучвания. За нуждите на фирмата и изпълнение по дейностите на настоящия проект.
Публикуване на информация за проведените проучвания и постигнатите резултати в един национален ежедневник, два регионални и два общински. Публикуване на информацията на регионални и общински информационни сайтове. Публикуваната информация е необходима за нуждите на фирмата и изпълнение по дейностите на настоящия проект.
Организиране на пресконференция за представяне на резултатите от изпълнението на проекта и разработените материали. За нуждите на фирмата и изпълнение по дейностите на настоящия проект е необходимо организиране на пресконференция.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 550 BGN
Общ бюджет: 15 496 BGN
БФП: 15 496 BGN
Общо изплатени средства: 15 496 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 15 496 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 344 BGN
2014 6 152 BGN
2015 0 BGN
15 496 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 13 172 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 942 BGN
2014 5 230 BGN
2015 0 BGN
13 172 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 324 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 402 BGN
2014 923 BGN
2015 0 BGN
2 324 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз