Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0406-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация в ГИДО ООД, гр. Пещера
Бенефициент: "ГИДО" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 17.04.2013
Дата на приключване: 17.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пещера
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация в ГИДО ООД, гр. Пещера
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 – „Сформиране на екип и разпределение на дейностите”
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 – „Установяване на система за вътрешен контрол на изпълнението на проекта”
Изпълнение на Дейност 3 - „Визуализация и публичност”
Дейност 4 - Доставка на необходимото оборудване.
Дейност 5 „Счетоводна отчетност и вътрешна оценка”
Дейност 6 „Финансов одит”
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Веста - Р" ООД
"АСО-КС" ООД
АВИС 300802 ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 247 159 BGN
Общ бюджет: 2 067 239 BGN
БФП: 1 240 344 BGN
Общо изплатени средства: 1 240 344 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 240 344 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 240 344 BGN
2015 0 BGN
1 240 344 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 054 292 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 054 292 BGN
2015 0 BGN
1 054 292 BGN
В т.ч. Национално финансиране 186 052 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 186 052 BGN
2015 0 BGN
186 052 BGN
Финансиране от бенефициента 831 439 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 6 Индикатор 1: Формиран екип по проекта,
Индикатор 7 Индикатор 2: Подробен времеви график с определени отговорници и срокове за изпълнение ,
Индикатор 8 Индикатор 3: Изработени отчетни документи за членовете на екипа,
Индикатор 9 Индикатор 4: Изработени информационни табели,
Индикатор 10 Индикатор 5: Изработени визуализиращи стикери за маркиране на новозакупените машини,
Индикатор 11 Индикатор 6: Пуснати в експлоатация нови машини,
Индикатор 12 Индикатор 7: Увеличение на дела на експорта
Индикатор 13 Индикатор 8: Намаляване на изпълнението на проекта.
Индикатор 14 Индикатор 9: Намаляване на брака и рекламациите в производството,
Индикатор 15 Индикатор 10: Увеличаване дела на приходите от експорт
Индикатор 16 Индикатор 11: Намаляване енергоемкостта на производсвтото с 15 %
Индикатор 17 Индикатор 12: Новозакупените машини регистрирани в инвентарната книга на ГИДО ООД
Индикатор 18 Индикатор 13: Изготвен Одиторски доклад от лицензиран експерт счетоводител


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз